SFS 2008:544 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

080544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

att 25, 29 och 66

§§ lagen

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter ska ha följande lydelse.

25

§

2

En samfällighetsförening registreras hos den statliga lantmäterimyn-

digheten.

Hos den statliga lantmäterimyndigheten ska det föras ett samfällighetsför-

eningsregister för införing av de uppgifter som enligt denna lag eller någon
annan författning ska anmälas för registrering eller annars tas in i registret. I
registret ska uppgifterna föras separat för varje län. Uppgifter om en samfäl-
lighetsförening ska föras i den del av registret som avser det län där fören-
ingens styrelse enligt stadgarna har sitt säte. I fråga om registrering i samfäl-
lighetsföreningsregistret gäller 15 kap. 4 § första–tredje styckena lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar. Hänvisningen i den paragrafens
tredje stycke ska gälla klandertalan som avses i 23 § första stycket och 53 §
andra stycket denna lag. Ett beslut om en sådan ändring av stadgarna att sty-
relsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om
samfällighetsföreningens firma på grund av bestämmelsen i 29 § första
stycket andra meningen denna lag inte får föras in i den delen av samfällig-
hetsföreningsregistret.

Närmare bestämmelser om samfällighetsföreningsregistret och om avgif-

ter för registrering meddelas av regeringen.

29 §

3

En samfällighetsförenings firma ska innehålla ordet samfällighets-

förening. Firman ska tydligt skilja sig från andra registrerade ännu bestående
samfällighetsföreningsfirmor i samma län. För registrering av en samfällig-
hetsförenings firma gäller i övrigt bestämmelserna i firmalagen (1974:156).

Någon annan än en samfällighetsförening får inte använda ordet samfäl-

lighetsförening i sin firma. Den som bryter mot det som nu sagts döms till
böter.

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

2

Senaste lydelse 1995:1406.

3

Senaste lydelse 1995:1406.

SFS 2008:544

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

2

SFS 2008:544

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

66 §

4

Ärenden som enligt denna lag ska prövas av en lantmäterimyndighet

tas, med det undantag som anges i 25 §, upp av den lantmäterimyndighet
inom vars verksamhetsområde samfälligheten är belägen. Om samfällighe-
ten är belägen inom flera lantmäterimyndigheters verksamhetsområden, prö-
vas ärendet av den statliga lantmäterimyndigheten. Detsamma gäller om
ärendet rör flera samfälligheter som är belägna inom skilda lantmäterimyn-
digheters verksamhetsområden.

Ett mål eller ärende som enligt denna lag ska prövas av fastighetsdomstol

tas upp av den fastighetsdomstol inom vars område samfälligheten är belä-
gen. Om samfälligheten ligger under flera fastighetsdomstolar, tas talan upp
av den domstol under vilken huvuddelen ligger. Detsamma gäller om målet
eller ärendet rör flera samfälligheter som ligger under skilda fastighetsdom-
stolar.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1998:379.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.