SFS 1981:786

810786.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:786

Lag

Utkom från trycket

den 7 september 1981

1568

om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 16 och 17 §§ jordförvärvslagen

(1979:230) skall ha neda n angivna lydelse.

16 § Egendom som har förvärvats genom inrop på exekutiv auktion un­
der sådana förhållanden att förvärvstillstånd skulle ha krävts vid vanlig t

köp skall åter avyttras inom två år efter det att auktionen vunnit laga kraft,

om inte dessförinnan nämnda förhållanden har upphört eller inroparen har
fått tillstånd att behålla egendomen. Har inropet skett för att skydda ford­

ran, för vilken inroparen har panträtt i egendomen, eller någon hans rättig­
het som är inskriven i den, får länsstyrelsen på ansökan medge skäligt an­

stånd med avyttrandet, om det är sannolikt att förlust annars skulle upp­
komma för inroparen. Avyttras inte egendomen inom föreskriven tid, skall
länsstyrelsen på framställning av lantbruksnämnden förordna att egen­
domen skall s äljas av kronofogdemyndigheten på offentlig auktion enligt

17§.

Anteckning om bestämmelserna i första stycket skall göras i det köpe­

brev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och, när lag­
fart söks, införas i fastighetsboken, om inte sökanden visar att avyttrings-

skyldigheten har upphört.

I fråga om tillstånd a tt behålla egendom gäller i tillämpliga delar bestäm­

melserna om förvärvstillstånd i 3 �8 §§ med undantag av 4 § första stycket

1 samt i 10 och 11 §§.

17 § Har länsstyrelsen förordnat om auktion enligt 16 § och har inropa­

ren dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall förordnandet trots

detta gå i verkställighet, om inte lantbruksnämnden återkallar sin fram­

ställning i ärendet.

I övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så förfaras som

om egendomen hade blivit utmätt för fordran med bästa förmånsrätt efter
sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva

auktionen och som har företräde framför alla befintliga fordringar. �ven
om det i enlighet härmed bestämda skyddsbeloppet täcks, får försäljning
inte ske, om ej den bjudna köpeskillingen täcker även det värde som i ären­
det har åsatts egendomen enligt 12 kap. utsökningsbalken eller, om ägaren

eller innehavare av fordran som är förenad med pa nträtt i egendomen i god

tid före auktionen har påkallat särskild värdering, det värde vartill egendo­

men kan uppskattas av värderingsmän som länsstyrelsen utser. Egendo­

men får säljas endast till den som har fått förvärvstillstånd eller enligt 2 § 1,
2, 4 eller 9 får förvärva egendomen utan sådant tillstånd. Avges vid auktio­

nen bud som sålun da får antas, skall försäljning ske, även om innehavare

av fordran bestrider det.

Kommer försäljning inte till stånd vid auktionen får lantbruksnämnden

Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr 351.

c

fil

5

CliiTii
t::"

fr-ti

c
Ii!?

(t]

If",!.

¬

background image

inom två år efter det att auktionen har vunnit laga kraft hos länsstyrelsen

SFS 1981:786

påkalla föro rdnande om ny a uktion. Framställs inte sådan begäran inom

föreskriven tid eller avges inte heller vid den senare auktionen bud som får

antas, är frågan om försäljning av egendomen förfallen.

Kostnad i samband med auktion som inte har lett till försäljning betalas

av statsmedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
Ett ärende om försäljning enligt 17 § som är anhängigt hos överexekutor

vid ikraf tträdandet skall även därefter handläggas av överexekutor, dock
längst till utgången av år 1982. �rendet får även dessförinnan överlämnas
till kronofogdemyndigheten, om det är lämpligt.

På regeringens vägnar

ANDERS DAHLGREN

OlofKöhl
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.