SFS 1994:817 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1994:817 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1994_817 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:817

Utkom från trycket
den 22 juni 1994

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jordabalken2
dels att 12 kap. 1, 8, 42, 46, 47, 53, 55, 55 a, 55 b, 63, 66, 67 och 70 §§

skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 55 b § skall sättas närmast före 55 d §,
dels att det i 12 kap. skall införas fem nya paragrafer, 18 a, 18 b, 18 c,

54 a och 55 d §§ samt närmast före 18 a § en ny rubrik av följande lydelse.

12 kap.

1 §3 Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts

till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten upplåtits
genom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.

Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas tillsammans med

lägenheten, skall detta kapitel tillämpas på avtalet, om jorden skall använ-
das för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än

jordbruk. Förenas ett tjänsteavtal, som ej är av ringa betydelse, med

upplåtelse av såväl lägenhet för bostadsändamål som jord, skall kapitlet
tillämpas, om upplåtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtel-
sen av jorden:

Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en

inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet
än bostadslägenhet.

Vad som föreskrivs i detta kapitel om sambor gäller sådana samboför-

hållanden där en ogift kvinna och en ogift man bor tillsammans under
äktenskapsliknande förhållanden.

Förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan verkan

mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans ställe, om ej annat
anges.

Omfattar hyresavtalet minst tre bostadslägenheter, som hyresgästen

skall hyra ut i andra hand, får parterna avtala om förbehåll som strider

1

Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94: BoU21, rskr. 1993/94:373.

2

Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

3

Senaste lydelse 1993:407.

1604

background image

SFS 1994:817

mot vad som sägs i detta kapitel om sådana lägenheter, under förutsättning
att förbehållet inte strider mot bestämmelserna om lokaler och inte heller
avser rätten till förlängning av avtalet eller grunderna för fastställande av
hyresvillkoren i samband med sådan förlängning. Ett sådant förbehåll
gäller endast om det godkänts av hyresnämnden. Godkännande behövs
dock inte om staten, kommun, landsting eller kommunalförbund är hyres-
värd.

8 §4 En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat

längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen
sker. Uppsägningen får dock, utom i fall som avses i 58 a §, vara muntlig,
om det är hyresgästen som säger upp avtalet för upphörande och hyresvär-
den lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. Uppsägningen får
ske hos den som är behörig att ta emot hyra på hyresvärdens vägnar.

Säger hyresvärden upp ett bostadshyresavtal och måste uppsägningen

enligt första stycket vara skriftlig, bör hyresvärden, om inte hyresgästen
saknar rätt till förlängning enligt 45 § första stycket 1 �3, i uppsägningen
ange orsaken till att avtalet skall upphöra.

Skriftliga uppsägningar skall delges den som söks för uppsägning i den

ordning som anges i 8 kap. 8 § andra och tredje styckena, om inte annat
följer av fjärde eller femte styckena i denna paragraf.

Har den som söks för uppsägning hemvist här i landet och är det inte

fråga om en uppsägning i förtid enligt 42 § eller en sådan uppsägning som
avses i 58 §, får uppsägningen sändas i rekommenderat brev. Uppsägning-
en anses då ha skett när den har avlämnats för postbefordran under den
söktes vanliga adress. Har hyresgästen lämnat hyresvärden uppgift om en
adress, under vilken meddelanden till honom skall sändas, anses den som
hans vanliga adress. I annat fall anses den uthyrda lägenhetens adress som

hyresgästens vanliga adress.

Om en hyresvärd eller en hyresgäst, vars avtal skall sägas upp, inte har

något känt hemvist här i landet och om det inte heller finns något känt
ombud som har rätt att ta emot uppsägning för honom, får uppsägning ske
genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

En ansökan hos domstol med yrkande att hyresförhållandet skall upphö-

ra eller att hyresgäst skall avhysas gäller som uppsägning när delgivning
skett i behörig ordning. Detsamma gäller en ansökan enligt lagen
(1990: 746) om betalningsföreläggande och handräckning om att hyresgäst
skall avhysas.

