SFS 1973:187

730187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

- J U

SFS 1973:187

oro ändring i jordabalken;

Utkom från trycket

eiven Stockholms slott den 27 april 1973.

den 8 m aj J973

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

Vendes Konung, göra veterligt; aU Vi, ined riks­

dagen', funnit gott att i fråga om jordabalken^ förordna,

deh att 8 kap. 8, 31 och 33 §§, 9 kap. 9 och 12 §§, 11 kap. 4�6 §§

och 1 2 kap. 6, 8, 34, 35, 44, 46�49, 51, 53�55, 57�59, 63, 65, 70
och 7 2 §§ samt rubrikerna närmast efter 12 kap. 19 och 53 §§ skall h a

nedan anghna lydelse,

dels att i balken skall införas fem nya paragrafer, 11 kap. 6 a § och

12 k ap, 4 a, 19 a, 27 a och 58 a §§, av nedan angivna lydelse.

8 kap.

g § 3 Uppsägning skall vara skrifUig, om ej skriftligt erkännande av

uppsägningen lämnas. I fall som avses i 11 kap. 6 och 6 a §§ och när

arrendator uppsäger a \ial enligt 9 kap. 8 § eller 10 kap. 5 § skall upp­
sägningen dock alltid ske skriftligen. Uppsägning får ske hos den som
är behörig att mottaga arrendeavgift på jordägarens vägnar.

Skriftlig uppsägning skall delges den som sokes för uppsägning, dock

utan tillämpning av 12�15 §§ delgivningslagen (1970: 428).

Träffas ej den som sokes i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i re-

kormnenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av upp­

sägningen skall dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen

medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse med

fast kon tor, pa kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke

uägon som angivits nu , skall uppsägningen i stället läggas i den söktes
postlåda, om så dan finns. Uppsägning har skett när vad som sagts nu

blivit fullgjort.

Har jordägare eller arrendator, hos vilken uppsägning skall ske, ej

känt hem vist här i riket och finns ej heller känt ombud som har rätt

att mottaga uppsägning för honom, får uppsägning ske genom kungö­

relse i Post- och Inrikes Tidningar,

Stämningsansökan med yrkande att arrendeförhållande skall upphora

eeh ansökan om VTä kning av ar rendator gäller som uppsägning nar del­

givning skett i behörig ordning.

Särskilda bestämmelser om innehållet i uppsägning av avtal om an-

'aggningsarrende finns i 11 kap. 6 §.

§ Ora part ej godtager arrendenämnds beslut i fråga om förläng-

av arrendeavtal, fastställande av villkoren för sådan förlängning,

uppskov med avträde enligt 9 kap. 13 § eller 10 kap. 6 § eller bestäm­
mande av ersättning enligt 9 kap. 14 § eller i fråga som avses i 9 kap.

eller 21 §, får parten klandra beslutet genom att väcka talan mot

andra parten inom två månader från den dag beslutet meddelades.

^ndras icke beslutet inom denna tid, är parts rätt till talan förlorad.

;f^P.l973:23,LUl3 Tskrl53

^naste lydelse 1972: 252.

349

¬

background image

350

Arrendenämnds beslut i ärende enligt 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 R

»ii.r 7 S eller 11 kap. 2 § får ej klandras.

'

^

AiTcnuciiaii»"«^

^

SFS 1973:1» /

^ ^

^^

2 § får ej klandras.

33 § Talan får ej föras mot fastighetsdomstols dom i fråga o m
ställande av arrendevillkor i fall som avses i 9 kap. 12 e ller 13/^!'"

10 kap. 6 § eller i fråga som avses i 9 kap. 18 eller 21 § o ch ej feu

mot hovrätts dom i fråga om förlangning av arrendeavtal, uppskov

ora fast.

mOl UUVltltio wx.'»--

a-

^

^

'-"i, uj

avträde enligt 9 kap. 13 § eller 10 kap. 6 §, fastställande av ar ende
villkor i fall som nyss angivits eller bestämmande av ersättning enlijt
9 kap.14 §.

9 kap.

9 § Vid förlängning av arrendeavtal utgår arrendeavgiften m ed sk',

ligt belopp. Den arrendeavgift som jordägaren fordrar sk all g odtagas,
om den ej är oskälig. Annat av jordägaren uppställt villkor skall gälh^
om det ej strider mot god sed i arrendeförhållanden eller eljest ä r
obilligt. Förlängning skall dock ske för tid som motsvarar arrendetiden,
om denn a ej överstiger fem år, och i annat fall för fem år . Förlängning
kan även ske f ör annan tid än som sagts nu, om detta av s ärskild an­

ledning är lämpligare. I den mån ändring av arrendevillkoren e j på­

kallas, skall samma villkor som förut gälla.

Träffas vid förlängning av arrendeavtal överenskommelse om vil ko­

ren för det fortsatta arrendet, skall överenskommelsen, oavsett bcsläm-
melsema i första stycket, lända till efterrättelse i den må n ej annat föl­

jer av bestämmelserna i övrigt i denna balk.

