SFS 1995:1401 Lag om ändring i lagen (1970:991) om äganderättsutredning och legalisering

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering / SFS 1995:1401 Lag om ändring i lagen (1970:991) om äganderättsutredning och legalisering
SFS 1995_1401 Lag om ändring i lagen (1970_991) om äganderättsutredning och legalisering

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1401

Utkom från trycket

den 22 december 1995

Lag

om ändring i lagen (1970:991) om

äganderättsutredning och legalisering;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1971:1037) om

äganderättsutredning och legalisering2

dels att i 1 § orden ⬝Statens lantmäteriverk⬝ skall bytas ut mot ⬝Lantmä-

teriverket⬝,

dels att i 1-9, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 27 och 29 §§ ordet ⬝fastighetsbild-

ningsmyndighet⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝lantmäteri-
myndighet⬝ i motsvarande form.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Vad som sägs om ordet ⬝fastighetsbildningsmyndighet⬝ i olika böj-

ningsformer i äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighets-
bildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Senaste lydelse av

1 § 1989:725

2§ 1989:725
5§ 1977:665
6§ 1977:665
9§ 1979:254.

2650

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.