Kungörelse (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1971:1086
Departement: Justitiedepartementet L1
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:680
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Kungörelse (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering
SFS nr:

1971:1086
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1971-12-17
Ändrad: t.o.m. SFS

2008:680
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Bestämmelserna i 6-15 och 17 §§, 18 § första stycket, 20 och 21 §§, 24 § första stycket, 25 § samt 26 § första och andra styckena fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) skall tillämpas även i mål eller ärende enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering. Förordning (2004:392).

2 §   Har ett beslut om sammanläggning meddelats vid en förrättning enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering skall en kopia av beslutet ofördröjligen och senast inom en vecka sändas till länsstyrelsen. Förordning (1995:1426).

3 §   Om någon överklagar en avslutad äganderättsutredningsförrättning eller en avslutad legaliseringsförrättning vid vilken utredning skett enligt 21 § lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering, skall lantmäterimyndigheten senast inom fyra dagar sända en kopia av skrivelsen med överklagandet till inskrivningsmyndigheten.
Förordning (1995:1426).

4 §   I fall som avses i 3 § skall lantmäterimyndigheten, när utslag eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft, så snart det kan ske sända en avskrift av utslaget eller det slutliga beslutet till inskrivningsmyndigheten. FÖrordning (1995:1426).

5 §   Har vid förrättning enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering meddelats förordnande enligt 11 § samma lag, skall lantmäterimyndigheten, sedan förordnandet vunnit laga kraft och behövlig registrering skett, genast sända en avskrift av förordnandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Förordning (2000:314).

6 §   Har ägolott enligt äganderättsförteckning flera delägare och är ej andelstalen enhetliga i hela ägolotten, redovisas i fastighetsregistrets allmänna del varje andel eller grupp av sinsemellan enhetliga andelar i ägolotten som en fastighet. Förordning (2000:314).

7 §   När lagfart meddelas på grund av äganderättsförteckning eller ärende om sådan lagfart har förklarats vilande, skall fastighetsbevis beträffande egendomen tillställas den i äganderättsförteckningen upptagne ägaren. Ingår egendomen i en beslutad sammanläggning som inte har fullbordats, skall sådant bevis inte utfärdas förrän frågan om sammanläggning slutligt har avgjorts. Förordning (2000:314).

8 §   Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering samt denna kungörelse.
Förordning (2008:680).


Övergångsbestämmelser

1971:1086

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Intill dess god man utsetts enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) får förrättningslantmätaren till tjänstgöring som god man kalla någon som är valbar till sådan befattning.

1987:1030
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
   2. I fall som avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1987:803) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) gäller 1 § i sin äldre lydelse.

1995:1426
      1.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
   2. Vad som sägs om orden "fastighetsbildningsmyndigheten" och "fastighetsregistermyndigheten" i äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.