12 § Bifalles arrendators talan om förlängning av arrendeavtalet, skall

villkoren för det fortsatta arrendet fastställas enligt 9 §.

Dom eller beslut varigenom arrendatoms talan bifalles anses sa

avtal om f ortsatt arrende. Mot arrendeförhållandet får ej åberopas om­
ständighet som kunnat åberopas i målet eller ärendet.

11 kap.

4 § Bestämmelserna i 5�6 a §§ om rätt till ersättning för ar eada-

torn med anledning av arrendets upphörande gäller, om e j a nnat J

talats och ej heller arrendeförhållandet upphör på den grund

^

rätten är förverkad eller förhållande som avses i 8 kap. 14 §

5 § Har jordägaren uppsagt arrendeavtalet och vägrar

""/g

länga arrendeförhållandet eller kommer förlängning i annat fa
stånd på den grund att jordägaren för förlängning kräver attend^.

som ej ar skälig eller uppställer annat villkor som strider mot go
arrendeförhållanden eller eljest är obilligt, skall han i skä lig

® ^

ersatta arrendatom dennes förlust på grund av arrendeför a

upphörande, om ej

t-1'..w.cuiui;, om ej

1. arrendatom åsidosatt sina förpliktelser i sådan

s a Igen kan fordras att jordägaren förlänger arrendeför

2. 1 orHo

_ v

�

_

ti

w

�

au joraagaren lonangcr

jordägaren gör sannolikt, att marken skall användas

j,,

n ama än det med upplåtelsen avsedda, och intresset or

.jjjr

nna forfoga över marken för sådant ändamål påtaglig

rrcn atorns intresse av fortsatt arrende, eller

I

¬

background image

3. jordägaren J annat fall har befogad anledning att upplösa a rrende-

SFS 1973-187

förhållandet.

Företa stycket äger motsvarande tillärapning, om arrendatom har

uppsagt avtalet enligt 3 § och i uppsägningen begärt förlängning av

avtalet på ändrade villkor.

Förlust för arrendatom som har samband med att denne bekostat

uppförande av byggnad eller utförande av annat arbete på arrendestäl­

let skall beaktas vid ersättningens bestämmande endast om åtgärden

vidtagits i enlighet med arrendeavtalet.

6 § < Vill jordägaren säga upp avtalet, skall han i uppsägningen under­

rätta arrendatom om de villkor han uppställer f�r at t förlänga arrende­

förhållandet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning.

Uppsägningen skall dessutom innehålla underrättelse att arrendatom,
om han icke går med på att lämna arrendestället utan att få ersättning

enligt 5 §, har att inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten
lil! arrendenämnden för medling.

Underlåter jordägaren att fullgöra vad som åligger honom enligt

första stycket, är uppsägningen utan verkan.

Har jordäga ren ful lgjort vad som åligger honom enligt första stycket

och vi ll arrendatom icke lämna arrendestället utan att få ersättning
enligt 5 §, har arrendatom att hänskjuta tvisten till arrendenämnden
inom den i första stycket angivna tiden. lakttages ej denna, förfaller rat­

ten t ill ersättnin g. Vad som har sagts nu galler ej, om inom samma tid
hänskjutande sker enligt 6 a § första stycket.

6 a § Har arr endatom uppsagt avtalet och i uppsägningen begärt för­
längning av avtalet på ä ndrade villkor, skall han inom två månader från

uppsägningen hänskjuta tvisten till arrendenämnden för medling och
därsld ange den ändring han önskar i de avtalade villkoren.

Underlåter arrendatom att hänskjuta tvisten till arrendenämnden

mom d en i första stycket angivna tiden, är uppsägningen utan verkan.
Har han ej angett de ändringar han önskar i de avtalade villkoren, skall
nämnden förelägga hon om att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkom-
mes ej föreläggandet, skall ansökan om medling avvisas.

Har arrendatom fullg jort vad som åligger honom enligt första stycket,

arrendenämnden förelägga jordägaren att uppge de villkor han

uppställer för att förlänga arrendeförhållandet eller orsaken till a tt han
hägrar medge förlängning. Iakttager jordägaren ej föreläggandet och är

^^talet ej uppsagt enligt 5 § första stycket, skall avtalet anses förlängt

p de a v arre ndatom önskade villkoren. Erinran härom skall intagas i

^^^'aggandet. Förlängningen anses som avtal om fortsatt arrende.

^2 kap.

tid

' ^ tiyresavtal som avser bostadslägenhet träffat for bestämd

till

Hyrestiden längre än ett år, får hyresgästen uppsäga avtalet

nin

som inträffar närmast efter sex månader från uppsäg-

ifof[d"'

Hyresförhållandet på fardagen varat längre än nio månader

' Senaste lydelse 1972:252.

