SFS 2012:184 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

120184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter

;

utfärdad den 19 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 4, 5, 18, 20, 21, 23, och 61 §§

lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Vid tillämpningen av denna lag ska som samfällighet anses

1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastighe-

terna i en socken,

3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter ge-

mensamt,

4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149),
5. samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om

vattenverksamhet.

Med delägarfastighet förstås i lagen fastighet som har del i samfällighet

och med delägare ägaren av delägarfastighet. I fråga om samfällighet enligt
första stycket 5 förstås dock med delägarfastighet fastighet som på annat sätt
än genom delaktighet omfattas av samfälligheten och med delägare den som
deltar i samfälligheten. Beträffande sådan samfällighet ska vidare vad som
sägs i lagen om delägarfastighets andelstal i stället gälla delägares andelstal.

4 §

En samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarförvalt-

ning) eller av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning).

5 §

Avstyckas en samfällighet som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 eller

viss ägovidd av sådan samfällighet utan att ha övergått till en annan ägare
och förvaltas samfälligheten av en samfällighetsförening, övergår äganderät-
ten till den sålunda bildade fastigheten genom avstyckningen till föreningen.

18 §

4

En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet

för vilken den bildats.

En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för

det ändamål som samfälligheten ska tillgodose.

1 Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186.

2 Lagen omtryckt 1987:128.

3 Senaste lydelse 1998:837.

4 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2012:184

Utkom från trycket
den 2 maj 2012

background image

2

SFS 2012:184

20 §

5

En samfällighetsförening bildas vid sammanträde med delägarna ge-

nom att de antar stadgar och utser styrelse.

Sammanträde enligt första stycket ska, om någon delägare begär det, hål-

las av lantmäterimyndigheten eller den som myndigheten förordnat därtill.
Dock ska i samband med förrättning enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988) eller anläggningslagen (1973:1149) lantmäterimyndigheten eller,
om särskild förrättningsman förordnats enligt 4 § anläggningslagen, denne
hålla sammanträde enligt första stycket beträffande en samfällighet som be-
rörs av förrättningen, om delägare i samfälligheten begär det eller om det är
av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att en samfällighetsförening bil-
das.

Om det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att en samfällig-

hetsförening bildas för förvaltningen av en samfällighet enligt 1 § första
stycket 5, får lantmäterimyndigheten hålla sammanträde enligt första stycket
även om delägare i samfälligheten inte har begärt det.

21 §

6

I fråga om sammanträde för bildande av en samfällighetsförening

äger 7 § andra stycket, 8–11 §§, 12 § första stycket första punkten och 14 §
motsvarande tillämpning. Hålls sammanträdet i samband med förrättning
enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen
(1973:1149) äger dock i fråga om delgivning av kallelse till sammanträdet
vad som gäller om delgivning av kallelse till sammanträde vid förrättningen
motsvarande tillämpning.

23 §

7

I fråga om klander av beslut vid sammanträdet äger 15 § motsva-

rande tillämpning.

Har fastighetsbildnings- eller anläggningsbeslut eller tillståndsdom eller

tillståndsbeslut enligt miljöbalken meddelats, får sammanträde för bildande
av samfällighetsförening hållas innan domen eller beslutet om samfällighe-
tens bildande vunnit laga kraft. Som delägare anses då ägaren av fastigheten
och annan som enligt domen eller beslutet ska ha del i samfälligheten. Beslut
som fattas vid sammanträdet gäller endast under förutsättning att fastighets-
bildnings-, anläggnings- eller tillståndsbeslutet eller tillståndsdomen vinner
laga kraft eller, i fråga om anläggningsbeslut, att förordnande meddelas en-
ligt 27 a § anläggningslagen (1973:1149) eller 22 kap. 28 § första stycket
miljöbalken.

61 §

8

En samfällighetsförening ska upplösas, när den eller de samfällighe-

ter som förvaltas av föreningen upphör att bestå. Upplösning ska vidare ske,
om medlemmarna är ense om det och länsstyrelsen medger det. Bestämmel-
ser om rätt för lantmäterimyndigheten att förordna om upplösning av en
samfällighetsförening finns i anläggningslagen (1973:1149).

5 Senaste lydelse 1998:837.

6 Senaste lydelse 1998:837.

7 Senaste lydelse 1998:837.

8 Senaste lydelse 1995:1406.

background image

3

SFS 2012:184

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om samfälligheter enligt lagen (1987:11) om exploateringssam-
verkan.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.