SFS 1998:1505 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1998:1505 Lag om ändring i jordabalken
981505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 20 kap. 6 och 7 §§ jordabalken

2

skall ha följande lydelse.

20 kap.

6 §

3

Lagfartsansökan skall avslås, om

1. fångeshandlingen ej ingivits,
2. fångeshandlingen ej är upprättad såsom föreskrives i lag,
3. förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehåller villkor,

som enligt 4 kap. 4 eller 28 § medför att förvärvet är ogiltigt,

4. förvärvet avser del av fastighet och i 4 kap. 7�9, 28 eller 29 § eller eljest

i lag föreskriven tid för ansökan om fastighetsbildning försuttits eller ansö-
kan därom avslagits eller sådant förvärv eljest enligt lag är ogiltigt,

5. överlåtelsen står i strid med en mot överlåtaren gällande inskränkning i

hans rätt att förfoga över egendomen och, när överlåtelsen skedde, lagfart ej
var beviljad för överlåtaren eller, om så var fallet, ärende om anteckning i
fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på inskrivningsdag,

6. fastigheten tidigare överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap. 1 el-

ler 4 § äger företräde framför sökandens förvärv,

7. fastigheten sålts exekutivt till annan än sökanden och försäljningen en-

ligt 14 kap. utsökningsbalken äger företräde framför dennes förvärv,

8. för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets tillstånd

och i lag föreskriven tid för sökande av sådant tillstånd försuttits eller ansö-
kan därom avslagits,

9. i fall som avses i 2 kap. 9 a § eller 17 kap. 3 § aktiebolagslagen

(1975:1385) eller 2 kap. 13 a § eller 18 kap. 3 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) bolagsstämman har beslutat att inte godkänna förvärvet eller inte
har godkänt förvärvet i rätt tid,

10. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller ej kan

göras gällande.

1

Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 1994:1942.

SFS 1998:1505

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

2

SFS 1998:1505

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

7 §

4

Förekommer icke omständigheter som avses i 6 §, skall lagfartsansö-

kan förklaras vilande, om

1. vid köp, byte eller gåva överlåtarens underskrift på fångeshandlingen

icke är styrkt av två vittnen och överlåtelsen ej skett genom statlig myndig-
het,

2. fångesmannen ej har lagfart och fall som avses i 9 § icke föreligger,
3. rättegång pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten el-

ler om bättre rätt till denna,

4. lagfart sökes på grund av testamente, dom eller förrättning som ännu

icke vunnit laga kraft,

5. vid förvärv genom legat detta ej utgivits,
6. vid förvärv på exekutiv försäljning köpebrev ej utfärdats eller vid ex-

propriation eller liknande tvångsförvärv inlösen ej fullbordats,

7. vid överlåtelse överlåtaren är gift och förvärvet enligt äktenskapsbal-

kens bestämmelser är beroende av den andre makens samtycke,

8. vid överlåtelse överlåtaren är sambo och förvärvet enligt bestämmel-

serna i lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem är beroende av den
andra sambons samtycke, dock endast om ärende om anteckning i fastighets-
boken av anmälan enligt 2 § andra stycket den lagen var upptaget på inskriv-
ningsdag när överlåtelsen skedde,

9. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabalkens

bestämmelser är beroende av dödsbodelägares samtycke,

10. förvärvet har skett genom en sådan gåva mellan makar som inte har re-

gistrerats enligt 16 kap. äktenskapsbalken,

11. förvärvet avser del av fastighet och är beroende av fastighetsbildning,
12. vid köp eller byte förvärvet är beroende av att förköp ej sker eller vid

förköp detta ej är fullbordat,

13. förvärvet i annat fall enligt lag är beroende av domstols eller annan

myndighets tillstånd,

14. förvärvet är beroende av villkor och, i fråga om gåva, villkoret avser

viss tid som ej överstiger två år från den dag då gåvohandlingen upprättades,
eller

15. förvärvet i fall som avses i 2 kap. 9 a § och 17 kap. 3 § aktiebolagsla-

gen (1975:1385) samt 2 kap. 13 a § och 18 kap. 3 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) är beroende av bolagsstämmans godkännande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1994:1942.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.