Särskilda bestämmelser om innehållet i uppsägning av hyresavtal som

gäller lokaler finns i 58 och 58 a §§.

Upprustningsföreläggande

18 a § Om en bostadslägenhet, som hyrs ut av fastighetsägaren till en

hyresgäst för annat än fritidsändamål och som inte utgör del av hyresvär-
dens egen bostad, inte har lägsta godtagbara standard enligt 55 a § fjärde
och femte styckena, får hyresnämnden på hyresgästens ansökan förelägga
hyresvärden att vidta åtgärd som behövs för att lägenheten skall uppnå
sådan standard (upprustningsföreläggande).

4

Senaste lydelse 1991:850.

1605

background image

1606

SFS 1994:817

I föreläggandet skall bestämmas inom vilken tid den åtgärd som avses

med föreläggandet skall ha vidtagits. Vite får sättas ut i föreläggandet.
Tiden i föreläggandet får förlängas, om det finns särskilda skäl för det och
ansökan om förlängd tid görs före utgången av den tidsfrist som gäller.

Föreläggande får meddelas endast om åtgärden med hänsyn till kostna-

den för denna kan beräknas ge skäligt ekonomiskt utbyte. Om den begärda
åtgärden innebär att ingrepp måste göras i andra lägenheter i huset, får ett
föreläggande meddelas endast om hyresgästerna i dessa lägenheter sam-
tycker till åtgärden.

Bestämmelserna i 16 § fjärde - sjätte styckena tillämpas också i fråga om

upprustningsförelägganden.

Med fastighetsägare jämställs innehavare av tomträtt och ägare av bygg-

nad som tillhör annan än ägaren av marken.

18 b § Står huset under tvångsförvaltning enligt bostadsförvaltnings-
lagen (1977:792) skall hyresnämnden, i stället för att meddela upprust-
ningsföreläggande, bestämma att det i förvaltningen skall ingå att vidta

den begärda åtgärden. Beträffande en sådan föreskrift gäller i övrigt be-
stämmelserna om upprustningsföreläggande.

18 c § Ett upprustningsföreläggande är förfallet om

1. bygglov, när sådant behövs, inte beviljas för den åtgärd som avses

med föreläggandet eller

2. den byggnad där den lägenhet finns som avses med upprustningsföre-

läggandet har rivits eller av annan orsak inte längre finns i behåll.

42 §5 Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp
avtalet att upphöra i förtid,

1. om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att

betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen och annat inte följer av

55 c § femte-sjunde styckena,

2. om hyresgästen, när det gäller en lokal, dröjer med att betala hyran

mer än två vardagar efter förfallodagen,

3. om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hy-

resrätten eller annars sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter lägenhe-
ten i andra hand och inte efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar
rättelse eller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad,

4. om lägenheten används i strid med 23 eller 41 § och hyresgästen inte

efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål,

5. om hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits

eller lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra
förekommer i lägenheten eller genom underlåtenhet att underrätta hyres-
värden om detta bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller annan,

till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter nå-
got av vad som skall iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller

inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och rättelse inte
utan dröjsmål sker efter tillsägelse,

5

Senaste lydelse 1993:400.

background image

SFS 1994:817

7. om i strid med 26 § tillträde till lägenheten vägras och hyresgästen inte

kan visa giltig ursäkt,

8. om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig skyldighet, som går utöver

hans skyldigheter enligt detta kapitel, och det måste anses vara av synner-
lig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs, eller

9. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan närings-

verksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt
förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga
sexuella förbindelser mot ersättning.

I fall då hyran skall betalas i förskott för längre tid än en månad gäller

vad som anges i första stycket 2 endast om hyresgästen dröjer med att
betala den på kalendermånaden belöpande hyran mer än två vardagar

efter månadens början eller, i fråga om hyran för första kalendermånaden
under hyresförhållandet, efter förfallodagen.

Uppsägning av ett hyresavtal som gäller bostadslägenhet enligt första

stycket 6 på grund av störningar i boendet får inte ske förrän socialnämn-
den underrättas enligt 25 § andra stycket.

