SFS 1987:468

870468.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979; 230);

utfärdad den 4 juni 1987 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om jordförvärvslagen

(1979:230)

dels att nuvarande 1 och 2 §§ skall betecknas 2 och 3 §§ samt att

nuvarande 3 § skall be tecknas 1 §,

dels att de nya 1 och 3 §§ samt 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14 och 1 6-18 §§ skall

ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före den nya 3 § skall sättas närmast före 4 §.
Lagen komme r därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraf t.

SFS 1987:468

Utkom från trycket

den IVjuni 1987

Omtryck

Inledande bestämmelser

1 § Syftet med denna lag är att främja en från allmän synpunkt lämplig

utveckling av företag inom jordbruket, skogsbruket och trädgårdsnäringen

(lantbruksföretag). Vid tillämpningen skall eftersträvas att från regionalpo-
litisk syn punkt ändamålsenliga företag bildas. Lag (1987:468).

2 § För förvärv av fast egendom som är taxerad som jordbruksfastighet

krävs tillstånd enligt denna lag, när förvärvet sker genom

1. köp, byte eller gåva,
2. tillskott till bolag eller förening,
3. utdelning eller skifte från bolag eller förening,
4. fusion enligt 14 k ap. 1 eller 2 § aktiebolagslagen (1975:1385). Lag

(1987:468).

3

Förvärvstillstånd enligt 2 § behövs inte,

1. om egendomen förvärvas från staten genom överlåtelse av lantbruks­

nämnd eller lantbruksstyrelsen,

2. om egendomen förvärvats av staten genom annan myndighet än

statens affarsdrivande verk,

3. om kommun förvärvar egendomen från staten eller utövar förköps­

rätt enligt förköpslagen (1967: 868),

4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning som enligt lag eller

enligt reglemente eller bolagsordning, som regeringen har fastställt, är
skyldig att åter avyttra egendomen,

' Prop. 1986/87: 122, JoU 24, rskr. 299.

^ Senaste lydelse av förutvarande 2 § 1982:630.

1037

¬

background image

T'

SFS 1987; 468

. f

5. om förvärvaren är gift med öv erlåtaren och inte heller om förvärva­

ren eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens

avkomling, allt under förutsättning att överlåtaren inte är skyldig att avytt­
ra egendomen enligt 16 § eller enligt 3 kap. 1 § lagen (1982:618) om
utländska förvärv av fast egendom m. m.,

6. om fö rvärvet skall prövas enligt lagen om utländska förvärv av fast

egendom m, m.,

7. om egendomen enligt detaljplan eller områdesbestämmelser är av­

sedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,

8. om förvärvet omfattar område som är avsett för annat ändamål än

jordbruk eller skogsbruk eller sådan fastighet som har nybildats för annat

ändamål än jordbruk eller skogsbruk och som därefter inte har undergått

taxering,

9. om andel i fastighe t förvärvas av någon s om redan äger till samma

taxeringsenhet hörande andel i fastigheten och som inte är skyldig att

avyttra sistnämnda andel enligt 16 §,

10. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion. Lag

(1987:468).

F örvärvstillstånd
4 §' Förvärvstillstånd får vägras,

1. om det är av allmänt intresse att egendomen tas i anspråk för jordbru­

kets eller skogsbrukets rationalisering,

2. om förvärvet kan antas medföra att två eller flera utvecklade eller

utvecklingsbara lantbruksföretag, som bör förbli självständiga, förs sam­
man till ett företag,

3. om förvärvet kan antas medföra att utvecklat eller utvecklingsbart

lantbruksföretag, som bedrivs på mer än en fastighet, delas upp och
uppdelningen medför olägenhet av någon betydel se för företaget,

4. om det är uppenbart att köpeskillingen eller annan ersättning avse­

värt överstiger egendomens marknadsvärde.

Första stycket 4 gäller inte i fråga om tillstånd att förvärva egendom på

offentlig auktion enligt 17 § eller enligt 3 kap. 3 § lagen (1982:618) om

utländska förvärv av fast egendom m. m. Lag (1987:468).

5 § Juridisk person far lämnas förvärvstillstånd endast om

1. förvärvaren avstår eller kan antas komma att avstå egendom som är

av betydelse för jordbrukets eller skogsbrukets rationalisering och i storlek

eller värde ungefär motsvarar den egendom som avses med förvärvet,

2. förvärvet medför att egendom som redan tillhör förvärvaren blir mer

ändamålsenlig,

3. egendomen är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,
4. annat särskilt skäl föreligger.
Avser förvärvet huvudsakligen skogsmark och är förvärvaren juridisk

person som bedriver skogsindustrieli verksamhet i vilken egendomens
virkesavkastning behövs, får utan hinder av första stycket tillstånd läm-

1038

Senaste lydelse 1982:630.

¬

background image

'näs, om inte egendomen bör ägas och brukas av någon annan juridisk

SFS 1987:468

^person som redan bedriver skogsindustrien verksamhet på orten av bety­

delse för sysselsättningen där.

