SFS 1987:137

870137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:137

Lag

Utkom från trycket

den 6 maj 1987

om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);

utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 2 § jordförvärvslagen (1979:230)

skall ha följande lydels e.

2

Förvärvstillstånd enligt 1 § behöv s inte,

1. om egendomen förvärvas från staten genom överlåtelse av lantbruks­

nämnd eller lantbruksstyrelsen,

2. om egendomen förvärvats av staten genom annan myndighet än

statens affarsdrivande verk,

3. om kommun förvärvar egendomen från staten eller utövar förköps­

rätt enligt förköpslagen (1967; 868),

4. om egendomen förvärvas av kreditinrättning som enligt lag eller

enligt reglemente eller bolagsordning, som regeringen har fastställt, är
skyldig att åter avyttra egendomen,

5. om förvärvaren är gift med överlåtaren och inte heller om förvär­

varen eller, när makar förvärvar gemensamt, någon av dem är överlåtarens

avkomling, allt under förutsättning av överlåtaren inte är skyldig att avytt­

ra egendomen enligt 16 § eller enligt 3 kap. 1 § lagen (1982:618) om
utländska förvärv av fast egendom m. m.,

6. om fö rvärvet skall prövas enligt lagen om utländska förvärv av fast

egendom m. m.,

7. om egendomen enligt detaljplan eller områdesbestämmelser är av­

sedd för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk,

8. om förvärvet omfattar område som är avsett för annat ändamål än

jordbruk eller skogsbruk eller sådan fastighet som har nybildats för annat
ändamål än jordbruk eller skogsbruk och som dä refter inte har undergått

taxering,

9. om andel i fastighe t förvärvas av någon som redan äger till samma

taxeringsenhet hörande andel i fastigheten och som inte är skyldig att

avyttra sistnämnda andel enligt 16 §,

358

' Prop. 1985/86:90, BoU !986/ 87-,4, rskr. 126.

- Senaste lydelse 1982:6 30.

/

¬

background image

10. om förvärvet sker genom inrop på exekutiv auktion.

SFS 1987:137

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.