SFS 1965:290

650290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 290

J ordförvärvslag;

given Slockholms slott den 14 maj 1965.

V i GUSTAF AD OLF, in ed Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vcndcs Konung, göra veterligt; att Vi, med rilcsdagenS funnit

^ott fö rordna som följer.

1

Fast egendom, som är taxerad såsom jordbruksfastighet, må ej utan till­

stånd av lantbruksnämnd förvärvas genom

l;öp, byt e ell er gåva;

lillskoti till bolag eller förening;

utdelning eller skifte från bolag eller förening;

fjision en ligt 175 § lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktiebolag.

Forvärvstillständ fordras dock ej
1. o m egendomen förvärvas från staten;

2- o m staten, landstingskommun, stad, landskommun, köping, municipal-

nralialle elle r kommunalförbund är förvärvare;

3. o m eg endomen enligt medgivande av Konungen förvärvas för kyrkligt

prövats enligt lagen den 4 januari 1927 (nr 1) angåen-

uisiand till försäljning av kyrklig jord i vissa fall samt till upplåtelse

jord under tomträtt;

⬢ om egendomen förvärvas av kreditinrättning vilken enligt lag eller en-

åL

bolagsordning, som Konungen fastställt, är skyldig att

avyttra de nsamma;

el er

fångesmannens make och ej heller om förvärvaren

''fockså^

förvärva gemensamt, endera av dem är fångesmannens el-

adoni'

^"rie är gift, hans makes avkomling, adoptivbarn, syskon el-

f^ruann

eller syskons avkomling, allt under förutsättning att fång-

6-skyldig att avyttra egendomen;

l?4)f

"^l^^ll prövas enligt 1, 2 eller 4 § lagen den 30 maj 1916 (nr

tiler

1 rä tten att fönmrva fast egendom eller gruva

otn

genom inrop på exekutiv auktion;

flkr d on 1 .

ingår i stadsplan eller enligt byggnadsplan, fastställd

⬢^sbrnv

1948, är avsedd för annat ändamål än jordbruk eller

9

'

ånd"tgör fastighet som genom avstyckning bildats för an-

fitig; ' ^

jordbruk eller skogsbruk och ej därefter undergått taxe-

L'u 22; Rskr 211.

'^⬢^MöOO : '

Rskr 211.

fiirfaUningssamUng 1965, Nr 290-�293

¬

background image

1965 ⬢ Nr 290

10.. om andel i fastighet förvärvas av någon som redan äger

taxeringsenhet hörande andel i fastigheten och ej enligt 12 § ä r skyld^'

a\7,'ttra sistnämnda andel;

11. om egendomen utgör fideikommiss eller ingår i fideikommissk

der avveckling och förvärvet sker genom tillskott i samband med te ckoh
av aktier.

2 §.

Har förvärvstillstånd ej sökts före fånget, skall det sökas inom tr e y

nåder frän det fånget skedde. Ansökan skall göras skriftligen hos lantbruk

nämnd inom vars verksamhetsområde egendomen eller del av deaoaärle

lägen. I ärendet bör fångeshandlingen eller, om sådan ännu ej uppraiiji;

fängesmannens skriftliga samtycke till ansökningen företes i kuvudsbiii

eller bestyrkt avskrift. Har så ej skett och är ej fråga om förvärv påauktiij

som avses i 13 §, må sökanden föreläggas att avhjälpa bristen vid ävenlyri

ansökningen eljest avvisas.

3 I

Avser fång, som enligt 1 § skulle Iträva förvärvstillstånd, del av f asi gbö

och göres sist tre månader efter fånget skriftlig ansökan om avstycta,

fordras ej förvärvstillstånd, om egendomen genom avstyckningen arskiljii

för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk.

Finnes i avstyckningsärendet att egendomen ar avsedd för jordbruk dbi

skogsbruk, må avstyckning på grund av fångeshandlingen ej tillåtas utai

all frågan om förvärvstillstånd av förrättningsmannen underställts lan!-

hriiksnämnden. Sådan underställning må dock underlåtas, om eg endom

skall sammanläggas med fastighet som forvärvaren redan äger och add

ning ej finnes till antagande att egendomen kan med större fördellaggastill

annan fastighet eller alt förvärvas tillstånd skulle kunna vägras enll^l!-

Om \id avstyckningsförrättning som avses i andra stycket iinderstälbfc

icke göres, fordras ej tillstånd till förvärvet.

4 §.

