SFS 2000:243 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordförvärvslag (1979:230) / SFS 2000:243 Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230)
000243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordförvärvslagen (1979:230);

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 11 och 16 §§ jordförvärvslagen

(1979:230)

2

ordet ⬝fastighetsboken⬝ skall bytas ut mot ⬝fastighetsregistrets

inskrivningsdel⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

2

Lagen omtryckt 1991:670.

SFS 2000:243

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.