SFS 1995:1408 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordförvärvslag (1979:230) / SFS 1995:1408 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
SFS 1995_1408 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979_230)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1408
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 12 § jordförvärvslagen

(1979:230)2 ordet ⬝fastighetsbildningsmyndigheten⬝ skall bytas ut mot
⬝lantmäterimyndigheten⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildnings-

myndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastig-
hetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Lagen omtryckt 1991:670.

Senaste lydelse av 12 § 1992:1371.

2654

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.