Tillstånd enligt andra stycket får inte meddelas om egendomen med

hänsyn till ortsförhållandena bör ägas och bru kas av en fysisk person som
är bosatt på orten. Lag (1987:468).

6 § Fysisk person får utöver vad som följer av 4 och 5 §§ vägras tillstånd

till förvärv a v egendom på vilken drivs ett utvecklat eller utvecklingsbart
lantbruksföretag,

1. om det kan antas att förvärvaren inte kommer att bosätta sig på

egendomen eller att yrkesmässigt bruka denna,

2. om det kan antas att förvärvaren inte har sådana yrkeskunskaper som

behövs för att driva lantbruksföretaget.

7 § Om det är av särskild betydelse från regionalpolitisk synpunkt, får

tillstånd till förvärv vägras om egendomen behövs för att främja sysselsätt­
ningen på orten. Lag (1987:468).

8 § Kommun får inte vägras tillstånd till förvärv av sådan fast egendom

som med hänsyn till den framtida utvecklingen till någon del krävs för

tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Lag (1987:468).

Övriga bestämmelser
9 § Fråga om tillstånd enligt denna lag prövas av lantbruksnämnden, om

inte regeringen f öreskriver att prövningen skall göras av lantbruksstyrel­

sen eller regeringen.

10 § I beslut om tillstånd att förvärva egendom, på vilken drivs eller skall

drivas utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag, eller egendom,
som av regionpolitiska skäl behövs för att främja sysselsättningen på
orten, far tillståndsmyndigheten efter åtagande av förvärvaren föreskriva
att denne skall yrkesmässigt bruka egendomen och, om det finns särskilda

skäl till det , även att han skall vara bosatt på den. Sådan föreskrift skall
avse viss tid, dock högst fem år.

Iakttar förvärvaren inte föreskrift meddelad enligt första stycket eller

överlåter han egendomen före den föreskrivna tidens utgång, får staten
lösa egendomen, om det inte är oskäligt.

11 § Tillståndsmyndigheten kan i beslut om förvärvstillstånd ålägga

förvärvaren att inom viss tid ansöka om viss fastighetsbildning som berör

den egendom som avses med f örvärvet eller att vidta åtgärd som behövs

med hänsyn till naturvården eller skogsvården.

Fullgör in te förvärvaren vad som åligger honom enligt första stycket,

kan lantbruksnämnden förelägga honom vite.

Har föreläggande meddelats enligt första stycket och övergår egendo­

men till ny ägare, gäller åläggandet i stället denne. Vite som har förelagts

gäller inte mot den nye ägaren, men lantbruksnämnden får sätta ut vite för
denne.

1039

¬

background image

SFS 1987:468

Tillståndsmyndighet som meddelar åläggande enligt första stycket skall

genast sända sitt beslut till inskrivn ingsmyndigheten för anteckning i fas­

tighetsboken. Lag (1987:468).

12 §'' Förvärvstillstånd skall sökas inom tr e månader från det förvärvet
skedde, om inte frågan om förvärvstillstånd enligt 10 kap. 3 § andra styc­

ket fastighetsbildningslagen (1970; 988) skall underställas tillståndsmyndig­

heten av fastighetsbildningsmyndigheten.

Fråga om förvärvstillstånd

inte prövas förrän förvärvet skett utom i

fall som avses i 2 § 2— 4. Ansökan beträffande förvärv som skett genom

köp eller byte får inte heller prövas eller på g rund av återkallelse avskrivas

innan det avgjorts huruvida förköp enligt förköpslagen (1967; 868) äger

rum, om det inte är uppenbart att förköpsrätt inte kommer att utövas.

Tillstånd att förvärva egendom på offentlig auktion enligt 17 § eller enligt 3

kap. 3 § lagen (1982:618) o m utländska förvärv av fast egendom m. m.

lämnas före auktionen. Lag (1987:468).

13 § Görs inte ansökan om förvärvstillstånd inom föreskriven tid och på
föreskrivet sätt eller vägras förvärvstillstånd, är förvärvet ogiltigt.

Har lagfart meddelats i strid mot 20 k ap. 6 § 8 eller 7 § 11 jordabalken,

gäller inte första stycket.

14 § Blir köp ogiltigt till följd av att förvärvstillstånd vägras enligt 4 §
första stycket 1 eller 7 § är staten skyldig att lösa egendomen till det pris

som har avtalats, om säljaren begär det. Sådan skyldighet föreligger dock
inte, om köpeskillingen eller annan ersättning inte endast obetydligt över­
stiger egendomens värde med hänsyn till dess avkastning och övriga om­
ständigheter eller om avtalsvillkoren i övrigt är oskäliga.

Begäran om inlösen skall framställas hos lantbruksnämnden inom tre

månader efter det att avslagsbeslutet vunnit laga kraft. Talan om inlösen
skall väckas vid den fastighetsdomstol inom vars område egendomen är

belägen inom sex månader från nämnda ti dpunkt. Har säljaren fått del av
beslutet först sedan detta vunnit laga kraft, räknas dock tidsfristerna från
dagen för del fåendet. Iakttar inte säljaren vad som har sagts n u, förlorar
han sin talan. Lag (1987:468).

