SFS 1998:861 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1998:861 Lag om ändring i jordabalken
980861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, 7 kap. 3 §

och 9 kap. 33 § jordbalken

2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

3

Har fastighet blivit skild från angränsande vattenområde genom att

stranden förskjutits, har fastighetens ägare rätt att nyttja området mellan fast-
igheten och vattnet under förutsättning att området är av ringa omfattning
och att dess ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse. Fastighetens
ägare har därvid samma rätt som enligt 2 kap. 7 § lagen (1998:812) med sär-
skilda bestämmelser om vattenverksamhet tillkommer strandägare.

3 kap.

3 §

4

Den som ämnar utföra eller låta utföra grävning eller liknande arbete

på sin mark skall vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att
förebygga skada på angränsande mark. Bestämmelser om ersättning för ska-
dor till följd av grävning eller liknande arbete finns i 32 kap. miljöbalken.

Medför skyddsåtgärd uppenbarligen högre kostnad än den skada som åt-

gärden avser att förebygga, får åtgärden underlåtas. Skadan skall dock ersät-
tas enligt bestämmelserna i 32 kap. miljöbalken. Om det begärs, skall säker-
het enligt vad som sägs i 2 kap. utsökningsbalken ställas hos länsstyrelsen
för ersättningen innan arbetet börjar.

�r byggnad eller annan anläggning som hör till angränsande mark, till

följd av vårdslöshet vid uppförandet eller brist i underhållet, av sådan be-
skaffenhet att särskild skyddsåtgärd är nödvändig för att förebygga skada
med anledning av arbete som inte sträcks nedanför vanligt källardjup, skall
åtgärden bekostas av den angränsande markens ägare. Om anläggningen hör
till en tomträtt, skall åtgärden i stället bekostas av tomträttshavaren.

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 1983:657.

4

Senaste lydelse 1992:1209.

SFS 1998:861

Utkom från trycket
den 8 juli 1998

background image

2

SFS 1998:861

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

7 kap.

3 §

Av fastighetsägaren åt annan upplåten rätt att avverka skog på fastighe-

ten eller att tillgodogöra sig andra alster av fastigheten eller dennas naturtill-
gångar eller att jaga eller fiska på fastigheten är att anse som nyttjanderätt,
även om med rättigheten icke är förenad rätt att i övrigt nyttja fastigheten.

Vad fastighetsägaren enligt en skriftlig överenskommelse med staten eller

en kommun angående naturvården inom ett visst område (naturvårdsavtal)
förbundit sig att tillåta eller tåla skall vid tillämpningen av denna balk och
andra författningar i sin helhet anses som en nyttjanderätt.

9 kap.

33 §

5

Har jordägaren utgivit ersättning för markavvattning enligt miljöbal-

ken eller lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksam-
het eller för byggande av enskild väg enligt anläggningslagen (1973:1149),
får jordägaren uppsäga avtalet, om arrendatorn icke medger skälig höjning
av arrendeavgiften. Uppsägning skall ske inom ett år från det företaget full-
bordades.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Vad som stadgas om naturvårdsavtal i 7 kap. 3 § andra stycket skall inte

gälla i fråga om avtal som har ingåtts före denna lags ikraftträdande.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1997:617.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.