351

¬

background image

SFS 1973:18 7

6 § Uppsägcs hyresavtal av orsak som anges i II-.14

upphör det genast att gälla. Detsamma gäller i fall som a nges i ^
om ej annat följer av 44 §.

i

Uppsäges hyresavtal av annan orsak som ger hyresvärd e ller h

gäst rätt att frånträda avtalet och innehåller detta kapitel ej säiS

bestämmelse om uppsägningstid, gäller den uppsägningstid somförvj

särskilt fall anges i 3 § andra stycket, om avtalet är träffat för bestäm

tid, eller i 4 § andra stycket, om hyrestiden ej är bestämd. Sker urvv

sägning innan hyresgästen tillträtt lägenheten, upphör avtalet dockS

i**

sa^

nast att gälla.

8 §s Uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet varat länere

än nio månader i följd vid den tidpunkt till vilken up psägningen sker

Uppsägningen får dock, utom i fall som avses i 54, 58 o ch 58 a
vara muntlig, om skriftligt erkännande av uppsägningen lä mnas. Upj!

sägning får ske hos den som är behörig att mottaga hyra på hyresvärdem

vägnar.

Skriftlig uppsägning skall delges den som sokes för uppsägning, deck

utan tillämpnin g av 12�15 §§ delgivningslagen (19 70: 428).

Träffas ej den som sokes i sitt hemvist, får uppsägningen s ändas i

rekommenderat brev under hans vanliga adress. Ett exemplar av upp­

sägningen skall dessutom lämn as antingen i den söktes bostad till smn

medlem i det hushåll som han tillhör eller, om han driver rörelse niäd

fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas icke

någon som angivits nu, skall uppsägningen i stället läggas i d en söktes

postlåda, om så dan finns. Uppsägning har skett när vad s om sagts nu

blivit fullgjort.

Har hyresvärd eller hyresgäst, hos vilken uppsägning skall s ke, ej

känt hemvist h är i riket och finns ej heller känt ombud so m har rätt

att mottaga uppsägning för honom, får uppsägning ske ge nom kun­

görelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Stämningsansökan med yrkande att hyresförhållande sk all u pphötJ

och ansökan om vräkning av hyresgäst gäller som uppsägning när
givning skett i behörig ordning.

.

Särskilda bestämmelser om innehållet i uppsägning av

som gäller annan lägenhet än bostadslägenhet, finns i 58 §.

352

Hyran

19 a § Hyran för bostadslägenhet skall vara till

iJl

avtalet. Detta gäller dock ej ersättning för kostnad so m h ån

ägenhetens uppvärmning, förseende med varmvatten c

ström eller avgifter för vatten och avlopp.

.

,,, = utfs-

Utan hinder av första stycket första punkten gälle r förbe a

svtal att hyran skall utgå med belopp som bestämmes g en"

jv

�verenskommelse mellan å ena sidan hyresvärden eller 0^ ®"

fastighetsägare, i vilken hyresvärden är medlem, och a an

organisation av hyresgäster.

Senaste lydelse 1972; 252.

¬

background image

Har a^'tal träffats i strid med vad som sägs i första och andra styc-

SFS 1973 ⬢ 187

kena, skall hyran utgå med belopp som är skäligt med hänsyn främst tiU
parternas avsiiiter och övriga förhållanden när avtalet träffades.

yj s § överger hyresgästen lägenheten, får hyresvärden genast åter­

taga den.

Finnes i lägenhet som hyresgästen lämnat eller i utrymme som hör

till lägenheten egendom, som kan antagas tillhöra honom eller någon i

j,ans hushå ll, och har han ej inom tre månader från anmaning eller

inom sex månader från det han avträdde lägenheten avhämtat egendo­
men. tillfaller den hyresvärden utan lösen.

34 § Hyresgäst, som ej avser att använda bostadslägenhet for återstå­

ende hyrestid, får överlåta hyresrätten till närstående som varaktigt

sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till över­

låtelsen. Sådant tillstånd skall lämn as, om hyresvärden skäligen kan nöjas

med förändringen.

Föi^ta stycket äger moLsvarande tillämpning om hyresgästen avlider

under h yrestiden och dödsboet vill överlåta hyresrätten till sådan döds­
bodelägare eller annan hyresgästen närstående som varaktigt samman­

bodde med honom.

35 § Hyresgästen får överlåta hyresrätten till bostadslägenhet i syfte
att genom byte erhålla a nnan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd

till överlåtelsen. S ådant tillstånd skall lämnas, om hyresgästen har be-

aktansvärda skäl f or bytet och detta kan äga rum ulan påtaglig olägen­

het för hjTesvärden. Har hyresgästen erhållit lägenheten genom byte
och inneh aft lägenheten mindre än tre år, får tillstånd dock lämnas

endast om synnerliga skäl föreligger.

Första stycket gäller ej, om
1. lägen heten är förhyrd i andra hand,
2. lägenh eten utgör del av upplåtarens bostad,
3. lägen heten ä r belägen i enfamiljshus som icke ar avsett att uthyras

^'araktigt eller i tväfamiljshus,

upplåtaren innebar lägenheten med bostadsrätt,

5- hyresförhålla ndet ej varat längre än nio månader i följd.

