SFS 1973:187

730187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

- J U

SFS 1973:187

oro ändring i jordabalken;

Utkom från trycket

eiven Stockholms slott den 27 april 1973.

den 8 m aj J973

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

Vendes Konung, göra veterligt; aU Vi, ined riks­

dagen', funnit gott att i fråga om jordabalken^ förordna,

deh att 8 kap. 8, 31 och 33 §§, 9 kap. 9 och 12 §§, 11 kap. 4�6 §§

och 1 2 kap. 6, 8, 34, 35, 44, 46�49, 51, 53�55, 57�59, 63, 65, 70
och 7 2 §§ samt rubrikerna närmast efter 12 kap. 19 och 53 §§ skall h a

nedan anghna lydelse,

dels att i balken skall införas fem nya paragrafer, 11 kap. 6 a § och

12 k ap, 4 a, 19 a, 27 a och 58 a §§, av nedan angivna lydelse.

8 kap.

g § 3 Uppsägning skall vara skrifUig, om ej skriftligt erkännande av

uppsägningen lämnas. I fall som avses i 11 kap. 6 och 6 a §§ och när

arrendator uppsäger a \ial enligt 9 kap. 8 § eller 10 kap. 5 § skall upp­
sägningen dock alltid ske skriftligen. Uppsägning får ske hos den som
är behörig att mottaga arrendeavgift på jordägarens vägnar.

Skriftlig uppsägning skall delges den som sokes för uppsägning, dock

utan tillämpning av 12�15 §§ delgivningslagen (1970: 428).

Träffas ej den som sokes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i re-

kormnenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av upp­

sägningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen

medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse med

fast kon tor, pa kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke

uägon som angivits nu , skall uppsägningen i stället läggas i den söktes
postlåda, om så dan finns. Uppsägning har skett när vad som sagts nu

blivit fullgjort.

Har jordägare eller arrendator, hos vilken uppsägning skall ske, ej

känt hem vist här i riket och finns ej heller känt ombud som har rätt

att mottaga uppsägning för honom, får uppsägning ske genom kungö­

relse i Post- och Inrikes Tidningar,

Stämningsansökan med yrkande att arrendeförhållande skall upphora

eeh ansökan om VTä kning av ar rendator gäller som uppsägning nar del­

givning skett i behörig ordning.

Särskilda bestämmelser om innehållet i uppsägning av avtal om an-

'aggningsarrende finns i 11 kap. 6 §.

§ Ora part ej godtager arrendenämnds beslut i fråga om förläng-

av arrendeavtal, fastställande av villkoren för sådan förlängning,

uppskov med avträde enligt 9 kap. 13 § eller 10 kap. 6 § eller bestäm­
mande av ersättning enligt 9 kap. 14 § eller i fråga som avses i 9 kap.

eller 21 §, får parten klandra beslutet genom att väcka talan mot

andra parten inom två månader från den dag beslutet meddelades.

^ndras icke beslutet inom denna tid, är parts rätt till talan förlorad.

;f^P.l973:23,LUl3 Tskrl53

^naste lydelse 1972: 252.

349

¬

background image

350

Arrendenämnds beslut i ärende enligt 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 R

»ii.r 7 S eller 11 kap. 2 § får ej klandras.

'

^

AiTcnuciiaii»"«^

^

SFS 1973:1» /

^ ^

^^

2 § får ej klandras.

33 § Talan får ej föras mot fastighetsdomstols dom i fråga o m
ställande av arrendevillkor i fall som avses i 9 kap. 12 e ller 13/^!'"

10 kap. 6 § eller i fråga som avses i 9 kap. 18 eller 21 § o ch ej feu

mot hovrätts dom i fråga om förlangning av arrendeavtal, uppskov

ora fast.

mOl UUVltltio wx.'»--

a-

^

^

'-"i, uj

avträde enligt 9 kap. 13 § eller 10 kap. 6 §, fastställande av ar ende
villkor i fall som nyss angivits eller bestämmande av ersättning enlijt
9 kap.14 §.

