SFS 2010:1935 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2010:1935 Lag om ändring i jordabalken
101935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 8 § jordabalken2 ska ha föl-

jande lydelse.

8 kap.

8 §

3

Uppsägning ska vara skriftlig, om inte skriftligt erkännande av upp-

sägningen lämnas. I fall som avses i 11 kap. 6 och 6 a §§ ska uppsägningen
dock alltid ske skriftligen. Uppsägning får ske hos den som är behörig att ta
emot arrendeavgift på jordägarens vägnar.

Skriftlig uppsägning ska delges den som söks för uppsägning. Delgivning

får inte ske enligt 34�38 och 48 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Träffas inte den som söks i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i rekom-

menderat brev under hans eller hennes vanliga adress. Ett exemplar av upp-
sägningen ska dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till vuxen med-
lem i det hushåll som han eller hon tillhör eller, om han eller hon driver rö-
relse med fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas
inte någon som angivits nu, ska uppsägningen i stället läggas i den söktes
postlåda, om sådan finns. Uppsägning har skett när vad som sagts nu blivit
fullgjort.

Har jordägare eller arrendator, hos vilken uppsägning ska ske, inte känt

hemvist här i riket och finns inte heller känt ombud som har rätt att ta emot
uppsägning för honom eller henne, får uppsägningen ske genom kungörelse i
Post- och Inrikes Tidningar.

En ansökan hos domstol med yrkande att arrendeförhållande ska upphöra

eller att arrendator ska avhysas gäller som uppsägning när delgivning skett i
behörig ordning. Detsamma gäller en ansökan enligt lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning om att arrendator ska avhysas.

Särskilda bestämmelser om innehållet i uppsägning av avtal om anlägg-

ningsarrende finns i 11 kap. 6 §.

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

2 Balken omtryckt 1971:1209.

3 Senaste lydelse 1991:850.

SFS 2010:1935

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:1935

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 16 och

17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om
en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.