SFS 2002:351 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2002:351 Lag om ändring i jordabalken
020351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 3 § jordabalken

2

skall ha

följande lydelse.

6 kap.

3 §

3

När en myndighet vid utsökning eller i annat fall fördelar medel mel-

lan rättsägare i fastighet, har en borgenär rätt att för fordran, som är förenad
med panträtt i fastigheten, med den företrädesrätt inteckningen medför enligt
lag få betalning ur medlen intill pantbrevets belopp. I den mån detta inte
räcker till, erhåller borgenären betalning ur medlen genom ett tillägg. Detta
får inte överstiga femton procent av pantbrevets belopp jämte ränta på detta
belopp från den dag då fastigheten utmättes, konkursansökan gjordes eller
de medel nedsattes som i övrigt skall fördelas. Räntan beräknas för år enligt
en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gäl-
lande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) ökad med fyra
procentenheter. Förändringar i referensräntan som inträffar efter upprättan-
det av en sakägarförteckning skall inte beaktas.

Har flera pantbrev överlämnats som pant för fordran och har inteckning-

arna samma företrädesrätt eller gäller de omedelbart efter varandra, skall be-
stämmelserna i första stycket om pantbrevets belopp avse pantbrevens sam-
manlagda belopp.

En borgenärs rätt till betalning omfattar inte tillägget, om pantbrevet har

utmätts på ansökan av borgenären eller om pantbrevet är pantförskrivet till
honom i andra hand.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. För beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre

bestämmelser. Har en sakägarförteckning upprättats före ikraftträdandet,
gäller äldre bestämmelser.

1

Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 2000:182.

SFS 2002:351

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

2

SFS 2002:351

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.