SFS 1973:101

730101.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:101 Lag

,. , ., om ändring i lagen (1 971:1037) om äganderätts-

utkom fran trycKet

_ .

. ,

.

den 10 ap ril 19 73

Utredning och legalisering;

given Sto ckholms slott den 30 mars 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Götes

och V en des Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 30 § lagen (1971: 1037) om ä gande­
rättsutredning och legalisering skall ha nedan angivna lydelse.

30 § För var och en som i äganderättsförteckning upptagits som ägare
till fast egendom skall på grund av förteckningen lagfart beviljas p a
egendomen, om ej annat följer av 31 §. Ny lagfart behövs dock ej för
den som redan har lagfart på samma egendom.

Lagfart skall anses sökt på andra inskrivningsdagen efter det att tiden

för fullföljd av talan mot förrättningen utgått. Har förordnande enligt

19 kap. 24 § jordabalken meddelats för inskrivningsmyndighets område

eller del därav, skall lagfarten dock anses sökt på tionde inskrivningsdi-
gen efter fullföljdstidens utgång.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1974.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till y d^'"

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed V ått
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

' Pmp. 1973:13. CU 9, rskr

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

80.

220

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.