15 § Talan om inlösen enligt 10 § andra stycket skall väckas vid fastig­

hetsdomstolen före utgången av den tid som har föreskrivits med stöd av
10 § första stycket. I fråga om sådan inlösen gäller i övrigt expropriations­

lagen (1972:719) i tillämpliga delar. Bestämmelserna i 4 kap. 3 § expropria­

tionslagen skall tillämpas i fråga om värdeökning som har ägt rum under
tiden från dagen tio år före det talan väcktes vid domstol.

16

Egendom som har förvärvats genom inrop på exekutiv auktion

under sådana förhållanden att förvärvstillstånd skulle ha krävts vid vanlig t
köp skal) åter avyttras inom två år efter det att auktionen vunnit laga kraft.

1040

Senaste lydelse 1982:630.

' Senaste lydelse 1981:786.

¬

background image

oiii inte dessförinnan nämnda förhållanden har upphört eller inroparen har

SFS 1987:468

fatt tillstånd att behålla egendomen. Har inropet skett för att skydda
fordran, för vilken inroparen har panträtt i eg endomen, eller någon h ans

rättighet som är inskriven i den, får länsstyrelsen på ansökan medge skäligt

anstånd med avyttrandet, om det är sannolikt att förlust annars skulle
uppkomma för inroparen. Avyttras inte egendomen inom föreskriven tid,
skall länsstyrelsen på framställning av lantbruksnämnden förordna att
egendomen skall säljas av kronofogdemyndigheten på offentlig auktion
enligt 17 §.

Anteckning om bestämmelserna i första stycket skall göras i det köpe­

brev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och, när
lagfart söks, införas i fastighetsboken, om inte sökanden visar att avytt-

ringsskyldigheten har upphört.

I fråga om tillstånd att behålla egendom gäller i tillämpliga delar bestäm­

melserna om förvärvstillstånd i 4-8 §§ med undantag av 4 § första stycket

4samt i 10 och II §§.

Om en ansökan att behålla egendomen har avslagits, skall 4 § första

stycket 4 inte tillämpas om inroparen säljer ege ndomen inom två år efter

det att auktionen har vunnit laga kraft. Lag (1987:468).

17

Har länsstyrelsen förordnat om auktion enligt 16 § och ha r inropa­

ren dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall förordnandet trots

detta gå i verkställighet, om inte lantbruksnämnden återkallar sin fram­
ställning i ärendet.

I övrigt skall så anses och med ärendet i tillämpliga delar så förfaras som

om egendomen hade blivit utm ätt för fordran med bästa förmånsrätt efter
sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva
auktionen och som har företräde framför alla befintliga fordringar. Även
om det i enlighet härmed bestämda skyddsbeloppet täcks, får försäljning
inte ske, om inte den bjudna köpeskillingen täcker även det värde som i
ärendet har åsatts egendomen enligt 12 ka p. utsökningsbalken eller, om
ägaren eller innehavare av fordran som är förenad med p anträtt i egendo­

men i god tid före auktionen har påkallat särskild värdering, det värde
vartill egendomen kan uppskattas av värderingsmän som länsstyrelsen

utser. Egendomen får säljas endast till den som har fått förvärvstillstånd
eller enligt 3 § 1, 2, 4 eller 9 får förvärva egendomen utan sådant tillstånd.

Avges vid auktionen bud som sålunda får antas, skall försäljning ske, även

om innehavare av fordran bestrider det.

Kommer försäljning inte till stånd vid auktionen får lantbruksnämnden

inom två år efter det att auktionen har vunnit laga kraft hos länsstyrelsen

påkalla förordnande om ny auktion. Framställs inte sådan begäran inom

föreskriven tid eller avges inte heller vid den senare auktionen bud som får
antas, är frågan om försäljning av egendomen förfallen.

Kostnad i samband med auktion som inte har lett till försäljning betalas

av statsmedel. Lag (1987:468).

^ Senaste lydelse 1981:786.

1041

¬

background image

SFS 1987:468

i: t

18 § Lantbruksnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos lant ­
bruksstyrelsen. Lantbruksstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Lag (1987:468).

1. Denna lag' träder i kraft den 1 juli 1979 då jordförvärvslagen

(1965:290) skall upphöra att gälla.

2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på förvärv som har skett före den

1 juli 1979.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.

4. Lagen skall inte tillämpas på egendom som utgör fideikommiss eller

ingår i fide ikommissbo under avveckling, om förvärvet sker genom till­
skott i samband med teckning av aktier.

5. Bestämmelsen i 15 § om tillämpning av 4 kap. 3 § expropriations­

lagen (1972:7 19) gäller inte i fråga om värdeökning som har ägt rum före
utgången av juni 1971 .

Denna lag^ träder i kraft den 1 juli 1987, varigenom lagen (1987; 137) om

ändring i jordförv ärvslagen (1979:230) upphävs. De nya bestämmelserna

skall tillämpas i ärende n om förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda

den 1 juli 19 87.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTRÖM

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

'

1979:230.

® 1987:468.

¬

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.