SFS 2018:567 Lag om ändring i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde

SFS2018-567.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt

vattenområde

Utfärdad den 25 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1–8 §§ lagen (1950:595) om gräns
mot allmänt vattenområde ska ha följande lydelse.

1 § Vattenområde i havet, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i
Jämtland är allmänt vatten, om det inte är enskilt vatten på grund av att det
hör till fastigheterna enligt denna lag.

Inget annat vattenområde är allmänt vatten.

2 § Till fastigheterna hör

1. allt vatten inom 300 meter från strandlinjen på fastlandet eller från

strandlinjen på en minst 100 meter lång ö,

2. allt vatten inom den längs stranden följande kurvan för högst 3 meters

djup, om kurvan går längre ut än det som följer av 1, och

3. allt vatten som har förbindelse med öppet vatten endast över sådant

vatten som omfattas av 1 eller 2.

Första stycket 3 gäller inte för vatten vid Bohusläns kust från och med

Gullmarn till och med Hake fjord.

3 § Vid ostkusten och sydkusten, från gränsen mot Finland till Listers-
huvud i Blekinge, och i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland
hör till fastigheterna även allt vatten som har någon annan förbindelse med
öppet vatten än en sådan som anges i 2 § första stycket 3, om förbindelsen
inte är bredare än en kilometer räknat från strandlinjen på fastlandet eller
från strandlinjen på en minst 100 meter lång ö.

Första stycket gäller inte vatten vid Gotland eller Öland eller vid andra

öar som helt skiljs från fastlandet av vatten som har en förbindelse med
öppet vatten som är bredare än en kilometer räknat på det sätt som anges i
första stycket.

4 § I Norrbottens län hör till fastigheterna även allt vatten i havet vid
Torneälvens mynning innanför en linje från gränsen mot Finland vid
65 grader 35 minuter nordlig bredd västerut till 23 grader 40 minuter ostlig
längd från Greenwich, därifrån norrut till 65 grader 45 minuter nordlig
bredd och därifrån österut till Seskarö.

I Kalmar län hör till fastigheterna även följande vattenområden i havet:
– allt vatten innanför en linje mellan de södra uddarna av Sladö Ask och

Äskeskär,

1 Prop. 2017/18:135, bet. 2017/18:CU22, rskr. 2017/18:299.

SFS

2018:567

Publicerad
den

30 maj 2018

background image

2

SFS

2018:567

– Idöfjärden och Björkskärsdjupet innanför en linje mellan de sydöstra

uddarna av Örskär, Stora Stångskär och Bussan,

– allt vatten innanför linjen Ljungskärs sydspets–Bredhäll–Boskärs nord-

östra udde–Lilla Örsskären–Stora Örsskären–Logen–Lilla Ljusklubben–
Soen,

– allt vatten innanför linjen Tjudö sydöstra udde–Träthällarnas huvudö–

Långgrunds norra udde–Slobbsudden–Oxlenäs–Sandö nordspets–Taktö
nordspets–Taktö ostspets–Yttre Eneskärsbåde–Eneskärs sydöstra udde–
Vållöromps nordöstra udde–Vållöromps sydspets–Stora Sillekroks ost-
spets–Gåsö ostspets, och

– allt vatten innanför linjen Stångskärs sydspets–Pata Eneskärs nordöstra

udde–Pata Eneskärs sydspets–Lilla Millgrund–Eneskärskläppens ostspets–
Eneskärs ostspets–Långskärs sydöstra udde–Stånggrundet–sydöstra udden
av Ryggås–Stora Rocknekalvens ostspets–Skäggenäs nordspets.

5 § I Idefjorden i Bohuslän hör till fastigheterna även allt vatten som har
förbindelse med öppet vatten endast över enskilt vatten eller norskt vatten.

6 § I Hjälmaren hör till fastigheterna även allt det vatten som begränsas i
norr av skärgården mellan Biskopsvrak och Vinöns nordvästra udde och i
öster av Vinön och linjen Vinöns sydvästra udde–Inre Fåran och Yttre
Fåran–Rönnberget–Djursnäsudde.

I Storsjön i Jämtland hör till fastigheterna även allt det vatten som mot

Storsjöflaket begränsas av räta linjer Andersöns nordvästra udde–Norderöns
nordspets–Verköns nordspets–Hammarnäsudden.

7 § Om det finns allmänt vatten vid en ö som utgör en fastighet eller en
del av en sådan, ska gränsen mot det allmänna vattnet anses följa strand-
linjen.

8 § Strandlinjer och vattendjup ska vid tillämpningen av denna lag be-
stämmas utifrån följande nivåer i Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000):

– i havet 0,00 meter,
– i Vänern 44,21 meter,
– i Vättern 88,77 meter,
– i Hjälmaren 22,44 meter, och
– i Storsjön i Jämtland 293,28 meter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.