SFS 1997:617 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1997:617 Lag om ändring i jordabalken
SFS 1997_617 Lag om ändring i jordabalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1180

1

Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97: TU8, rskr. 1996/97:202.

2

Senaste lydelse 1983:657.

Lag
om ändring i jordabalken;

SFS 1997:617
Utkom från trycket
den 8 juli 1997

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 33 § jordabalken skall ha

följande lydelse.

9

kap.

33 §2 Har jordägaren utgivit ersättning för markavvattning enligt vatten-
lagen (1983:291) eller för byggande av enskild väg enligt anläggningslagen
(1973:1149), får jordägaren uppsäga avtalet, om arrendatorn icke medger
skälig höjning av arrendeavgiften. Uppsägning skall ske inom ett år från det
företaget fullbordades.

background image

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. 9 kap. 33 § i dess äldre lydelse skall fortfarande gälla i fall då en jord-

ägare har utgivit ersättning för byggande av enskild väg enligt lagen
(1939:608) om enskilda vägar.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

SFS 1997:617

1181

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.