Medverkar kommun till att hyresgästen får annan bostad genom att

änrisa eller förmedla denna, får kommunen göra framställning hos hy-
i"csnämnden om tillstånd som avses i första stycket. Vad som sagts nu

�0ätler även kommunalförbund, som handhar för två eller flera kom­

muner gemensam bostadsförmedling.

§ �r hyresrätten enligt 42 § första stycket 1 förverkad på grund

dröjsmål med betalning av hyra och har hyresvärden med anledning

arav uppsagt avtalet, får hyresgästen ej på grund av dröjsmålet skiljas

lägenheten, om hyran betalas på sätt som anges i 20 § andra eller

^⬢"^dje stycket eller nedsättes hos överexekutor enligt 21 § senast tolfte
^Jrdagen efter det att hyresgästen, i den ordning som gäller för upp-

⬢^gning, delgi vits u nderrättelse om att han genom att betala hyran på

^"givei sätt äger återvinna hyresrätten. I avvaktan på att hyresgästen

sig ha fullgjort vad soni sålunda fordras för att återvinna hyres-

353

23-SFS 1973

¬

background image

SFS 1973:187

\

354

rätten får beslut om vräkning icke meddelas förrän fjo rton v,,,

förflutit från det att hyresgästen delgivits underrättelsen.

Första stycket gäller ej om skyldighet att flytta inträder in om i

tare tid än en må nad efter det att hyresrätten förverkades.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer faststafler,

mulär till underrättelse som avses i första stycket.

46 § Om hyresvärden uppsagt hyresavtalet, har hyresgästen rätt till p
langning av avtalet, utom när

1. hyresrätten är förverkad eller avtalet kan uppsägas e nligt 2 « t

utan att likväl hyresvärden uppsagt avtalet att upphöra på n ågon ay

dessa grunder,

2. hyresgästen i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mla

att avtalet skäligen icke bör förlängas,

3. huset skall rivas och det ej är obilligt mot hyresgästen att hyt s-

förhållandet upphör,

4. huset skall undergå större ombyggnad och det ick e är u ppenbait

att hyresgästen kan sitta kvar i lägenheten utan nämnvärd olägen­
het för ombyggnadens genomförande samt det ej är obilligt m ot hy­

resgästen att hyresförhållandet upphör,

5. lägenheten ej vidare skall användas för bostadsändamål och drt

ej är obilligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör,

6. avtalet avser lägenhet i en- eller tvåfamiljehus eller lägenhet son

upplåtaren innehar med bostadsrätt och upplåtaren har så dant intresK
att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta,

7. hyresförhållandet beror av sådan anställning i statlig e ller k om­

munal verksamhet som är förenad med bostadstvång eller av anstäl nioi
inom lantbruket eller av annan anställning, om den är av sådan art att
det är nödvändigt för arbetsgivaren att förfoga över lägenheten för upp­

låtelse åt anställningens innehavare, samt anställningen har upphört, ^

8. hyresförhållandet i annat fall än som avses i 7 beror av anstäl ­

ning för skötsel och tillsyn av fastighet samt anställningen har upplwrt
och det ej är obilligt mot hyresgästen att även hyresförhållandet uppböti

9. hyresförhållandet beror av annan anställning än som avses i 7

8 och som upphört och det ej är obilligt mot hyresgästen att även hite

förhållandet upphör samt, om hyresförhållandet varat längre än!« '

hyresvärden har synnerliga skäl för att upplösa hyresförhållandet,

10. det i annat fall icke strider mot god sed i hyresförh^landW^

eljest är obilligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör.

Om hyresvärdens intres se blir tillgodosett genom alt hyresgästen

träder endast en del av lägenheten och avtalet

jv

ängas såvitt avser lägenheten i övrigt, har hyresgästen ut an h in

örsta stycket rätt till sådan förlängning.

47 § Har lägenheten hyrts av flera gemensamt och har de på

psaeninff cr.rr.

iiii

av ann*"

- �~

^

AAjrxio o-v xiuici.

-nan O"'

PPsagning, som gjorts av en av dem, eller till följd av ^

.0

hänför sig till endast en av dem, ej

j j gj.

orlangnmg av hyresavtalet, är medhyresgäst

Jjyres-

'hyresvärden skäligen kan nöjas med honotn

Tivr»

gäller ej när hyresrätten är

apf

y savtalet kan uppsägas enligt 28 § utan att likväl hyr«v

¬

background image

sagt avta let på någon av dessa grunder. �r medhyresgästen make till

SFS 1973* 187

den som uppsagt avtalet eUer eljest föranlett att hyresgästerna ej ge-
oiensamt har rätt till förlängning av avtalet, har han den rätt som

angivits äv en när hyresrätten är förverkad på annan grund än dröjsmål

betalning av hyra, Detta gäller också när hyresvärden bringar

hyresavtalet att upphora på grund av förverkandet.

