SFS 2004:555 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2004:555 Lag om ändring i jordabalken
040555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 19 d § jordabalken2 skall ha

följande lydelse.

4 kap.

19 d §

3 En näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet sålt en fastig-

het till en konsument huvudsakligen för enskilt ändamål får inte mot konsu-
menten åberopa ett köpevillkor som i jämförelse med bestämmelserna i 11�
19 c §§ är till nackdel för denne.

Trots första stycket kan näringsidkaren och konsumenten träffa avtal om

att ersättning för skada enligt bestämmelserna i 12�19 §§ inte skall omfatta
förlust i näringsverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. �ldre föreskrifter tillämpas på

avtal som har ingåtts dessförinnan.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 1990:936. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2004:555

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.