SFS 1971:834

710834.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 10 dec. 1971

SFS 1971: 834 Lag

om ändring i lagen (1946 : 741) om förlängning av

tiden för vissa servitut;

given Stoc kholms slott den 3 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagenS funnit gott f�rordna, att 3 § lagen (1946; 741) om förlängning
av tiden f�r vissa servitu t skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Nämnd varom i 2 § sägs skall bestå av tre ledamöter och tillsättas
för område som Konungen bestämmer. Ledamöterna, av vilka en till­
lika skall vara ordförande i nämnden, utses av Konungen eller myndig­

het som Konungen bestämmer. För envar av ledamöterna förordnas en

suppleant.

Har inom nämnden var ledamot sin mening och kunna ej två me­

ningar sammanjämkas, gälle ordförandens.

Mot nämndens beslut må talan icke föras.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enUgt därå medde­

lad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 3 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

SVEN-ERIC NILSSON

(Jordbruksdepartementet)

1854

1 Prop. 1971; 133, JoU 60, rskr 277.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.