Om hyresg äst, som är gift och vars make ej har del i hyresrätten,

uppsäger hyres avtalet eller vidtager annan åtgärd för att bringa det att
upphöra elle r om han i annat fall ej har rätt till förlängni ng av avtalet,

är m aken, om han har sin bostad t lägenheten, berättigad till förläng­

ning, såvida hyresvärden skäligen kan nöjas med honom som hyresgäst.
Vad som sagts nu gäller också när hyresvärden uppsagt hyresavtalet att

upphöra på grund av förverkande eller förhållande som avses i 28 §. Be­

stämmelserna i 48 §, 49 § första och tredje styckena och 50�53 §§ om

hjTesgäst äger tillämpning även i fråga om hyresgästs make.

Förlänges hyresavtal i fall som avses i andra stycket, svarar båda

makarna för förpliktelserna enligt avtalet för tiden före förlängningen,
om ej annat avtalas m ed hyresvärden.

48 § Vid förlängning av hyresavtal utgår hyran med skäligt belopp.

Den hyr a som hyresvärden fordrar skall godtagas, om den ej är oskä­
lig. Ford rad hyra är att anse som oskälig, om den väsentligt överstiger
hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga.
Härad ska ll bortses från lägenhet vars hyra icke är rimlig med hänsyn
till det allmänna hyresläget i orten för närmast jämförliga lägenheter

i n ybyggda bostadshus.

Annat av hyresvärden uppställt villkor skall gälla, om det ej strider

mot go d sed i hyre sförhållanden eller eljest är obilligt. Hyrestiden skall

dock utgö ra ett år med tre månaders uppsägningstid, om ej annan hy-

res- el ler uppsägning stid av särskild anledning är lämpligare.

I den mån ändring i hyresvillkoren ej påkallas, skall samma villkor

som fö rut gälla.

Träffas vid fö rlängning av hyresavtal överenskommelse om villkoren

för det fortsatta hyresförhållandet, skall �verenskommelsen, oavsett be­
stämmelserna i första och andra styckena, lända till efterrättelse i den

ej annat följer av bestämmelserna i övrigt i denna balk.

§ Föreligger tvist om förlängning av hyresavtalet enligt 46 eller

§ eller om villkor för sådan förlängning, åligger det hyresvärden att

skriftligen meddela hyresgästen alt denne, om han icke går med på att
%ria, har att senast tre veckor efter det att han fått del av meddelandet

inskjuta tvisten till hyresnämnden. Meddelandet skall lämnas i den

^'^dning som enli gt 8 § gäller för uppsägning. Bestämmelsen i 8 § tredje

S'ti'ckct tredje punkten gäller dock ej.

^ leddelande som avses i första stycket skall lämnas senast inom tre

in<mader efter hyrestidens utgång. lakttages ej tiden, är uppsägningen

Waa Verkan, om hyresgästen ej före tremånaderstidens utgång har hän-
^ Writ tvisten till hyresnämnden eller ändå avflyttat.

w hyresvärden fullgjort vad som åligger honom enligt första och

lilfr

som fordrar förlängning att hänskjuta tvisten

' "^''⬢csnämnden inom den i första stycket angivna tiden. lakttages ej

355

¬

background image

SFS 1973:187

skal!

denna, förfaller rätt en till förlängmng av avtalet. Vad som brs,.,.
gäller ej, om inom samma tid tvist hansk jutes till när anden enligf j *
andra stycket.

51 § Bifalles hyresgästens talan om förlängning av h yresavtalet

villkoren för den fortsatta förhyrningen fastställas enligt 48 §. '

Dom eller beslut varigenom hyresgästens talan bifalles anses soma'

tal om fortsatt förhyrning. Mot hyresförhållandet får ej åb eropas orl,"

ständighet som kunnat åberopas i målet eller ärendet.

53 § Skall hyresgäst enlig t hyresnämndens beslut eller enligt dom utss
högre hyra för förfluten tid än som skolat utgå förut, är hyresrätten ide
förverkad på grund av dröjsmål med betalning av det ö verskjutandet;,

loppet, om betalningen sker inom en månad från den dag d å b eslutet

eller domen vann laga kraft. Vad som sagts nu gäller ej, o m skyldidet

att flytta inträder f ör hyresgästen inom kortare tid än tv å månader efUr
nämnda dag.

På överskjutande belopp skall hyresgästen betala sex procent r änta

som om beloppet förfallit till betalning samtidigt med de n fö rut utgå­

ende hyran.

I beslutet eller domen får anstånd medges med betalningen a v det

överskjutande beloppet jämte ränta som avses i andra stycket, om skäl
föreligger till det.

Rätt till prövning av hyresvillkoren

54 § Bostadshyresgäst har rätt att till tidpunkt då han en ligt lag el er
avtal kunnat bringa hyresförhållandet att upphöra i stället m ed iakt a­
gande av den uppsägningstid som i sådant fall skulle ha g ällt uppsäp
hyresavtalet för ändring av hyresvillkoren, om hyresförhållandet v id

den tidpunkten varat längre än nio månader i följd och lä genheten ej

utgör del av upplåtarens egen bostad. Hyresgästen skall i u ppsägnings"^
uppgiva att han begär ändring av hyresvillkoren.