Förvärvstillstånd mä vagi-as, om anledning finnes till antagande alt

värvarens huvudsakliga sjdte med fånget icke är att själv eller,

sambruksförening, genom medlemmarna yrkesmässigt och

sig ål jordbruk på egendomen eller driva skogsbruk där som stod

värvaren tillhörigt jordbruk.

Tillstånd må dock ej vägras med stöd av första stycket

,

1. om förvärvaren här i riket driver industriell eller

(fibj'

samhet för förädling av jordbruks- eller skogsprodukter eller for '

tion av jordbruksprodukter och får antagas med fånget buMi

asyfla att varaktigt tillgodogöra sig egendomens alster i rörelsen;

avser en för rationellt skogsbruk lämpad

ja s-l

och lörvärvaren får antagas med fånget huvudsakligen åsyfta a

stadigvarande inkomst genom eget skogsarbete på egendomen;

3. om fånget avser jordbruk, som uppenbarligen varken

S'

eller efter tekniskt ocli ekonomiskt rimliga rationaliseringsiuga

sin innehavare tillfredsställande försörjning;

.

-

fånget medför att brukningsenhel, som redan tillhor

\'iruier i ändamålsenlighet.

^nestäminclserna i andra stycket gälla ej när fånget avser ^

någon betydenhet och icke är ägnat alt tillgodose kraven P'

¬

background image

1905 . Nr 290

619

iKsbruk od. andamälsenligl i.lnyltjande av avliaslningcn och ei heller

,j,'andra särskilda skal föreligga mot alt godtaga fängef.

''

O

Firvärrslillsiand n.ä väpas oni egendomen finnes höra tagas i ansnräk

(iaall »»der r,tia bildandet av hrukningsenheler med ändamålsenlig sloilé

OL-h ägoanordning.

Tillständ må dock ej vägras med stöd ;iv första stycket

I om tillstånd sokes till förvärv på auktion som avses i 1 3 K-

fänS«m=nnen eller tidigare ägare utverkat lantbrnksnärandens

förklaring, all egciidonien mä överlåtas utan hinder av beslämnielserna i

dcann paragraf, och fanget sker mom fem är därefter eller inom den kor-

t;irc l iil som m å ha utsatts i förklaringen,

6 §.

Förvärvstillständ må vägras, om fånget avser sådan fastighet eller säm-

jdolt, som j amlc annan fångesmannen tillhörig mark utgör en för sitt än-

ilimäl lämp ad brnkningsenhct, eller andel i sådan egendom och bridmim's-

eahelcns b estånd eller nndamålsenlighet skulle äventyras genom att e^c'n-

ilonicn frånsk iljes.

'

^

7 §.

Finnes ansökan om förvärvstillslånd icke böra bifallas, med mindre för-

varvaren ålägges att verkställa viss åtgärd till främjande av jordbruket

dtcr skogsbruket på egendomen eller på fastighet, som skall sambrukas

raed denna, och utfaster sig iorvärvaren skriftligen att verkställa åtgär­

den skal l 1 bes lut, var-igenom tillstånd meddelas, vite utsattas för under-

blenhel att infria utfästelsen.

Talan om utdömande av vite som avses i första stycket och om utsät-

av allmän åklagare vid rätten i den ort där egen-

men 1 råga eller huvuddelen av denna är belägen. Talan må ej väckas

an att lantbruksnämnden hemställt därom. Vite må ej förvandlas.

F-

^ S-

till

giltighet göras beroende av att fånget leder

sättirv-^

sammanläggning. Därvid skall i tillståndsbeshitet nt-

'jorls iT I

\'ilken åtgärden skall sökas, om ansökan icke redan

kftim

\ndare anges hos vilken myndighet och på vilket sätt

skall göras.

lörvärvstillstånd beroende av att fånget leder till sam-

ilasi i ^avkl

ansökan om lagfart skett och förklarats vilande en-

"'n^en i i "

Pa fasliglielshildningens genomförande, mä sammanlägg-

C\e hindras av att lagfarten ej beviljats.

9

stvu-förvärvstillstånd eller om åtgärd som sägs i 8 §

^^^vstiiihs""'I

föreskriven tid och på föreskrivet sätt eller vägras för-

^

1

~

j X * VjjLi

t IVJ.

ytti. I

Wkj

X r ^ X o M i. b

x

tel er fl,..

vinner beslutet laga kraft, är fånget ogillt. Detsamma

.t,,;-;

ucsiuiet laga Krau, a

läm f"

^ fas tighetsbildningsärende som sägs i 3 § eller 8 g första

6ifall och beslutet härom vinner laga kraft samt tiden

^⬢"ansor.,

uiiaii ocli beslutet b

/örvärvstillstånd utgått.

