SFS 1996:246 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1996:246 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1996_246 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i jordabalken;

SFS 1996:246
Utkom från trycket
den 30 april 1996

393

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 12 a § och 12 kap. 21 §

jordabalken skall ha följande lydelse.

8 kap.

12 a §2 Anser arrendatorn att han enligt en bestämmelse i denna balk har

rätt till nedsättning av arrendeavgiften eller till ersättning för skada eller
för avhjälpande av brist eller att han har någon annan motfordran hos

jordägaren, och vill arrendatorn dra av motsvarande belopp från en

arrendeavgift som utgår i pengar, får han deponera beloppet hos läns-
styrelsen. Detta gäller också när parterna är oense om storleken på en
arrendeavgift som skall utgå i pengar men vars belopp inte framgår av
avtalet.

Bestämmelser om deposition i vissa andra fall finns i lagen (1927:56)

om nedsättning av pengar hos myndighet.

När arrendatorn vill deponera ett belopp hos länsstyrelsen enligt första

stycket, skall han lämna skriftliga uppgifter i två exemplar om arrende-
förhållandet, förfallodagen och grunden för avdraget eller tvistens be-
skaffenhet samt ställa pant eller borgen, som länsstyrelsen finner skälig,
för den kostnad jordägaren kan få för att få ut beloppet och för ränta på
beloppet.

Har arrendatorn deponerat en arrendeavgift hos länsstyrelsen, får jord-

ägaren inte göra gällande att arrenderätten blivit förverkad på grund av att
det deponerade beloppet inte har betalats till honom.

Länsstyrelsens beslut i ett ärende om deposition får överklagas till

tingsrätten på den ort där länsstyrelsen finns. Vid överklagande gäller
lagen (1996:242) om domstolsärenden.

12 kap.

21 §3 Anser hyresgästen att han enligt 11-14, 16-18 eller 26 § har rätt
till nedsättning av hyran eller till ersättning för skada eller för avhjäl-
pande av brist eller att han har någon annan motfordran hos hyresvärden,
och vill hyresgästen dra av motsvarande belopp på hyra som utgår i
pengar, får han deponera beloppet hos länsstyrelsen. Vad som sagts nu
gäller också när det råder tvist om storleken av hyra som skall utgå i
pengar men som ej är till beloppet bestämd i avtalet.

När hyresgästen enligt första stycket deponerar belopp hos länssty-

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

2

Senaste lydelse 1995:1474.

3

Senaste lydelse 1984:694.

background image

SFS 1996:246

relsen, skall han lämna skriftlig uppgift i två exemplar om hyresförhål-
landet, förfallodagen och grunden för avdraget eller tvistens beskaffenhet
samt ställa pant eller borgen, som länsstyrelsen finner skälig, för den
kostnad hyresvärden kan få för att få ut beloppet och för ränta på be-
loppet.

Har hyresgästen deponerat hyra hos länsstyrelsen, får hyresvärden icke

göra gällande, att hyresrätten blivit förverkad på grund av att det depo-
nerade beloppet ej betalats till honom.

Ett beslut av länsstyrelsen med anledning av deposition får överkla-

gas till tingsrätten på den ort där länsstyrelsen finns. Vid överklagande
gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Har ett beslut meddelats före

lagens ikraftträdande tillämpas fortfarande äldre bestämmelser, om be-
slutet överklagas.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

394

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.