Har hyresförhållande vid tidpunkt som avses i första s tycket ej sara

längre än nio månader i följd får uppsägningen ske till utgången
kalendermånad då hyresförhållandet varat längre än nio m ånader ni

längst ett år i följd .

Har hyresgästen uppsagt hyresavtalet enligt första el ler andra sO^ '

skall han inom tre veckor från uppsägningen hänskjuta tvisten '

resnämnden. Gör han det ej, är uppsägningen utan verkan. ^ ^
har sagts nu gäller ej, om inom samma tid tvist häns kjutcs til n"
enligt 49 § tredje stycket.

55 §« Vid prövning av tvist som avses i 54 § skall vi llkoren

.

fortsatta förhyrningen fastställas enligt 48 §. Bestämmelse^
andra punkten, 51 § andra stycket första punkten och 53 § ag

svarande tillämpning.

356

�ndringen innebär bl. a. att andra och tredje styckena upphäv-

¬

background image

57 § Har hyresvärden uppsagt hyresavtalet och vägrar han att för-

SFS 1973; 187

ipnsa hyresförhållandet eller kommer förlängning i annat fall ej till
siånd på den grund att hyresvärden för förlängning kräver hyra som ej

är skälig eller upps täller annat villkor som strider mot god sed i hyres-

eller eljest är obiiligt, skall han i skälig omfatt ning ersätta

hyresgästen dennes förlust på grund av hyresförhållandets upphörande,

om cj

1, hyres gästen åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att det icke

skäligen kan fordras att hyresvärden förlänger hyresförhållandet,

2, huse t skall rivas eller undergå sådan större ombyggnad att hyres-

cästen uppenbarligen icke kan sitta kvar i lägenheten utan nämnvärd

olägenhet för ombyggnadens genomförande samt därjämte antingen
hyresvärden anvisar annan lägenhet med vilken hyresgästen skäligen
kan nöj as eller hyresavtalet innehåller villkor om att hyresförhållandet

skall upphör a på grund av rivning eller ombyggnad av huset och riv­

ningen eller ombyggnaden skall påbörjas inom fem år från villkorets
tillkomst, eller

3, hyresvä rden i annat fall har befogad anledning att upplösa hyres­

förhållandet.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om hyresgästen har

uppsagt avtalet i annat fall an som avses i 6 § och i uppsägningen be­

gärt förlängning av avtalet på ändrade villkor.

Förlust för hyresgästen som har samband med att denne bekostat

ändring av lägenheten skall beaktas vid ersättningens bestämmande

endast om hyresvärden samtyckt till ändringen eller hyresgästen träffat

hyresavtalet under förutsättning att han skulle få utföra ändringen.
Förlusten beräknas i sådant fall till högst det belopp varmed lägen­
heten genom ändringen ökat t v ärde som hyreslägenhet.

§' Vill hyresvärden säga upp avtalet, skall han i uppsägningen

underrätta hyresgästen om de villkor han uppställer för att förlänga hy­
resförhållandet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning.

Uppsägningen skall dessutom innehålla underrättelse att hyresgästen,
om ha n icke går med på att flytta utan att få ersättning enligt 57 §,
har att inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten tUl

hyresnämnden för medling.

Underlåter hyresvärden att fullgöra vad som åligger honom enligt

törsta stycket, är uppsägningen utan verkan.

Har hyresvärden fullgjort vad som åligger honom enligt första stycket

och v ill hyresgästen icke lämna lägenheten utan att få ersättning enligt

§, har hyresgästen att hänskjuta tvisten tiJl hyresnämnden inom den

' törsta stycket angivna tiden. lakttages ej denna, förfaller rätten till er­

sättning, Vad som har sagts nu gäller ej, om inom samma tid tvist hän-
skjutes till nämnden enligt 58 a § första stycket.

3 § Har hyresgästen uppsagt avtalet och i uppsägningen begärt

töriängnlng av avtalet på ändrade villkor, skall han inom två månader

Uppsägningen hän skjuta tvisten till hyresnämnden för medling och

^är\'id ange den ändring han �nskar i de avtalade villkoren.

Underlåter hyresgästen att hänskjuta tvisten till hyresnämnden inom

' Senaste lydelse 1972: 252.

¬

background image

SFS 1973:187

han ej angett de ändringar han önskar i de avtalade vi llkoren T

nämnden förelägga honom att avhjälpa bristen inom viss tid V l

kommes ej föreläggandet, skall ansökan om medling a vvisas.

