SFS 1984:986

840986.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän SFS 1984:986

flottled;

Utkom från trycket

den 20 december 1984

; '

utfardad den 13 decembe r 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 73 § lagen (1919:426) om flott­

ning i a llmän flottled skall ha nedan angivna lydelse.

73 §

Har i allmän flottled virke sjunkit på sådant ställe att det kan

. i

orsaka uppgrundning eller annan olägenhet, har länsstyrelsen samma skyl-

i

dighet som den har beträffande underhåll av flottledsbyggnad enligt 72 §

^

första stycket. Strandägare eller annan som kan lida men av att virket

i

lämnas kvar får själv ta upp virket på föreningens bekostnad, om inte
virket skyndsamt tas bort efter tillsägelse till flottningsstyrelsen, flott-

ningschef, ombud enligt 44 § eller den som inom distriktet förestår flott-

i 7

ningen. Virket får dock inte tas upp innan två ojäviga personer har gjort en

I

undersökning på platsen och intygat att det finns ett behov av att virket tas

i-

upp. Flottningsstyrelsen skall genast underrättas om att virket har tagits
upp. Styrelsen avgör, om det upptagna virket skall tas om hand av för­

eningen eller om det skall överlåtas till den s om har tagit upp det.

Om allmän flottled har blivit avlyst, får var och en ta upp sjunket virke

med rätt att fritt förfoga över det. Virkets ägare, om han är känd, eller

förvaltare som har utsetts med a nledning av avlysningen skall dock först

' Prop. 1984/85:7, LU i !, rskr 64.

- Senaste lydelse 1977: 671.

2061

¬

background image

SFS 1984:986

tillsägas och få skälig tid på sig att avlägsna virket. Sedan tre år har förflutit

efter avlysningen, får virket tas upp utan att tillsägelse behöver ske.

Vad som har sagts nu om sjunk et virke gäller också sådant virke som i

sjunkande tillstånd står upprätt i flottleden.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1985 .

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Måns Jacobsson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.