Lag (1970:997) om upphörande av inteckningsansvar i fastighet som bildats av samfälld mark

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1970:997
Departement: Justitiedepartementet L1
Ändring införd: t.o.m. SFS 1971:1038
Länk: Länk till register

SFS nr:

1970:997
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1970-12-17
Ändrad: t.o.m. SFS

1971:1038
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Fastighet, som bildats av samfälld mark genom avsöndring eller genom avstyckning enligt 19 kap. lagen (1926:326) om delning av jord å landet, enligt 1 kap. 3 § eller 5 kap. lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad eller enligt lagen (1930:99) om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m.m. eller genom legalisering av arealöverlåtelse enligt lagen (1962:270) om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall eller enligt legaliseringslagen (1968:578), svarar icke efter sista inskrivningsdagen år 1976 för inteckning i stamfastighet för fordran, om ej inteckningen förnyas efter anmälan i den ordning som anges i 2 §.
Vad som sagts nu gäller dock endast om marken före avsöndringen, avstyckningen eller legaliseringen hörde till fastigheter med i övrigt skilda ägor.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på fastighet som bildats genom att område från samfälld mark sammanlagts med fastighet eller fastighetsdel. Lag (1971:1038).

2 §   Anmälan som avses i 1 § göres hos inskrivningsmyndigheten senast på sista inskrivningsdagen år 1976. Anmälan göres av borgenär som har panträtt på grund av inteckningen eller av fastighetsägare eller fordringshavare, vilkas medgivande enligt 22 kap. 11 § jordabalken fordras för relaxation. Därvid skall lämnas uppgift om den inteckning som anmälan avser.

När anmälan skett skall anteckning härom göras i fastighetsboken.

3 §   Bestämmelserna i denna lag om inteckning för fordran äger motsvarande tillämpning på företrädesrätt enligt 5 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken för fordran eller för rätt till avkomst eller annan förmån samt på intecking för rätt av sist angivet slag.


Övergångsbestämmelser

1970:997

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Genom lagen upphäves lagen (1907:83 s. 1) angående ryttare-, soldat- och båtsmanstorps befriande i vissa fall från ansvar för inteckningar i stamfastigheten samt lagen (1931:158) om avstyckat eller avsöndrat områdes befriande från ansvar för intecking i stamfastighet. Bestämmelserna i sistnämnda lag om inteckningsansvarets upphörande efter kungörelse skall dock gälla till utgången av år 1976. Har anmälan enligt 17 § samma lag gjorts efter utgången av år 1971, skall anmälan anses ha skett även enligt 1 § denna lag.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.