SFS 2009:184 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter;

090184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:1150) om för-

valtning av samfälligheter

2

dels att 26 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 19 a och 20 a §§, av föl-

jande lydelse.

19 a §

Bestämmelserna i andra–fjärde styckena tillämpas när

1. olika delar av en byggnad eller annan anläggning hör till skilda fastig-

heter,

2. minst en del av anläggningen hör till en tredimensionell fastighet eller

ett tredimensionellt fastighetsutrymme,

3. en del av anläggningen ingår i en samfällighet, och
4. samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening.
En medlem i föreningen ska följa de regler som kan finnas i stadgarna för

att bevara sundhet, ordning och gott skick inom samfälligheten.

Medlemmen ska hålla noggrann tillsyn över att det som sägs i andra

stycket fullgörs också av

1. personer som hör till medlemmens hushåll eller som besöker honom el-

ler henne som gäster,

2. personer som medlemmen har inrymt i sin del av anläggningen, eller
3. personer som för medlemmens räkning utför arbete i medlemmens del

av anläggningen.

Om en medlem åsidosätter sina skyldigheter enligt andra eller tredje

stycket eller om en nyttjanderättshavare åsidosätter de skyldigheter som en-
ligt samma stycken åligger en medlem, får föreningen föra talan mot med-
lemmen.

20 a §

Vid fastighetsbildning enligt 3 kap. 1 b § fastighetsbildningslagen

(1970:988) ska lantmäterimyndigheten se till att en samfällighet som tillför-
säkrar en ägarlägenhetsfastighet sådana rättigheter som avses i 3 kap. 1 a §
första stycket 2 nämnda lag förvaltas av en samfällighetsförening.

1 Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170.

2 Lagen omtryckt 1987:128.

SFS 2009:184

Utkom från trycket
den 24 mars 2009

background image

2

SFS 2009:184

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

I fall som avses i första stycket får lantmäterimyndigheten hålla samman-

träde enligt 20 § första stycket för bildande av en samfällighetsförening även
om delägare i samfälligheten inte har begärt det.

26 §

3

Registrering av en samfällighetsförening sker på ansökan av fören-

ingens styrelse. Har sammanträde för bildande av föreningen hållits enligt
20 § andra stycket andra meningen eller 20 a § andra stycket, får registrering
ske också på ansökan av den som har hållit sammanträdet.

Vid ansökningshandlingen ska fogas två bestyrkta kopior av stadgarna

samt en bestyrkt kopia av protokoll från sammanträde enligt 20 §.

Ansökningshandlingen ska innehålla uppgift om föreningens postadress

samt styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads- och postadress och
telefon. Om särskild firmatecknare har utsetts, ska uppgift lämnas också om
denne.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1995:830.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.