9 kap.

9 § Vid förlängning av arrendeavtal utgår arrendeavgiften m ed sk',

ligt belopp. Den arrendeavgift som jordägaren fordrar sk all g odtagas,
om den ej är oskälig. Annat av jordägaren uppställt villkor skall gälh^
om det ej strider mot god sed i arrendeförhållanden eller eljest ä r
obilligt. Förlängning skall dock ske för tid som motsvarar arrendetiden,
om denn a ej överstiger fem år, och i annat fall för fem år . Förlängning
kan även ske f ör annan tid än som sagts nu, om detta av s ärskild an­

ledning är lämpligare. I den mån ändring av arrendevillkoren e j på­

kallas, skall samma villkor som förut gälla.

Träffas vid förlängning av arrendeavtal överenskommelse om vil ko­

ren för det fortsatta arrendet, skall överenskommelsen, oavsett bcsläm-
melsema i första stycket, lända till efterrättelse i den må n ej annat föl­

jer av bestämmelserna i övrigt i denna balk.

12 § Bifalles arrendators talan om förlängning av arrendeavtalet, skall

villkoren för det fortsatta arrendet fastställas enligt 9 §.

Dom eller beslut varigenom arrendatoms talan bifalles anses sa

avtal om f ortsatt arrende. Mot arrendeförhållandet får ej åberopas om­
ständighet som kunnat åberopas i målet eller ärendet.

11 kap.

4 § Bestämmelserna i 5�6 a §§ om rätt till ersättning för ar eada-

torn med anledning av arrendets upphörande gäller, om e j a nnat J

talats och ej heller arrendeförhållandet upphör på den grund

^

rätten är förverkad eller förhållande som avses i 8 kap. 14 §

5 § Har jordägaren uppsagt arrendeavtalet och vägrar

""/g

länga arrendeförhållandet eller kommer förlängning i annat fa
stånd på den grund att jordägaren för förlängning kräver attend^.

som ej ar skälig eller uppställer annat villkor som strider mot go
arrendeförhållanden eller eljest är obilligt, skall han i skä lig

® ^

ersatta arrendatom dennes förlust på grund av arrendeför a

upphörande, om ej

t-1'..w.cuiui;, om ej

1. arrendatom åsidosatt sina förpliktelser i sådan

s a Igen kan fordras att jordägaren förlänger arrendeför

2. 1 orHo

_ v

�

_

ti

w

�

au joraagaren lonangcr

jordägaren gör sannolikt, att marken skall användas

j,,

n ama än det med upplåtelsen avsedda, och intresset or

.jjjr

nna forfoga över marken för sådant ändamål påtaglig

rrcn atorns intresse av fortsatt arrende, eller

I

¬

background image

3. jordägaren J annat fall har befogad anledning att upplösa a rrende-

SFS 1973-187

förhållandet.

Företa stycket äger motsvarande tillärapning, om arrendatom har

uppsagt avtalet enligt 3 § och i uppsägningen begärt förlängning av

avtalet på ändrade villkor.

Förlust för arrendatom som har samband med att denne bekostat

uppförande av byggnad eller utförande av annat arbete på arrendestäl­

let skall beaktas vid ersättningens bestämmande endast om åtgärden

vidtagits i enlighet med arrendeavtalet.

6 § < Vill jordägaren säga upp avtalet, skall han i uppsägningen under­

rätta arrendatom om de villkor han uppställer f�r at t förlänga arrende­

förhållandet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning.

Uppsägningen skall dessutom innehålla underrättelse att arrendatom,
om han icke går med på att lämna arrendestället utan att få ersättning

enligt 5 §, har att inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten
lil! arrendenämnden för medling.

Underlåter jordägaren att fullgöra vad som åligger honom enligt

första stycket, är uppsägningen utan verkan.

Har jordäga ren ful lgjort vad som åligger honom enligt första stycket

och vi ll arrendatom icke lämna arrendestället utan att få ersättning
enligt 5 §, har arrendatom att hänskjuta tvisten till arrendenämnden
inom den i första stycket angivna tiden. lakttages ej denna, förfaller rat­

ten t ill ersättnin g. Vad som har sagts nu galler ej, om inom samma tid
hänskjutande sker enligt 6 a § första stycket.

6 a § Har arr endatom uppsagt avtalet och i uppsägningen begärt för­
längning av avtalet på ä ndrade villkor, skall han inom två månader från

uppsägningen hänskjuta tvisten till arrendenämnden för medling och
därsld ange den ändring han önskar i de avtalade villkoren.

Underlåter arrendatom att hänskjuta tvisten till arrendenämnden

mom d en i första stycket angivna tiden, är uppsägningen utan verkan.
Har han ej angett de ändringar han önskar i de avtalade villkoren, skall
nämnden förelägga hon om att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkom-
mes ej föreläggandet, skall ansökan om medling avvisas.

Har arrendatom fullg jort vad som åligger honom enligt första stycket,

arrendenämnden förelägga jordägaren att uppge de villkor han

uppställer för att förlänga arrendeförhållandet eller orsaken till a tt han
hägrar medge förlängning. Iakttager jordägaren ej föreläggandet och är

^^talet ej uppsagt enligt 5 § första stycket, skall avtalet anses förlängt

p de a v arre ndatom önskade villkoren. Erinran härom skall intagas i

^^^'aggandet. Förlängningen anses som avtal om fortsatt arrende.

^2 kap.

tid

' ^ tiyresavtal som avser bostadslägenhet träffat for bestämd

till

Hyrestiden längre än ett år, får hyresgästen uppsäga avtalet

nin

som inträffar närmast efter sex månader från uppsäg-

ifof[d"'

Hyresförhållandet på fardagen varat längre än nio månader

' Senaste lydelse 1972:252.

351

¬

background image

SFS 1973:18 7

6 § Uppsägcs hyresavtal av orsak som anges i II-.14

upphör det genast att gälla. Detsamma gäller i fall som a nges i ^
om ej annat följer av 44 §.

i

Uppsäges hyresavtal av annan orsak som ger hyresvärd e ller h

gäst rätt att frånträda avtalet och innehåller detta kapitel ej säiS

bestämmelse om uppsägningstid, gäller den uppsägningstid somförvj

särskilt fall anges i 3 § andra stycket, om avtalet är träffat för bestäm

tid, eller i 4 § andra stycket, om hyrestiden ej är bestämd. Sker urvv

sägning innan hyresgästen tillträtt lägenheten, upphör avtalet dockS

i**

sa^

nast att gälla.

8 §s Uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet varat länere

än nio månader i följd vid den tidpunkt till vilken up psägningen sker

Uppsägningen får dock, utom i fall som avses i 54, 58 o ch 58 a
vara muntlig, om skriftligt erkännande av uppsägningen lä mnas. Upj!

sägning får ske hos den som är behörig att mottaga hyra på hyresvärdem

vägnar.

Skriftlig uppsägning skall delges den som sokes för uppsägning, deck

utan tillämpnin g av 12�15 §§ delgivningslagen (19 70: 428).

Träffas ej den som sokes i sitt hemvist, får uppsägningen s ändas i

rekommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av upp­

sägningen skall dessutom lämn as antingen i den söktes bostad till smn

medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse niäd

fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke

någon som angivits nu, skall uppsägningen i stället läggas i d en söktes

postlåda, om så dan finns. Uppsägning har skett när vad s om sagts nu

blivit fullgjort.

Har hyresvärd eller hyresgäst, hos vilken uppsägning skall s ke, ej

känt hemvist h är i riket och finns ej heller känt ombud so m har rätt

att mottaga uppsägning för honom, får uppsägning ske ge nom kun­

görelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Stämningsansökan med yrkande att hyresförhållande sk all u pphötJ

och ansökan om vräkning av hyresgäst gäller som uppsägning när
givning skett i behörig ordning.

.

Särskilda bestämmelser om innehållet i uppsägning av

som gäller annan lägenhet än bostadslägenhet, finns i 58 §.

