SFS 2003:378 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2003:378 Lag om ändring i jordabalken
030378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 kap. 33 §, 20 kap. 7 § och

22 kap. 4 § jordabalken

2

skall ha följande lydelse.

12 kap.

33 §

3

Bestämmelserna i 32 § om överlåtelse av hyresrätten gäller också i

fråga om övergång genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller lik-
nande förvärv.

Har hyresrätten till lägenhet, som varit avsedd att uteslutande eller huvud-

sakligen användas som gemensam bostad för hyresgästen och hans make el-
ler sambo, tillagts maken genom bodelning eller arvskifte eller tillagts sam-
bon genom bodelning eller övertagits av denne enligt 22 § sambolagen
(2003:376), får dock maken eller sambon träda i hyresgästens eller dödsbo-
ets ställe. Sådan rätt tillkommer även efterlevande make som är ensam ar-
vinge efter hyresgästen.

För tid efter det att hyresvärden underrättats om att hyresrätten tillagts hy-

resgästens make eller sambo enligt andra stycket svarar hyresgästen eller
hans dödsbo ej för sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Hyresgästens make
eller sambo svarar jämte hyresgästen eller hans dödsbo för sådana förpliktel-
ser enligt avtalet som hänför sig till tiden före underrättelsen.

Andra och tredje styckena gäller också när lägenheten har hyrts av makar

eller sambor gemensamt.

20 kap.

7 §

4

Förekommer icke omständigheter som avses i 6 §, skall lagfarts-

ansökan förklaras vilande, om

1. vid köp, byte eller gåva överlåtarens underskrift på fångeshandlingen

icke är styrkt av två vittnen och överlåtelsen ej skett genom statlig myndig-
het,

2. fångesmannen ej har lagfart och fall som avses i 9 § icke föreligger,
3. rättegång pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten el-

ler om bättre rätt till denna,

1

Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 1987:816.

4

Senaste lydelse 2000:226.

SFS 2003:378

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

2

SFS 2003:378

4. lagfart sökes på grund av testamente, dom eller förrättning som ännu

icke vunnit laga kraft,

5. vid förvärv genom legat detta ej utgivits,
6. vid förvärv på exekutiv försäljning köpebrev ej utfärdats eller vid ex-

propriation eller liknande tvångsförvärv inlösen ej fullbordats,

7. vid överlåtelse överlåtaren är gift och förvärvet enligt äktenskaps-

balkens bestämmelser är beroende av den andre makens samtycke,

8. vid överlåtelse överlåtaren är sambo och förvärvet enligt bestämmel-

serna i sambolagen (2003:376) är beroende av den andra sambons samtycke,
dock endast om ärende om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel
av anmälan enligt 5 § andra stycket den lagen var upptaget på inskrivnings-
dag när överlåtelsen skedde,

9. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabalkens

bestämmelser är beroende av dödsbodelägares samtycke,

10. förvärvet har skett genom en sådan gåva mellan makar som inte har

registrerats enligt 16 kap. äktenskapsbalken,

11. förvärvet avser del av fastighet och är beroende av fastighetsbildning,
12. vid köp eller byte förvärvet är beroende av att förköp ej sker eller vid

förköp detta ej är fullbordat,

13. förvärvet i annat fall enligt lag är beroende av domstols eller annan

myndighets tillstånd,

14. förvärvet är beroende av villkor och, i fråga om gåva, villkoret avser

viss tid som ej överstiger två år från den dag då gåvohandlingen upprättades,
eller

15. förvärvet i fall som avses i 2 kap. 9 a § och 17 kap. 3 § aktiebolags-

lagen (1975:1385) samt 2 kap. 13 a § och 18 kap. 3 § försäkringsrörelse-
lagen (1982:713) är beroende av bolagsstämmans godkännande.

22 kap.

4 §

5

Förekommer icke omständighet som avses i 3 §, skall ansökan om in-

teckning förklaras vilande, om

1. ansökan om lagfart för sökanden är vilandeförklarad samt intecknings-

ansökningen ej medgivits av den som har lagfart,

2. rättegång pågår om hävande eller återgång av förvärv av fastigheten

eller om bättre rätt till denna,

3. sökanden är gift samt den andra makens samtycke fordras enligt äkten-

skapsbalkens bestämmelser och samtycke eller annan tillåtelse enligt
nämnda balk inte har givits,

4. sökanden är sambo samt den andra sambons samtycke fordras enligt

bestämmelserna i sambolagen (2003:376) och samtycke eller annan tillåtelse
enligt nämnda lag inte har givits, dock endast om ärende om anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel av anmälan enligt 5 § andra stycket den
lagen har tagits upp senast på den inskrivningsdag då inteckning söks,

5. ansökningen enligt lag är beroende av domstols eller annan myndighets

tillstånd.

Förklaras ansökan vilande, skall inskrivningsmyndigheten utfärda bevis

om detta (vilandebevis).

5

Senaste lydelse 2000:226.

background image

3

SFS 2003:378

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.