SFS 1994:509 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1994:509 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1994_509 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:509

Utkom från trycket

den 8 juni 1994

Lag
om ändring i jordabalken;

900

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 22 § jordabalken2 skall ha

följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:226, bet. 1993/94: BoU25, rskr. 1993/94:334.

2

Balken omtryckt 1971: 1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

background image

SFS 1994:509

Utkom från trycket

den 8 juni 1994

Lag
om ändring i jordabalken;

900

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 22 § jordabalken2 skall ha

följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:226, bet. 1993/94: BoU25, rskr. 1993/94:334.

2

Balken omtryckt 1971: 1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

background image

12 kap.

22 § Länsstyrelsen skall ofördröjligen underrätta hyresvärden i rekom-
menderat brev om deposition enligt 21 §.

Visar hyresvärden ej inom tre månader från det beloppet förfallit till

betalning och underrättelse om depositionen sänts till honom att han
träffat överenskommelse med hyresgästen om att få lyfta beloppet eller att
han väckt talan därom mot hyresgästen, har denne rätt att återfå beloppet.

Har hyresvärden väckt talan inom angiven tid, får beloppet ej lyftas,
förrän hyresvärdens talan blivit slutligt avgjord.

Deponerat belopp skall genast placeras på ett räntebärande konto. Rän-

tan skall betalas till den som får lyfta beloppet.

SFS 1994:509

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

901

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

background image

12 kap.

22 § Länsstyrelsen skall ofördröjligen underrätta hyresvärden i rekom-
menderat brev om deposition enligt 21 §.

Visar hyresvärden ej inom tre månader från det beloppet förfallit till

betalning och underrättelse om depositionen sänts till honom att han
träffat överenskommelse med hyresgästen om att få lyfta beloppet eller att
han väckt talan därom mot hyresgästen, har denne rätt att återfå beloppet.

Har hyresvärden väckt talan inom angiven tid, får beloppet ej lyftas,
förrän hyresvärdens talan blivit slutligt avgjord.

Deponerat belopp skall genast placeras på ett räntebärande konto. Rän-

tan skall betalas till den som får lyfta beloppet.

SFS 1994:509

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

901

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.