» ^-ix >

Ll 11 ItXli U.

b.ri f? " p'!värva egendom enligt denna lag ännu ej avgjord,

fl

anses möta sådant hinder som avses i 10 g lor-

%

cn IG ju ni 1875 (nr 42) angående lagfart ä fång till fast egen-

II i!

'jijf

1.- : | !

⬢ I

it ;⬢!

Ml!

f i i :}.

⬢l ! ;

.ni i

i. ki .

⬢ k.:'

. . I

i li

n ⬢ .

IrL'

i ;

il,

⬢ i .

⬢P

⬢I.

1 ⬢ j;

I p :-' =

¬

background image

19G5 . Nr 290

Skulle mot bestämmelserna i denna paragraf lagfart ha meddelats,;

vad t första stycket sägs ej tillämpning på fånget.

10 §.

ren utfäst.' Så(faii skyldighet föreligger dock ej, om priset uppenCf^"

sti-^er egendomens värde eller egendomen häftar för mlecknad gäUdi
högre belopp än priset.

.

Innefattar köpehandlingen aven kop av fast egendom, vilket ej omedelbj i

träffas av ogiltigheten men i anledning av^ denna bringas att återgå, sljli

bestämmelserna i första stycket tillämpas även på denna egendom, om da

ingår i samma hrukningsenhet som den övriga egendomen eller av amuj

anledning icke kan utan olägenhet skiljas frän denna.

11 §.

Yrkande om inlösen enligt 10 _§ skall vid äventyr av talans förlust sM|.

ligen delges lantbruksnämnden inom två månader efter det alt avslagsk

slutet vunnit laga kraft. Talan skall vid samma äventyr väckas g eato

stämning inom sex månader från nämnda tidpunkt. Har säljaren fåttdd

av beslutet först sedan detta vunnit laga kraft, räknas dock tidsfmtenii

från dagen för delfåendet.

Ingick i köpet egendom som oj skall lösas ocli var ej särskild köpestil

ling utsatt för denna egendom eller visar nämnden att det utsatta beloppl

understiger vad som av den sammanlagda köpeskillingen kan. anses klcp

på samma egendom, skall löseskillingen bestämmas till så stor delavtö[x-

skillingen som skäligen motsvarar den egendom som skall lösas.

Bifalles talan om inlösen, skall i domen, förutom erforderliga besUiD-

melser om löseskillingens belopp samt om tiden och sättet för belopp

eriäggande, utsättas viss dag då egendomen skall övergå i statens ägo,

12

Egendom, som förvärvats genom inrop på exekutiv auktion under ^

dana förhållanden att förvärvstillstånd skulle ha krävts vid vanligt f

skall åter avyttras inom två år efter det att auktionen vunnit lago .

om ej dessförinnan, nämnda förhållanden upphört eller

a fjf

lantbruksnämndens tillstånd alt behålla egendomen. Har

^

att skydda någon inroparens fordran eller rättighet, för 't'ilkeu egeo

häftar på grund av inteckning eller enligt 11 kap. 2 §

®Tit­

ian sstyrelsen på ansökan medge skäligt anstånd med ugundoinen ^

rande, om sannolika skäl visas att i annat fall förlust skulle "Pr°

inroparen. A^'Jdtras ej egendomen inom föreskriven tid, skall

på framställning av lantbruksnämnden förordna att egendomen s*

på offentlig auktion enligt bestämmelserna i 13 §.

�~

. jgf p ofe

Anteckning om bestämmelserna i första stycket skälig göras i

[jf.

brev som utfärdas med anledning av den exelcntiva auktionen ooi^^.

fart sokes, införas i fastighetsbokcn, om sökanden icke visar att'

skyldigheten upphört,

. j estsJ®"

I fråga om tillstand att behålla egendom gälla i tillämpliga deia

melserna om förvärvstillstånd i 4 och G�8 §§ .

Finnes, sedan förordnande meddelats enligt 12 §, att

innan eller senare avyllrat egendomen, skall förordnandet tro

¬

background image

1965 ⬢ Nr 290

621

g >

,,,rt.lälliStai. om lantbruksnämnden icke älerkellar sin tramställnin

T

skall sa anses ocli med ärendet i iilT^mniTrtrt ^ i

c r.

