SFS 1990:1104

901104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1104

om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);

Utkom frän trycket

den 12 dec ember 1990

Utfärdad den 22 november 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § jordförvärvslagen

(1979:230)' skall ha följande lydelse.

'Prop. 1989/90:151, 1990/91: BoU3. rskr. 21.

' Lagen omtryckt 1987:468.

2017

¬

background image

SFS 1990:1104

4

Förvärvstillstånd fär vägras,

1. om det är av allmänt intresse att egendomen tas i anspråk för jordbru­

kets eller skogsbrukets rationalisering,

2. om förvärvet kan antas medföra att tvä eller flera utvecklade eller

utvecklingsbara lantbruksföretag, som bör förbli självständiga, förs sam­
man till ett företag,

3. om förvärvet kan antas medföra att ett utvecklat eller utvecklingsbart

lantbruksföretag delas upp och uppdelningen medför olägenhet av någon

betydelse för företaget,

4. om det är uppenbart att köpeskillingen eller annan ersättning avsevärt

överstiger egendomens marknadsvärde,

5. om förvärvet avser andel i egendomen och ägarförhållandena genom

förvärvet skulle bli sådana att ett rationellt utnyttjande av egendomen kan

komma att försvåras.

Första stycket 4 gäller inte i fråga om tillstånd att förvärva egendom på

offentlig auktion enligt 17 § eller enligt 3 kap. 3 § lagen (1982:618) om

utländska förvärv av fast egendom m.m.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

' Senaste lydelse 1989:34.

rsfji;

⬢liJsoii

⬢iiiili:

^ii&l

:25\

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.