SFS 2006:408 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2006:408 Lag om ändring i jordabalken
060408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jordabalken2

dels att nuvarande 12 kap. 55 c och 55 d §§ skall betecknas 12 kap. 55 d

och 55 e §§,

dels att 12 kap. 53, 55, 66, 67, 70 och 73 §§ samt den nya 12 kap. 55 e §

skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 12 kap. 55 d § skall sättas när-

mast före 12 kap. 55 e §,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 12 kap. 55 c §, av följande

lydelse.

12 kap.

53 §

3 Bestämmelserna i 54�55 d §§ gäller vid upplåtelser av bostadslägen-

heter, om inte

1. hyresavtalet avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål

och ansökan till hyresnämnden enligt 54 § görs innan hyresförhållandet har
varat nio månader i följd, eller

2. lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad.
Om en förhandlingsordning enligt hyresförhandlingslagen (1978:304)

gäller för lägenheten, tillämpas 54 och 55�55 d §§ endast om det följer av
nämnda lag.

55 §

4 Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, skall hy-

ran fastställas till skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig,
om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till
bruksvärdet är likvärdiga.

Vid prövning enligt första stycket skall främst beaktas hyran för lägenhe-

ter i hus som ägs och förvaltas av sådana kommunala bostadsföretag som av-
ses i 1 kap. 2 § lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag. Om en
jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får i stället beaktas hyran
för lägenheter på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt likar-
tade förhållanden på hyresmarknaden.

1 Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252.

2 Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.
Senaste lydelse av rubriken närmast före 12 kap. 55 d § 1994:817.

3 Senaste lydelse 1997:62.

4 Senaste lydelse 2002:103.

SFS 2006:408

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

4* SFS 2006:399�417

background image

2

SFS 2006:408

Vid en prövning enligt första stycket får den hyra för en lägenhet som

skall anses som skälig enligt 55 c § inte beaktas.

Vid en prövning enligt första stycket skall även bestämmelserna i 55 a�

55 c §§ iakttas.

Om en förhandlingsklausul i ett hyresavtal har slopats och det ingår för-

handlingsersättning i hyran enligt 20 § hyresförhandlingslagen (1978:304),
har hyresgästen trots bestämmelserna i första, andra och fjärde styckena rätt
att få hyran sänkt med ett belopp som motsvarar ersättningen.

Om tvisten gäller något annat villkor än hyran, skall villkor som hyres-

värden eller hyresgästen har ställt upp gälla i den mån det är skäligt med
hänsyn till hyresavtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst,
senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Hyrestiden
skall vara obestämd, om inte bestämd hyrestid av särskild anledning är
lämpligare.

Om hyresvärden och hyresgästen kommer överens om villkoren för fort-

satt uthyrning i en tvist enligt första eller sjätte stycket, gäller de överens-
komna villkoren, oavsett vad som föreskrivs i nämnda stycken, i den mån
inte annat följer av bestämmelserna i övrigt i denna balk.

55 c § Vid prövning av hyran skall hyra för lägenheten som har bestämts i
en förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen (1978:304)
anses som skälig, om

1. den organisation av hyresgäster som är part i överenskommelsen var

etablerad på orten när överenskommelsen ingicks,

2. det i överenskommelsen har bestämts att hyran skall fastställas enligt

denna paragraf,

3. överenskommelsen omfattar samtliga bostadslägenheter i huset och har

träffats innan det har träffats hyresavtal för någon av lägenheterna, och

4. det inte har förflutit mer än tio år sedan den första bostadshyresgästen

tillträdde lägenheten.

Vid ombyggnad av del av hus eller tillbyggnad av hus skall vad som sägs

i första stycket 3 om samtliga bostadslägenheter i stället avse samtliga bo-
stadslägenheter som bildats av utrymmen som tidigare inte till någon del an-
vänts som bostadslägenhet.

Det som sägs i första stycket gäller inte om det finns synnerliga skäl att

inte anse hyran i förhandlingsöverenskommelsen som skälig. Det gäller inte
heller den del av hyran som avser ersättning enligt 20 § hyresförhandlings-
lagen.

Trots första stycket får hyran ändras i den mån det är skäligt med hänsyn

till den allmänna hyresutvecklingen på orten sedan överenskommelsen träf-
fades.

55 e §

5 Denna paragraf gäller vid upplåtelse av möblerat eller omöblerat

rum och vid upplåtelse i andra hand av annan bostadslägenhet. Paragrafen
gäller dock inte upplåtelser för fritidsändamål.

