SFS 1984:680

840680.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984: <580

Utkom från trycket

den lOjuIi 1984

om ändrmg i lagen (1957:390) om

utfördad den 20 juni 1984.

Enligt inksdagens beslut' föreskinvs att 1, 4, 5, 8, 16 och 18 §§ lagen

(1957:390) om fiskearrenden^ skall ha nedan angivna lydelse.

1

I fråga om avtal, varigenom någon mot vederlag upplåter fiskerätt åt

annan, skall, utöver vad som beträffande nyttjanderätt i allmänhet följer av

7 kap. jordabalken, gälla vad nedan i denna lag sägs, därest upplåtelsens
ändamål är yrkesfiske eller ock annat fiske av väsentlig betydelse för

arrendatorns försöijning.

Har rätt till fiske, i samband med jordbruksarrende eller eljest, upplåtits

genom avtal som huvudsakligen har annat ändamål än i första stycket sägs,
äger denna lag ej tillämpning. Lagen är ej tillämplig på sådan upplåtelse av

rätt till fiske som avses i kapitel 5 artik el 6 eller 7 i gränsälvsöverenskom­
melsen den 16 september 1971 mell an Sverige och Finland.

Förbehåll som strider mot bestämmelse i denna lag ä r utan verkan mot

arrendatorn eller den som har rätt att träda i hans ställe, om ej annat anges.

I de fall då enligt vad därom är föreskrivet arrendenämndens godkännan­

de fordras för giltighet av förbehåll som nyss nämnts eller annat avtalsvill­

kor, får godkännande sökas endast om detta angivits i avtalet. Ansökan får
inte prövas om den kommer in till arren denämnden senare än en månad

efter det att avtalet ingicks. Leder en prövning till att godkännande vägras,
förfaller avtalet, om inte något annat har överenskommits.

4 § Vid arrende för viss tid skall uppsägning alltid ske för att avtalet skall

upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Vill fastighetens ägare eller

arrendatorn att arrendevillkoren ändras för en ny arrendeperiod, skall han

meddela motparten detta i den ordning som gäller för uppsägning. Uppsäg­

ning och begäran om villkorsändring skall ske senast ett år före arrendeti­

dens utgång.

Om avtalet inte sägs upp inom rät t tid, anses det förlängt på fem år eller,

om begäran om villkorsändring har gjort s, på den tid och de villkor i övrigt
som bestäms enligt 5 § andra st ycket.

Förbehåll som strider mot första eller andra stycket gäller mot arrenda­

torn, om det godkänts av arrendenämnden. Förbehåll om längre tid för

förlängning av avtalet än som anges i andra stycket gäller utan sådant
godkännande.

I fråga om tiden för upphörande av arrendeavtal vid frånträde av avtalet

på grund av förverkande eller av annan orsak och sättet för uppsägning äga

8 kap. 4 § för sta och andra styckena samt 8 § jordabalken motsvarande

tillämpning. Hänvisningen i 8 k ap. 4 § första stycket jordabalken till 25 §

samma kapitel skall därvid tillämpas på 13 § andra stycket denna lag.

1488

' Prop. 1983/84: 136, LU 35. rskr 394 ,

- Lagen omtryckt 197 0: 1018.

' Senaste lydelse 1971 :855.

¬

background image

Om fastighetens ägare sagt upp arrendeavtalet, har arrendatom rätt

SFS 1984:680

1 förlängning av detta, utom när
1, arrenderätten är förverkad,

2. arrendatom i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att

arrendeavtalet skäligen icke bör förlängas,

3. fastighetens ägare gör sannolikt, att han själv, hans make eller av-

komling skall bruka fisket, och det ej är obilligt mot arrendatom att

arrendeförhållandet upphör,

4, fastighetens ägare i annat fall har befogad anledning att upplösa arren­

deförhållandet.

. rl fråga om förlängning a v arrendeavtal och om villkorstvist tillämpas 9

kap. 8 § andra stycket och 9 a-13 §§ samt 10 kap. 6 § jordabalken. Hän­
visningarna till 9 kap. 9 § jordabalken skall dock i stället avse 10 kap. 6 §
samma balk.

Första och andra styckena gäller ej, om arrendeavtalet inte träffats för

viss tid eller om jordägaren säger upp arrendeavtalet på den grund att
arrenderätten är förverkad, dock inte om i uppsägningen anges att den sker

till arrendetidens utgång.

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förläng­

ning gäller mot arrendatom, om det godkänts av arrendenämnden.

8 § Arrendeavgiften skall bestämmas i p engar. Har avtal träffats i strid

med vad som sagts nu, skall arrendeavgiften utgå med belopp, som är
skäligt med hänsyn främst till pa rternas avsikter och övriga förhållanden
när avtalet träf fades. �r ej tid utsatt för erläggande av avgiften, skall den

erläggas sist tre månader före vaije arrendeårs utgång.

Föreskrifterna i 8 kap. 9-11 §§ jorda balken om nedsättning av arren­

deavgift, skadestånd och rätt till uppsägning tillämpas också i f råga om

fiskearrende. A rrendatom har också rätt till skälig nedsättning av arren­

deavgiften, om fisket, utan hans vållande, på grund av fiskpest, vatten­
förorening eller annan sådan händelse i hög grad försä mrats.

Har arrendatom före förfallodagen påkallat nedsättning av arrendeavgif­

ten i fall då det kan komma i fråga, skall han anses hava guldit den i rätt tid,

därest han inom en månad efter det avgiften blivit slutligen bestämd
erlägger vad som b rister.

16

Om en part inte godtar arrendenämnds beslut i fråga om förläng­

ning av arrendeavtal eller fastställande av villkoren för sådan förlängning

eller uppskov med avträde, får parten klandra beslutet genom att väcka
talan mot den andra parten inom två månader från den dag beslutet
meddelades. Kl andras inte beslutet inom denna tid, är parts rätt till talan

förlorad.

Arrendenämnds beslut i äre nde enligt 3-6 § får ej klandras.

18 § Fastighetsdomstolens dom i fråga om fastställande av arrendevill­

kor i fall som av ses i 5 § får inte överklagas. Detsamma gäller hovrättens

^ Senaste lydelse 1979; 372.

, ^

'Senaste lydelse 1973: 193.

¬

background image

SFS 1984:680

dom i fråga om förlängning av arrendeavtal eller fastställande av arrende­

villkor i fall som nyss angivits eller i fråga om uppskov med avträde.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
2. Bestämmelsen i 9 kap. 12 a § jordabalken skall inte tillämpas i en

tvist, som har anhängiggjorts vid domstol ell er arrendenämnd före ikraft­
trädandet.

3. Om ett avtal har sagts upp före ikraftträdandet, skall äldre bestämmel­

ser om uppsägning och hänskjutande av tvist till arrendenämnd tillämpas. I
sådant fall tillämpas inte heller 9 kap . 12 b § jorda balken.

4. De äldre bestämmelserna om arbetsavtal i samband med arrende

gäller fram till den tidpunkt till vilken fastigheten s ägare tidigast kan säga

upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet.

5. Om ett avtal som har ingåtts före ikraftträdandet innehåller villkor

som fordrar arrendenämndens godkännande, skall den i 1 § Qärde styc ket
föreskrivna tiden räknas från utgången av år 1984.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.