SFS 2003:530 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2003:530 Lag om ändring i jordabalken
030530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 4 §, 12 kap. 31 § och

24 kap. 2 § jordabalken

2

skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

3

Föremål som nyttjanderättshavare eller eljest annan än fastighetsäga-

ren tillfört fastigheten hör ej till denna, om icke föremålet och fastigheten
kommit i samme ägares hand. Detsamma gäller i fråga om föremål som en-
ligt 3 § kan höra till fastigheten och tillförts denna av fastighetsägaren utan
att han ägde föremålet. Har fastighetsägaren tillfört fastigheten föremål som
enligt 3 § kan höra till fastigheten och som han förvärvat under villkor att
överlåtaren har rätt att återtaga föremålet om förvärvaren åsidosätter vad
som åligger honom enligt överlåtelseavtalet, hör föremålet icke till fastighe-
ten så länge villkoret gäller.

Omfattas föremål, som tillförts fastigheten av annan än fastighetsägaren,

av företagsinteckning och har föremålet och fastigheten kommit i samme
ägares hand genom att föremålets ägare förvärvat fastigheten, hör föremålet
likväl icke till fastigheten, om icke sex månader förflutit från det han sökt
lagfart på sitt fång. Har inteckningsborgenären före utgången av angivna tid
väckt talan om betalning och anmält detta till inskrivningsmyndigheten för
det område där fastigheten ligger, hör föremålet ej till fastigheten, om icke
två månader förflutit från det talan avgjorts genom dom eller beslut som
vunnit laga kraft.

I lagen (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fas-

tighet som tillhör staten, m.m. finns särskilda bestämmelser om att föremål
som tillhör staten upphör att höra till fastigheten.

12 kap.

31 §

4

Om hyresgästen försätts i konkurs, får konkursboet säga upp avtalet.

Beträffande bostadslägenheter fordras dock att gäldenären samtycker till
uppsägningen.

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 1992:1460.

4

Senaste lydelse 1984:694.

SFS 2003:530

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

background image

2

SFS 2003:530

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Har lägenheten ej tillträtts när konkursen inträffar och har ej hyresvärden

sådan säkerhet för att avtalet fullgörs att han skäligen kan nöja sig, får hyres-
värden säga upp avtalet om han ej erhåller sådan säkerhet inom en vecka ef-
ter anfordran.

Inträffar i fråga om en lokal konkursen efter tillträdet och har ej hyresvär-

den sådan säkerhet för att avtalet fullgörs att han skäligen kan nöja sig, får
hyresvärden säga upp avtalet,

1. om inte sådan säkerhet ställs inom en månad efter anfordran,
2. om inte konkursboet inom samma tid förklarar sig vilja svara för hyres-

gästens skyldigheter under hyrestiden, eller

3. om inte, när hyresrätten får överlåtas, överlåtelse sker i enlighet med

avtalet.

Sägs avtalet upp enligt första, andra eller tredje stycket, har hyresvärden

rätt till ersättning för skada.

Om en hyresvärd uppmanar ett konkursbo att ställa en lokal till hyresvär-

dens förfogande och konkursboet inte inom en månad gör detta, ansvarar
konkursboet för hyran från konkursbeslutet till dess lokalen ställs till hyres-
värdens förfogande.

24 kap.

2 §

5

En inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § skall avföras på

ansökan av fastighetsägaren.

För en ansökan enligt första stycket gäller 1 § andra och tredje styckena. I

stället för vad som föreskrivs i 1 § andra stycket 3 gäller dock att ansökan
skall avslås, om inte varje borgenär som har företagsinteckning i fastighets-
ägarens egendom har medgett ansökan genom att ge in företagsintecknings-
brevet till inskrivningsmyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats

före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari
2005.

3. Vid en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts

före ikraftträdandet tillämpas alltid äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 2000:226.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.