�r det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som

sägs i första stycket 6 även om någon tillsägelse om rättelse inte har skett.
Vid sådana störningar får uppsägning av ett hyresavtal som gäller bostads-
lägenhet ske utan föregående underrättelse till socialnämnden. En kopia av
uppsägningen skall dock skickas till socialnämnden. Vad som nu har
föreskrivits om särskilt allvarliga störningar gäller inte om det är någon till

vilken lägenheten har upplåtits i andra hand med hyresvärdens samtycke
eller hyresnämndens tillstånd som åsidosätter något av vad som skall
iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn
som krävs enligt nämnda paragraf.

Hyresrätten är inte förverkad, om det som ligger hyresgästen till last är

av ringa betydelse.

Sägs avtalet upp på grund av förverkande, har hyresvärden rätt till

skadestånd.

46 §6 Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet eller, i fall som avses i

3 § tredje stycket 2, anmodat hyresgästen att flytta, har hyresgästen rätt till
förlängning av avtalet, utom när

1. hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att

upphöra i förtid,

2. hyresgästen i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att

avtalet skäligen icke bör förlängas,

3. huset skall rivas och det ej är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhål-

landet upphör,

4. huset skall undergå större ombyggnad och det icke är uppenbart att

hyresgästen kan sitta kvar i lägenheten utan nämnvärd olägenhet för
genomförandet av ombyggnaden samt det ej är oskäligt mot hyresgästen
att hyresförhållandet upphör,

5. lägenheten ej vidare skall användas som bostad och det ej är oskäligt

mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör,

6

Senaste lydelse 1987:242.

1607

background image

SFS 1994:817

6. avtalet avser en lägenhet i en- eller tvåfamiljshus och upplåtelsen inte

ingår i affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet samt upplåtaren har
sådant intresse att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör
flytta,

6 a. avtalet avser en lägenhet som upplåtits av någon som innehade den

med bostadsrätt och lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt samt
bostadsrättshavaren har sådant intresse att förfoga över lägenheten att
hyresgästen skäligen bör flytta,

7. hyresförhållandet beror av sådan anställning i statlig eller kommunal

verksamhet som är förenad med bostadstvång eller av anställning inom
lantbruket eller av annan anställning, om den är av sådan art att det är
nödvändigt för arbetsgivaren att förfoga över lägenheten för upplåtelse åt
anställningens innehavare, samt anställningen har upphört,

9. hyresförhållandet beror av annan anställning än som avses i 7 och

som upphört och det ej är oskäligt mot hyresgästen att även hyresförhål-
landet upphör samt, om hyresförhållandet varat längre än tre år, hyresvär-
den har synnerliga skäl för att upplösa hyresförhållandet, eller

10. det i annat fall icke strider mot god sed i hyresförhållanden eller

eljest är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör.

Om hyresvärdens intresse blir tillgodosett genom att hyresgästen lämnar

endast en del av lägenheten och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt
avser lägenheten i övrigt, har hyresgästen utan hinder av första stycket rätt
till sådan förlängning.

Lämnar en bostadshyresgäst sin lägenhet eller en del av den med anled-

ning av att huset skall undergå större ombyggnad, skall hyresgästen om
möjligt beredas tillfälle att efter ombyggnaden hyra en likvärdig lägenhet i
huset.

47 §7 Har lägenheten hyrts av flera gemensamt och har de på grund av
att en av dem sagt upp hyresavtalet eller till följd av annan omständighet,
som hänför sig till endast en av dem, ej gemensamt rätt till förlängning av
hyresavtalet, är en medhyresgäst berättigad att få hyresavtalet förlängt för
egen del, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom som hyresgäst.
Vad som sagts nu gäller ej när hyresrätten är förverkad utan att hyresvär-
den har sagt upp avtalet att upphöra i förtid. �r medhyresgästen make eller
sambo till den som sagt upp avtalet eller eljest föranlett att hyresgästerna ej
gemensamt har rätt till förlängning av avtalet, har maken eller sambon en
sådan rätt till förlängning även när hyresrätten är förverkad på annan
grund än dröjsmål med betalning av hyran. Detta gäller också när hyres-

värden har sagt upp hyresavtalet att upphöra i förtid på grund av förver-
kandet.