om Vndomen blivit utmätt för fordran med bälta fömänsSu dw

,n�~, i förekommande fall, sädana rättigheter som besvärade egendomen r^

te vid d en ex ekutiva auktionen och ha förmänsrätt framför alirbrfin"li °a

Mringar. Aven om det i enJ.gliet härmed bestämda lägsta budet iiun-

A må försäljning dock ej ske med mindre den bjudni köpeski linden

lätHer del varde Mm äsatts egendomen av utmätningsmannen eller om'

jgaren eller mtecknmgshavare i god tid fdre auktionen pälcallat särskild

virderins, det varde vartill egendomen uppskattas av värdcringsmän so n

Hler

baljas endast till den som erhåliil för-

nrvslillsfänd eller enl gt 1 § andra stycket 2, 3, 4 eller 10 mä förvärva

(.endonieii u tan sadant tillstånd. Avges vid auktionen bud som sälunda mä

anlagas, skall l orsaljning ske aven om innehavare av fordran bestrider det

Vad ulsölmingslagen i fr^^ga o m försäljning av fast egendom oclx fördelning

av köpeskilling foreskriver beträffande gäldenären skall i ärende som avse!

bär tillämpas på agaren.

Kommer fö rsäljning ej till stånd ^^d auktionen, äger lantbruksnämnden

mom hå år efter det att auktionen vunnit laga kraft hos länsstyrelsen nå-

talk förordnande om ny auktion. Franiställes ej sådan begäran inom före­

skriven lid eller avges ej heller vnd den senare aiilctionen bud som må an­

tagas, skall frågan om försäljning av egendomen vara förfallen

av

^iiiktion, som ej lett till försäljning, skaJI betalas

14 g.

tillstånd att förvärva eller behålla egendom eller om för-

'Ir^Jfiu

^

stycket 2 skall prövas utan dröjsmål. Om

dlor fi nt

ej_moter, skall beslut i ärendet meddelas senast tvä månader

ieslutet ^

inkommit till den myndighet som har alt fatta

framtida fång, skall i beslutet utsättas viss tid, högst ett

lor tillståndets giltighet.

^⬢'ia^eslutet^ beslutet anges tillämpat lagrum och de skäl på

beslut eller äger säljare påkalla i

utet anges vad som därvid är att iakttaga.

"^'^^igenoin lantbruksnämnd avvisat ansökan, vägrat

inlösen enligt 10 §,

'^täntj all f- -

laiiujxuKsnamna avvisar ansoi

andr-behålla egendom, vägrat förklaring soixx avses

besvär^^

tillämpat 7 eller 8 § föres hos lantbrukssljTcIsen

6f«oin bpcvi-

iieslut av stjTelsen med motsvarande innehåll föres talan

liesvåren "k i ^ .Konungen.

'^'"'shandr o

till lantbruksnämnden. Denna skall snarast möjligt

^ ärendet till besvärsmyndigheten jämte bevis om beslxi-

'^'2ren.

^ °

beslutet meddelats "av nämnden, eget utlåtande ö

over

Ha b es\ -

1'^'^^våre^ntill besvärsmyndigbeten, utgör detta ej hinder mot

PPiagas till prövning, oxn de inkommit före besvärslidens ut-

1' i

If!

' i ^

'i.

;: i=
'Ml

.-I

Ml'!;'!

⬢lit!'!

iiik i':!

i il

⬢| r

⬢Ji

^.11

11 ⬢

Jii';

⬢ i

⬢I'".

; ;i: !

⬢; 5

H

:U-

Ii ⬢

ii ⬢

ii.i

.li j.

jiii

I i ⬢/

J i

i'!

,1 ⬢

;l

ilii

Hl.'

Ji'!.

⬢ !' v*

I.' ⬢

} .

1

¬

background image

1965 ' Nr 290 och 291

IG §.

Koiumgeii äger förordna alt frågor, som enligt denna lag ankotntna,,,

lanlbniksnämnd, i stället skola provas av lanlbruksstyrelsen eller Kon J"

ocli att frågor, som enligt lagen ankormna pa styrelsen, i stallet skola
av Konungen.

17 §.

Närmare toreskrifter för lagens tillämpning meddelas av Konungen efe

myndighet som Konungen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1965, då giltighetstiden för jordfö,.

värvslagcn den 3 juni 1955 (nr 272) utgår.

Genom denna lag upphäves lagen den 18 juni 1925 (nr 219) angäeg,

förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fasLejtii.

dom.

Förekommer i !ag eller annan författning hänvisning till eller avses dJti

eljest stadgande, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall ds
bestämmelsen i stället tillämpas.

Beträffande fång, som skett före den 1 juli 1965, skola äldre bestgmnij:-

ser fortfarande tillämpas.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till vt lermtii

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl sljl
bekräfta låtit,

Stockholms slott den 14 maj 1965.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

Enic HoLMOvisf

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.