'

Har hyresgästen fullgjort vad som åligger honom en ligt första

ket, skall hyresnämnden förelägga hyresvärden att uppge de J ?"

han uppställer för att förlänga hyresförhållandet eller orsaken till atlh

vägrar medge förlängning. Iakttar hyresvärden ej föreläggandet och^
avtalet ej uppsagt enligt 5 7 § första stycket, skall avtalet anses förl"

på de av hyresgästen önskade villkoren. Erinran härom skall intaga ⬢

föreläggandet. Förlängningen anses som avtal om fortsatt fö rhymin»'

59 § Skall hyresförhållandet upphöra efter uppsägning som gjorts av

hyresvärden och har hyresgästen behov av uppskov med a vflyitningei^
får hyresnämnden före hyrestidens utgång på begäran av h yresgästen

medge denne sådant uppskov under skälig tid, dock högst ett år.

Skall hyresförhållandet upphöra efter uppsägning som g jorts av hy­

resgästen i fall som avses i 57 § andra stycket, får hyresnämnden på be­

gäran av hyresvärden eller hyresgästen medge uppskov med a vflyit-

ning under skälig tid, dock högst ett år från hyrestidens utgång.

Uppskov enligt första eller andra stycket får ej medges, om hyresvär­

den, hyresgästen eller annan därigenom skulle tillskyndas b etydande

skada eller olägenhet eller om avflyttningen med häns yn till omständig­

heterna utan olägenhet kan ske vid tidpunkten för avtalets upphörande.

Medges uppskov enligt första eller andra stycket, skall hyresnämn­

den fastställa skäl iga hyresvillkor för tiden från avtalets upphörande till

avflyttningen.

63 §® �r sådant meddelande från hyresvärden som av ses i 1 0 § el er
42 § första stycket 2, 3 eller 5 avsänt i rekommenderat brev under mot­
tagarens vanliga adress, skall hyre svärden anses ha fullgjort vad som an­

kommer på honom. Detsamma gäller beträffande sådant m eddelande

från hyresgästen som avses i 11, 14, 19, 24 eller 33 §. I fall som avses

i 24 § ä r det dock till fyllest att meddelandet är avsänt på a nnat ända­

målsenligt sätt .

65

Uppställer någon uppsåtligen villkor om särskilt vederlag fef

upplåtelse av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hy resrätt t ill

dan lägenhet, dömes tUl böter eller fängelse i högst ett år. Gämlngfnfj

icke åtalas av åklagare, om ej åtal finnes påkallat ur allmän synpunt'

Villkor som avses i första stycket är ogiltigt. Den som u ppställt vi ⬢

koret är skyldig att återbära vad han mottagit.

godtager hyresnämnds beslut i fråga so m

>

> 52 eller 55 §, får parten klandra beslutet genom

mot den andra parten inom tre veckor från den dag be slutet m

lorad

ioke beslutet inom denna tid, är parts rätt till t a!

591^^

358

Hyresnämnds beslut i fråga

cj klandras.

® Senaste lydelse 1972; 252.

som avses i 35, 40, 45, 56 el ler:

¬

background image

^2 § 0 Talan får ej föras mot fastighetsdomstols dom i fråga om tiil-

SFS 1973:187

stånd som a vses i 34 eller 36 § eller i fråga om fastställande av hyres­

villkor i fall som avses i 51, 5 2 eller 55 § och ej heller mot hovrätts dom
i frå ga om förlängning av hyresavtal, uppskov med avflyttning i fall

som avses i 52 § eller fastställande av hyresvillkor i fall som avses i 51
eller 52 §.

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser ändringen av 12 kap. 44 §,

den 1 januari 1974 och, såvitt avser �vriga ändringar och tillägg, den

I juni 1973.

2. �ldre bestämmelser äger fortfarande tillämpning i fråga om a rren­

de- ell er hyresavtal, so m slutits före de nya bestämmelsernas ikraftträ­

dande, om ej annat föreskrives i det följande.

3. Bestämmelserna i 8 kap. 8 § i den nya lydelsen gäller även i fråga

om a vtal o m jordbruksarrende och bostadsarrende som slutits före ut­

gången av maj 1973. Har arrendeavtalet uppsagts före nämnda tidpunkt,
äger äldre bestämmelse dock fortfarande tillämpning.

4. Bestäm melserna i 9 kap. 12 § i den nya lydelsen galler även i

fråga om arrendeav tal som slutits före utgången av maj 1973, om de i

sin äldre lydelse var tillämpliga på avtalet. Har arrendeavtalet uppsagts

före utg ången av maj 1973, äger äldre bestämmelser dock fortfarande
tillämpning.

5. Bestämmelserna i 8 kap. 8 §, såvitt angår anläggningsarrende, och

II kap. 4�6 a §§ i den nya lydelsen galler även i fråga om arrendeavtal

som slutits fore utgången av maj 1973, om 11 kap. 5 § i dess äldre ly­
delse var tillämplig på avtalet. Motsvarande gäller, om 2 kap, 87 § lagen
(1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom var tillämplig på av­

talet. Har arren deavtalet uppsagts före utgången av maj 1973 eller har
jordägaren och arrendatorn före nämnda tidpunkt avtalat att arrenda-
tom icke har rätt till ersättning, om jordägaren säger upp avtalet, äger

äldre bestämmelser dock fortfarande tillämpning.