Om en hyresgäst, som är gift eller samboende och vars make eller sambo

ej har del i hyresrätten, säger upp hyresavtalet eller vidtar någon annan
åtgärd för att få det att upphöra eller om han eller hon i annat fall inte har
rätt till förlängning av avtalet, har maken eller sambon, om han eller hon
har sin bostad i lägenheten, rätt att överta hyresrätten och få hyresavtalet
förlängt för egen del, såvida hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom
eller henne som hyresgäst. Vad som sagts nu gäller också när hyresvärden

7

Senaste lydelse 1987:816.

1608

background image

SFS 1994:817

har sagt upp hyresavtalet på grund av förverkande. Har hyresgästen avli-
dit, tillkommer samma rätt hans eller hennes efterlevande make eller
sambo, om dödsboet saknar rätt till förlängning och detta inte har föran-
letts av den efterlevande maken eller sambon. Bestämmelserna i 4 9 -
52 §§, 55 § samt 55 c § femte -sjunde styckena om hyresgäst gäller även i
fråga om hyresgästs make och sambo.

Förlängs ett hyresavtal i fall som avses i andra stycket, svarar båda

makarna eller samborna respektive den efterlevande maken eller sambon
och den avlidne makens eller sambons dödsbo för förpliktelserna enligt
avtalet för tiden före förlängningen, om ej annat har avtalats med hyres-
värden.

53 § Bestämmelserna i 5 4 - 5 5 c §§ gäller vid upplåtelser av bostadslä-

genheter, om inte

1. hyresavtalet avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsända-

mål och ansökan till hyresnämnden enligt 54 § görs innan hyresförhållan-
det har varat nio månader i följd, eller

2. lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad.
Om en förhandlingsordning enligt hyresförhandlingslagen (1978:304)

gäller för lägenheten, tillämpas 5 4 - 5 5 c §§ endast om det följer av nämn-
da lag.

54 a § Vill hyresvärden att ett skriftligt meddelande enligt 54 § första
stycket om hyreshöjning skall få den verkan som anges i andra stycket
nedan, skall meddelandet innehålla uppgift i kronor om den hyreshöjning
som begärs och om det totala hyresbeloppet samt uppgift om den dag då
den nya hyran skall börja gälla. I meddelandet skall vidare anges att
hyresgästen blir skyldig att betala den högre hyran, om han inte senast en
viss angiven dag, tidigast två månader efter det att meddelandet lämnades,
ger hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens begäran.
Meddelandet skall också innehålla uppgift om hyresvärdens adress, en
upplysning om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av den begärda
hyran samt en uppgift om vad hyresgästen behöver göra för att en sådan
prövning skall komma till stånd.

Innehåller meddelandet från hyresvärden sådana uppgifter som anges i

första stycket och har hyresgästen inte inom den i meddelandet utsatta
tiden gett hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens
begäran om hyreshöjning, skall hyresgästen anses ha ingått avtal med
hyresvärden om att betala den hyra som hyresvärden har begärt. Den
högre hyran får börja att gälla först efter den dag som i hyresvärdens
meddelande angetts som sista dag för att motsätta sig hyreshöjningen.

55 § Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, skall
hyran fastställas till skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som
skälig, om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn
till bruksvärdet är likvärdiga.

Vid prövning enligt första stycket skall främst beaktas hyran för lägenhe-

ter i hus som ägs och förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag. Om en

jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får i stället beaktas hyran

1609

background image

SFS 1994:817

för lägenheter på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt
likartade förhållanden på hyresmarknaden.

Vid en prövning enligt första stycket skall även bestämmelserna i 55 a

och 55 b §§ iakttas.

Om en förhandlingsklausul i ett hyresavtal har slopats och det ingår

förhandlingsersättning i hyran enligt 20 § hyresförhandlingslagen
(1978:304), har hyresgästen utan hinder av bestämmelserna i första -
tredje styckena rätt att få hyran sänkt med ett belopp som motsvarar
ersättningen.

