SFS 1977:665

770665.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:665

om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning

utkom från trycket

och legalisering;

den B sept. 1977

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 5 och 6 §§ lage n (1971:1037) om

äganderättsutredning och legalisering skall ha nedan angivna lydelse.

5 § Fastighetsbildningsmyndigheten skall utfärda kungörelse om tid och
ställe för första sammanträdet. Kungörelsen skall hållas tillgänglig hos

Prop. 1976/77:63. KU 45, rskr 336.

1619

⬢⬢ . r

L. -'i-

¬

background image

SFS 1977:665

kommunstyrelsen minst fjorton dagar före sammanträdet. Meddelande om

kungörelsens tillhandahållande och om dess huvudsakliga innehåll skall
införas i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning.

Kungörelse om och kallelser till första sammanträdet skall innehålla

uppgifter om det område som beröres av förrättningen och om vad

sakägarna bör iakttaga för att bevaka sin rätt samt upplysning om inne­

hållet i 10, 12 och 30 §§.

6 § Vid första sammanträdet skall fastighetsbildningsmyndigheten

redogöra för förrättningens omfattning och ändamål samt bereda

sakägarna tillfälle att taga del av de i 4 § angivna handlingarna.

Sakägarna skall föreläggas att inom viss ti d, minst en månad, hos fastig­

hetsbildningsmyndigheten muntligen eller skriftligen anmäla sina anspråk
på äganderätt samt förete sådana handlingar och meddela sådana upplys­
ningar angående hävd oc h annat, som kan vara av betydelse för ägande­

rättsutredningen. Föreläggandet skall efter sammanträdet snarast möjligt

hållas tillgängligt på lämplig plats inom orten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har

beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.