Om hyresvärden har tagit emot en hyra som inte är skälig enligt 55 § för-

sta�tredje styckena och 55 c §, skall hyresnämnden på ansökan av hyres-
gästen besluta att hyresvärden skall betala tillbaka vad han tagit emot utöver

5 Senaste lydelse av tidigare 55 d § 1994:817.

background image

3

SFS 2006:408

skäligt belopp tillsammans med ränta. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen
(1975:635) från dagen då hyresvärden tog emot beloppet till dess att åter-
betalningsskyldigheten blivit slutligt bestämd genom beslut som vunnit laga
kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. Ett beslut om återbetalning
av hyra får inte avse längre tid tillbaka än två år före dagen för ansökan.

I ett ärende om återbetalning enligt andra stycket skall hyresnämnden, om

hyresgästen begär det, också fastställa hyran för den fortsatta uthyrningen
från och med dagen för ansökan. Vid denna prövning tillämpas 55 § första�
tredje styckena och 55 c §. Beslut om ändring av hyresvillkoren anses som
avtal om villkor för fortsatt uthyrning. När det finns skäl till det, får hyres-
nämnden bestämma att beslutet skall gälla omedelbart. Om hyran höjs eller
sänks retroaktivt tillämpas 55 d § femte�åttonde styckena.

För att hyresnämnden skall kunna pröva en ansökan enligt andra stycket

skall ansökan ha kommit in till hyresnämnden inom tre månader från det att
hyresgästen lämnade lägenheten.

66 §

6 Avtal mellan hyresvärd och hyresgäst, att framtida tvist med anled-

ning av hyresförhållandet skall hänskjutas till avgörande av skiljemän utan
förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen, får inte göras gällande
i fråga om hyresgästens rätt eller skyldighet att tillträda eller behålla
lägenheten, fastställande av hyresvillkor i fall som avses i 51, 52 eller 55 §,
återbetalning av hyra och fastställande av hyra enligt 55 e § eller bestäm-
mande av ersättning enligt 58 b §. I övrigt gäller skiljeavtalet inte såvitt där-
igenom skiljemän utsetts eller bestämmelse meddelats om skiljemännens an-
tal, sättet för deras utseende eller förfarandet vid skiljenämnden. I berörda
hänseenden skall lagen (1999:116) om skiljeförfarande tillämpas. Vad som
sagts nu utgör dock inte hinder för att i skiljeavtalet utse hyresnämnden till
skiljenämnd eller bestämma viss tid för meddelande av skiljedomen.

67 §

7 �verenskommelse om villkor i fråga om hyresförhållande som beror

av anställning gäller mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hyres-
gästens ställe även om överenskommelsen strider mot bestämmelse i 4, 33�
35, 40, 46, 47, 49�54, 55 d, 55 e eller 66 §, såvida överenskommelsen har
formen av kollektivavtal och på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av
organisation som enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
är att anse såsom central arbetstagarorganisation.

Sådana hyresvillkor i kollektivavtal som avses i första stycket får tilläm-

pas även när en hyresgäst som inte är medlem av den avtalsslutande arbets-
tagarorganisationen sysselsätts i arbete som avses med avtalet, om

1. arbetsgivaren är bunden av kollektivavtalet,
2. hyresvärden och hyresgästen är överens om att villkoren skall tillämpas

eller villkoren ingår i hyresavtalet på grund av beslut om villkorsändring en-
ligt 54 och 55 §§.

70 §

8 Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 11 § första stycket 5,

16 § andra stycket, 18 a�f §§, 18 h §, 23 § andra stycket, 24 a, 34, 36, 37, 49,

6 Senaste lydelse 1999:119.

7 Senaste lydelse 1994:817.

8 Senaste lydelse 2005:947.

background image

4

SFS 2006:408

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

52, 54, 55 e, 62 eller 64 § får överklagas inom tre veckor från den dag beslu-
tet meddelades.

Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 1 § sjätte stycket, 35, 40,

45 a, 56 eller 59 § får inte överklagas.

73 §

9 I hyrestvister som avses i 49, 54 eller 55 e § och i mål om åtgärds-

föreläggande enligt 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket, om upp-
rustningsföreläggande enligt 18 a�c §§, om tillstånd till förbättrings- och
ändringsåtgärder enligt 18 d�f §§, om förbud mot sådana åtgärder enligt
18 h § eller om utdömande av vite enligt 62 § skall vardera parten svara för
sin rättegångskostnad i hovrätten, om inte annat följer av 18 kap. 6 §
rättegångsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. I fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet, skall 12 kap.

tillämpas i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

9 Senaste lydelse 1998:146.

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.