SFS 2010:978 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1933:269) om ägofred / SFS 2010:978 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
100978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1933:269) om ägofred;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1933:269) om

ägofred

2

dels att i 4 kap. 29, 31, 43, 45 och 46 §§ ordet ⬝fastighetsdomstol⬝ i olika

böjningsformer ska bytas ut mot ⬝mark- och miljödomstol⬝ i motsvarande
form,

dels att 4 kap. 24 § och 5 kap. 49 § ska ha följande lydelse.

4 kap.

24 §

3

Förrättningsmannen ska, om han eller hon finner det nödvändigt

eller någon av sakägarna begär det, vid förrättningen biträdas av två gode
män, vilka av sakägarna eller, om dessa inte kommer överens, av förrätt-
ningsmannen utses bland dem, som är valda till nämndemän i domsaga eller
till gode män vid fastighetsbildningsförrättningar.

I sådana fall, där syneförrättning handläggs utan biträde av gode män, ska

vad i denna lag är stadgat om synemännen i tillämpliga delar gälla förrätt-
ningsmannen. Bestäms under förrättningens gång att gode män ska tillkallas
påverkar detta inte åtgärd som vidtagits dessförinnan.

Har synemännen olika meningar, gäller den mening de flesta har. Har alla

var sin mening och kan man inte enas gäller förrättningsmannens.

5 kap.

49 §

4

Avser försummelsen underhåll av stängsel och bättrar den försum-

lige inte ofördröjligen efter tillsägelse, får den som stängselskyldigheten
gäller mot och som kan av försummelsen lida men, hålla syn genom två för
uppdraget lämpliga personer, mot vilka inte förekommer jäv som gäller mot

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
29 § 1971:1053
31 § 1971:1053
43 § 1977:667
45 § 1971:1053
46 § 1971:1053.

3 Senaste lydelse 1971:1053.

4 Senaste lydelse 1971:1053.

SFS 2010:978

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:978

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

domare. Av synemännen ska den ene vara nämndeman i domsaga eller god
man vid fastighetsbildningsförrättningar. Har den försumlige i god tid
kallats till synen och blir bristen vid synen vitsordad, förelägger honom
synemännen viss tid, inte kortare än fem dagar, inom vilken han ska ha botat
bristen, vid äventyr att denna annars får avhjälpas av den, som påkallat
synen. Denne får efter utgången av sagda tid, till utrönande av huruvida vid
synen befunna brister blivit avhjälpta, låta anställa efterbesiktning i samma
ordning som om syn stadgats; dock är efterbesiktning inte av nöden, om den
försumlige avlämnat skriftligt erkännande, att åtgärd för bristens av-
hjälpande inte vidtagits. Därefter har den, som fordrar rättelse, rätt till ut-
mätning hos den försumlige inte mindre för kostnaden för synen och för ef-
terbesiktning, där sådan erfordrats, än även för det belopp, vartill det efter-
satta arbetet av synemännen uppskattats, samt är skyldig att därefter oför-
dröjligen ombesörja arbetets utförande. Nöjes inte den andre däråt, får han
eller hon väcka talan om klander hos mark- och miljödomstolen inom en
månad efter utmätningen. Försitts denna tid, är rätten till talan förlorad.

Den som fordrar rättelse har också, om bristen inte ofördröjligen efter till-

sägelse avhjälps, rätt att själv bota denna och sedan av den försumlige få be-
talning för vad arbetet visas skäligen ha kostat.

Vad här ovan är stadgat om stängsels underhåll har motsvarande tillämp-

ning, där någon brister i underhåll av hägnad kring betesmark, som upplåtits
enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.