6. Bestämm elserna i 1 2 kap. 8, 27 a, 46, 47, 49, 51 och 53�55 §§ i

den ny a lydelse n gäller även i fråga om hyresavtal som slutits före ut­
gången av maj 1973. Vad som sagts nu om 12 kap. 8 § gäller dock i
fraga om hänv isningen till 12 kap. 58 a § endast om denna är tillämplig

enligt punkt 12. H ar avtalet uppsagts före utgången av maj 1973, gäller
ej 54 och 55 §§ i nya lydelsen och äger 46, 47, 49 och 51 §§ i deras äld-

⬢"e lydelse fortfarande tillämpning. Har hyresgästen i fall som avses i

a § avträtt lägenheten före ikraftträdandet, räknas den där angivna

liden a v sex m ånader från utgången av maj 1973.

7. Bestäm melserna i 12 kap. 55 § jordabalken i lydelsen före ut-

Såtigen av maj 1973 eller motsvarande äldre bestämmelser äger fort­

farande tillämpning i fråga om hyresavtal som slutits dessförinnan. De
äldre bestämmelserna skall tillämpas i ort som Konungen bestämmer.

S. Innehåller hyresavtal, som slutits före utgången av maj 1973, be-

siämmelse som strider mot 12 kap. 19 a §, äger bestämmelsen likväl

1'^rkan mot hyresgasten till utgången av september 1974 eller, om avta-

^t ick e kan uppsägas till upphörande vid den tidpunkten, till den se-

^naste lydelse 1972:252.

¬

background image

SFS W73:187

n"'"

"PP^äsn^S tidigast km�~ .,

\

360

trädas.

fflii.

9. Har i avtal om hyra av bostadslägenhet, som in nehaves n'

av sådan upplåtelse av andelsrätt i förening eller aV f;ot,ni�~_

förening eller aktiebolag'soj,^'^"^

479),

i punkt 16 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen {197p

intagits bestämme lse som strider mot 12 kap. 19 a §, äg er b esf"

sen likvä l även i annat fall än som avses i punkt 8 verkan niotT''

gästen, om statens hyresråd medger det. Har föreningen e ller bor'
ingivit ansökan om sådant medgivande, äger avtalsbestämmelsen^^^'
kan i avvak-tan på beslutet. Mot hyresrådets beslut i fråga om mel'

vande som sagts nu får talan icke föras.

'

10. �r lagen (1942: 429) om hyresreglering m. m. tillämplig pj

avtal, gäller ej 12 kap. 19 a § på avtalet.

^

11. Bestämmelserna i 12 kap. 44 § i den nya lydelsen gäller även 1

fråga om hyresavtal som slutits före utgången av år 1973. Har h)Tes.
avtalet uppsagts före nämnda tidpunkt, äger äldre bestämmelser docl

fortfarande tillämpning.

12. Bestämmelserna i 12 kap. 57�59 §§ i den nya lydelsen giler

även i fråga om hyresavtal som slutits före utgången av m aj 1973, on

57 § i dess äldre lydelse v ar tillämplig på avtalet. Motsvarande gäl er,

om 3 kap. 57 § lagen (1907: 36 s. 1) om nyttjanderätt tiU fast egendom

var tillämplig på avtalet. Har avtalet uppsagts före utgången a v maj

1973, äger äldre bestämmelser dock fortfarande tillämpning.

13. Vad som sagts förut om verkan av att avtalet uppsagts före den

tidpunkt då nya bestämmelser t räder i kraft gäller icke om avtalet har

förlängts efter uppsägningen på grund av lag för tid efter ikraft rädan­

det.

14. �r hyresavtal som slutits före utgången av maj 1973 träffat pi

obestämd tid eller med förbehåll om rätt för såväl hyresvärden som

hyresgästen att uppsäga avtalet och sker ej, efter utgången av maj 1973,
uppsägning till den tid då på grund av sådan uppsägning avtalet tidigaat

kunnat frånträdas gäller de nya bestämmelserna med undantag av 12

kap. 44 § i fråga om avtalet från nämnda tid, även om d et e j följff

av vad som sagts fö rut. Detsamma gäller om uppsägning sker men för­

längning av avtal kommer till stånd.

15. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om k lander

arrendenämnds eller hyresnämnds beslut samt fullföljd av t alan niot

fastighetsdomstols dom, om beslutet eller domen har meddelats fö''

utgången av ma j 1973. �ldre bestämmelser gäller ocks å i fr åga omra'i
att föra talan mot dom eller beslut om överlåtelse av hyresrätt enlig' ^

aP'

§ ''llsr upplåtelse i andra hand av lägenhet enl igt 12

om tvisten har hänskjutits tUl hyresnämnden före utgången av maj

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen a tt efterrätta. TiH

era visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m e

^ungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 april 1973.

Under Hans Majrts

^»^rnådigste Konungs och H erres frånvaro:

CARL GUSTAF

(L.S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartcmente

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.