SFS 2000:1384 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2000:1384 Lag om ändring i jordabalken
001384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 kap. 35 och 65 a §§ jordabal-

ken

2

skall ha följande lydelse.

35 §

3

Hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att

genom byte få en annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till över-
låtelsen. Tillstånd skall lämnas, om hyresgästen har beaktansvärda skäl för
bytet och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt
inte heller andra särskilda skäl talar emot bytet. Tillståndet kan förenas med
villkor.

Första stycket gäller inte, om
1. lägenheten hyrs i andra hand,
2. lägenheten utgör en del av upplåtarens bostad,
3. lägenheten är belägen i ett enfamiljshus som inte är avsett att hyras ut

varaktigt eller i ett tvåfamiljshus,

4. lägenheten har upplåtits av någon som innehade den med bostadsrätt

och lägenheten alltjämt innehas med sådan rätt, eller

5. hyresavtalet avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål

och hyresförhållandet inte har varat längre än nio månader i följd.

Medverkar en kommun till att hyresgästen får en annan bostad genom att

förmedla denna, får kommunen ansöka hos hyresnämnden om tillstånd som
avses i första stycket.

65 a §

4

Ingen får ta emot, träffa avtal om eller begära ersättning av hyres-

sökande för förmedling av bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsända-
mål. Sådan ersättning får dock utgå vid yrkesmässig bostadsförmedling en-
ligt grunder som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer.

I fråga om köavgift vid kommunal bostadsförmedling gäller särskilda be-

stämmelser i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjnings-
ansvar.

Den som uppsåtligen bryter mot första stycket döms till böter eller fäng-

else i högst sex månader. �r brottet grovt, döms till fängelse i högst två år.

Den som har uppburit otillåten ersättning är skyldig att betala tillbaka den.

1

Prop. 2000/01:26, bet. 2000/01:BoU2, rskr. 2000/01:91.

2

Balken omtryckt 1971:1209, 12 kap. omtryckt 1984:694.

3

Senaste lydelse 1993:400.

4

Senaste lydelse 1993:407.

SFS 2000:1384

Utkom från trycket
den 22 december 2000

4*

SFS 2000:1380-1420

background image

2

SFS 2000:1384

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.