SFS 2001:889 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2001:889 Lag om ändring i jordabalken
010889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 7 § jordabalken

2

skall ha

följande lydelse.

2 kap.

7 §

3

En överlåtelse av ett föremål som hör till en fastighet gäller inte mot

tredje man, förrän

1. föremålet skiljs från fastigheten på ett sådant sätt att det inte längre kan

anses höra till denna, eller

2. ett beslut enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), ledningsrättslagen

(1973:1144) eller anläggningslagen (1973:1149) om att föremålet inte
längre skall höra till fastigheten har införts i fastighetsregistrets allmänna
del.

Om verkan av vissa överlåtelser från staten, av exekutiv försäljning av fö-

remål som hör till en fastighet och av ianspråktagande av sådana föremål ge-
nom expropriation finns särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 1992:1460.

SFS 2001:889

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.