Om tvisten gäller något annat villkor än hyran, skall villkor som hyres-

värden eller hyresgästen har ställt upp gälla i den mån det är skäligt med
hänsyn till hyresavtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst,
senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Hyrestiden
skall vara obestämd, om inte bestämd hyrestid av särskild anledning är
lämpligare.

Om hyresvärden och hyresgästen kommer överens om villkoren för

fortsatt uthyrning i en tvist enligt första eller femte stycket, gäller de
överenskomna villkoren, oavsett vad som föreskrivs i nämnda stycken, i
den mån inte annat följer av bestämmelserna i övrigt i denna balk.

55 a § Vid prövningen av hyran för en lägenhet skall inte beaktas sådant
förbättringsarbete eller liknande åtgärd som hyresvärden utfört i lägenhe-
ten under hyresförhållandet, om åtgärden inte har vidtagits för att lägenhe-
ten skall uppnå lägsta godtagbara standard och uppenbart inte har varit
motiverad av boendehänsyn.

Första stycket gäller inte, om hyresgästen eller hyresnämnden har god-

känt åtgärden eller om mer än tio år har förflutit sedan åtgärden slutfördes.

Innehåller hyresavtalet en förhandlingsklausul enligt hyresförhandlings-
lagen (1978:304) och har en hyresgästorganisation genom en förhandlings-

överenskommelse åtagit sig att för hyresgästens räkning ta ställning till
frågan om godkännande av en sådan åtgärd som avses i första stycket,
gäller organisationens ställningstagande som om det gjorts av hyresgästen
själv.

Hyresnämnden får godkänna en åtgärd som avses i första stycket endast

om det finns särskilda skäl.

En bostadslägenhet skall' anses ha lägsta godtagbara standard om den är

försedd med anordning inom lägenheten för

1. kontinuerlig uppvärmning,

2. kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien,
3. avlopp för spillvatten,
4. personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller

dusch,

5. försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning,

6. matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen

och avställningsytor.

Utöver vad som anges i fjärde stycket krävs det för att lägsta godtagbara

standard skall uppnås

1. att det finns tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten och till

anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd
från denna, samt

1610

background image

SFS 1994:817

2. att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet

eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas.

55 b §8 Har en hyresgäst bekostat ombyggnads-, ändrings- eller under-
hållsarbeten eller åtgärder av därmed jämförlig betydelse i sin lägenhet, får
vid prövningen av hyran för lägenheten hyresvärden tillgodoräknas den
förbättringen endast om det finns särskilda skäl för det.

55 d § Denna paragraf gäller vid upplåtelse av möblerat eller omöblerat
rum och vid upplåtelse i andra hand av annan bostadslägenhet. Paragrafen
gäller dock inte upplåtelser för fritidsändamål.

Om hyresvärden har tagit emot en hyra som inte är skälig enligt 55 §

första och andra styckena, skall hyresnämnden på ansökan av hyresgästen
besluta att hyresvärden skall betala tillbaka vad han tagit emot utöver
skäligt belopp tillsammans med ränta. Räntan beräknas enligt 5 § ränte-
lagen (1975:635) från dagen då hyresvärden tog emot beloppet till dess att
återbetalningsskyldigheten blivit slutligt bestämd genom beslut som vun-
nit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. Ett beslut om
återbetalning av hyra får inte avse längre tid tillbaka än två år före dagen
för ansökan.

I ett ärende om återbetalning enligt andra stycket skall hyresnämnden,

om hyresgästen begär det, också fastställa hyran för den fortsatta uthyr-
ningen från och med dagen för ansökan. Vid denna prövning tillämpas

55 § första och andra styckena. Beslut om ändring av hyresvillkoren anses
som avtal om villkor för fortsatt uthyrning. När det finns skäl till det, får
hyresnämnden bestämma att beslutet skall gälla omedelbart. Om hyran
höjs eller sänks retroaktivt tillämpas 55 c § femte - åttonde styckena.

För att hyresnämnden skall kunna pröva en ansökan enligt andra stycket

skall ansökan ha kommit in till hyresnämnden inom tre månader från det
att hyresgästen lämnade lägenheten.

