SFS 2014:695 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1933:269) om ägofred / SFS 2014:695 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
140695.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 57 § lagen (1933:269) om ägofred

ska ha följande lydelse.

57 §

2

Blir ägaren till intaget hemdjur inte känd inom fjorton dagar efter det

kungörelse enligt 52 § ägt rum, ska intagaren utan dröjsmål anmäla intag-
ningen till Polismyndigheten.

Sedan anmälan gjorts har intagaren rätt att sälja djuret på offentlig auktion

och ta ut sin lösen ur försäljningssumman.

Om ett år har förflutit från det att intagningen anmäldes till Polismyndig-

heten, och ägaren fortfarande är okänd, ska djuret eller, om detta sålts, för-
säljningssumman i dess helhet tillfalla intagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1938:122.

SFS 2014:695

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar