SFS 1994:812 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordförvärvslag (1979:230) / SFS 1994:812 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
SFS 1994_812 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979_230)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:812

Utkom från trycket

den 22 juni 1994

Lag
om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § jordförvärslagen (1979:230)

skall ha följande lydelse.

2 §2 Lagen gäller förvärv av lantbruksegendom som sker genom

1. köp, byte eller gåva,

2. tillskott till bolag eller förening,

3. utdelning eller skifte från bolag eller förening,

4. fusion enligt 14 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385).

Lagen gäller också då någon genom köp, byte eller gåva förvärvar ett

dödsbo i vilket ingår lantbruksegendom eller då någon, som genom köp,
byte eller gåva har förvärvat en andel i ett sådant dödsbo och inte på någon
annan grund är delägare i boet, tillskiftas den fasta egendomen eller en del
av den.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1993/94: 196, bet. 1993/94: LU32, rskr. 1993/94:422.

2

Senaste lydelse 1991:670.

1598

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.