63 §9 Ett meddelande som avses i 10 §, 11 §, 14 §, 24 §, 25 § andra
stycket, 33 §, 42 § första stycket 3, 4 eller 6, 44 §, 54 § eller 54 a § skall
anses lämnat när det har avsänts i rekommenderat brev till mottagarens
vanliga adress. I fall som avses i 24 § är det dock tillräckligt att meddelan-
det är avsänt på annat ändamålsenligt sätt.

Har hyresgästen eller hyresvärden lämnat uppgift om en adress dit

meddelanden till honom skall sändas, anses den som hans vanliga adress.
Hyresgästen får dock alltid sända meddelanden till den som är behörig att
ta emot hyra på hyresvärdens vägnar. Har hyresgästen, inte lämnat någon
särskild adressuppgift, får hyresvärden sända meddelanden till den uthyr-
da lägenhetens adress.

66 §10 Avtal mellan hyresvärd och hyresgäst, att framtida tvist med
anledning av hyresförhållandet skall hänskjutas till avgörande av skilje-
män utan förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen, får ej
göras gällande i fråga om hyresgästens rätt eller skyldighet att tillträda eller

8

Senaste lydelse 1993:400.

9

Senaste lydelse 1993:400.

10

Senaste lydelse 1988:927.

1611

background image

SFS 1994:817

behålla lägenheten, fastställande av hyresvillkor i fall som avses i 51, 52
eller 55 §, återbetalning av hyra och fastställande av hyra enligt 55 d § eller
bestämmande av ersättning enligt 58 b §. I övrigt gäller skiljeavtalet ej
såvitt därigenom skiljemän utsetts eller bestämmelse meddelats om skilje-
männens antal, sättet för deras utseende eller förfarandet vid skiljenämn-
den. I berörda hänseenden skall lagen (1929:145) om skiljemän tillämpas.
Vad som sagts nu utgör dock ej hinder för att i skiljeavtalet utse hyres-
nämnden till skiljenämnd eller bestämma kortare tid för skiljemannaåtgär-
dens avslutande än den tid om sex månader som anges i nämnda lag.

67 §11 �verenskommelse om villkor i fråga om hyresförhållande som
beror av anställning gäller mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i

hyresgästens ställe även om överenskommelsen strider mot bestämmelse i
4, 33 - 35, 40, 46, 47, 4 9 - 54, 55 c , 55 d eller 66 §, såvida överenskommel-
sen har formen av kollektivavtal och på arbetstagarsidan har slutits eller
godkänts av organisation som enligt lagen (1976:580) om medbestämman-
de i arbetslivet är att anse såsom central arbetstagarorganisation.

Sådana hyresvillkor i kollektivavtal som avses i första stycket får tilläm-

pas även när en hyresgäst som inte är medlem av den avtalsslutande
arbetstagarorganisationen sysselsätts i arbete som avses med avtalet, om

1. arbetsgivaren är bunden av kollektivavtalet,

2. hyresvärden och hyresgästen är överens om att villkoren skall tilläm-

pas eller villkoren ingår i hyresavtalet på grund av beslut om villkorsänd-
ring enligt 54 och 55 §§.

70 §12 Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 16 § andra stycket,

1 8 a - c §§, 23 § andra stycket, 24 a, 34, 36, 37, 49, 52, 54, 55 a, 55 d, 62

eller 64 § överklagas genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet
meddelades.

Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 1 § sjätte stycket, 35, 40,

45, 56 eller 59 § får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. De nya föreskrifterna gäller även hyresavtal som har ingåtts före

ikraftträdandet. De äldre föreskrifterna i 12 kap. 1 § tillämpas dock på
avtal som ingåtts före ikraftträdandet.

3. De äldre föreskrifterna i 12 kap. 55 a § tillämpas beträffande åtgärd

för vilken det har meddelats bygglov med stöd av 8 kap. 31 § plan- och
bygglagen (1987:10).

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

11

Senaste lydelse 1988:408.

12

Senaste Ivdelse 1988-977

1612

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.