SFS 2022:967 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2022:967 Lag om ändring i jordabalken
SFS2022-967.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jordabalken

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 26 § jordabalken2 ska ha
följande lydelse.

4 kap.
26 §
Om förvärvets fullbordan eller bestånd enligt köpehandlingen är be-
roende av att köpeskillingen betalas, får säljaren häva köpet, om köparen
sedan köpet slöts

1. blivit försatt i konkurs,
2. fått till stånd en planförhandling under företagsrekonstruktion,
3. vid utmätning funnits sakna tillgång att betala sina skulder,
4. ifall han eller hon är köpman, inställt sina betalningar, eller
5. i annat fall funnits vara på sådant obestånd att det måste antas att han

eller hon inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet mot säljaren.

Om köparen på begäran utan oskäligt uppehåll ställer betryggande säker-

het för köpeskillingen, har säljaren inte rätt att häva köpet.

Om köpet hävs, ska köparen ersätta säljaren för skadan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande om köparen har fått till stånd en

förhandling om offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Fredrik Zanetti
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Balken omtryckt 1971:1209.

SFS

2022:967

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.