SFS 1995:1403 Lag om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag / SFS 1995:1403 Lag om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag
SFS 1995_1403 Lag om ändring i lagen (1973_1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1403
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa
godmanskap för delägare i skifteslag;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 2-13 §§ lagen (1973:1084) om

avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag2 ordet ⬝fastig-
hetsbildningsmyndighet⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝lantmä-
terimyndighet⬝ i motsvarande böjningsform.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 199b.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildnings-

myndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastig-
hetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Senaste lydelse av

5§ 1977:666
6§ 1977:666

8§ 1977:666

11 § 1977:666

12 § 1990:1102.

2651

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.