352

Hyran

19 a § Hyran för bostadslägenhet skall vara till

iJl

avtalet. Detta gäller dock ej ersättning för kostnad so m h ån

ägenhetens uppvärmning, förseende med varmvatten c

ström eller avgifter för vatten och avlopp.

.

,,, = utfs-

Utan hinder av första stycket första punkten gälle r förbe a

svtal att hyran skall utgå med belopp som bestämmes g en"

jv

�verenskommelse mellan å ena sidan hyresvärden eller 0^ ®"

fastighetsägare, i vilken hyresvärden är medlem, och a an

organisation av hyresgäster.

Senaste lydelse 1972; 252.

¬

background image

Har a^'tal träffats i strid med vad som sägs i första och andra styc-

SFS 1973 ⬢ 187

kena, skall hyran utgå med belopp som är skäligt med hänsyn främst tiU
parternas avsiiiter och övriga förhållanden när avtalet träffades.

yj s § överger hyresgästen lägenheten, får hyresvärden genast åter­

taga den.

Finnes i lägenhet som hyresgästen lämnat eller i utrymme som hör

till lägenheten egendom, som kan antagas tillhöra honom eller någon i

j,ans hushå ll, och har han ej inom tre månader från anmaning eller

inom sex månader från det han avträdde lägenheten avhämtat egendo­
men. tillfaller den hyresvärden utan lösen.

34 § Hyresgäst, som ej avser att använda bostadslägenhet for återstå­

ende hyrestid, får överlåta hyresrätten till närstående som varaktigt

sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till över­

låtelsen. Sådant tillstånd skall lämn as, om hyresvärden skäligen kan nöjas

med förändringen.

Föi^ta stycket äger moLsvarande tillämpning om hyresgästen avlider

under h yrestiden och dödsboet vill överlåta hyresrätten till sådan döds­
bodelägare eller annan hyresgästen närstående som varaktigt samman­

bodde med honom.

35 § Hyresgästen får överlåta hyresrätten till bostadslägenhet i syfte
att genom byte erhålla a nnan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd

till överlåtelsen. S ådant tillstånd skall lämnas, om hyresgästen har be-

aktansvärda skäl f or bytet och detta kan äga rum ulan påtaglig olägen­

het för hjTesvärden. Har hyresgästen erhållit lägenheten genom byte
och inneh aft lägenheten mindre än tre år, får tillstånd dock lämnas

endast om synnerliga skäl föreligger.

Första stycket gäller ej, om
1. lägen heten är förhyrd i andra hand,
2. lägenh eten utgör del av upplåtarens bostad,
3. lägen heten ä r belägen i enfamiljshus som icke ar avsett att uthyras

^'araktigt eller i tväfamiljshus,

upplåtaren innebar lägenheten med bostadsrätt,

5- hyresförhålla ndet ej varat längre än nio månader i följd.

Medverkar kommun till att hyresgästen får annan bostad genom att

änrisa eller förmedla denna, får kommunen göra framställning hos hy-
i"csnämnden om tillstånd som avses i första stycket. Vad som sagts nu

�0ätler även kommunalförbund, som handhar för två eller flera kom­

muner gemensam bostadsförmedling.

§ �r hyresrätten enligt 42 § första stycket 1 förverkad på grund

dröjsmål med betalning av hyra och har hyresvärden med anledning

arav uppsagt avtalet, får hyresgästen ej på grund av dröjsmålet skiljas

lägenheten, om hyran betalas på sätt som anges i 20 § andra eller

^⬢"^dje stycket eller nedsättes hos överexekutor enligt 21 § senast tolfte
^Jrdagen efter det att hyresgästen, i den ordning som gäller för upp-

⬢^gning, delgi vits u nderrättelse om att han genom att betala hyran på

^"givei sätt äger återvinna hyresrätten. I avvaktan på att hyresgästen

sig ha fullgjort vad soni sålunda fordras för att återvinna hyres-

353

23-SFS 1973

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.