SFS 2015:374 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

150374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 4 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1973:1150) om förvalt-

ning av samfälligheter ska ha följande lydelse.

3 §

2

Lagens bestämmelser om fastighet tillämpas även på sådan tomträtt,

gruva, byggnad, annan anläggning, naturreservat och kulturreservat som har
del i en samfällighet enligt 1 § första stycket 3, 4 eller 5.

Den som innehar en fastighet på grund av ett testamentariskt förordnande,

utan att någon har äganderätten till den, anses vid tillämpning av lagen som
fastighetens ägare. Som ägare av ett naturreservat eller ett kulturreservat an-
ses den som har beslutat om reservatet.

En innehavare av en tomträtt i en fastighet som har del i en samfällighet en-

ligt 1 § första stycket 1 eller 2 ska vid tillämpning av lagen anses som del-
ägare i fastighetsägarens ställe.

När talan ska föras i fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 till-

lämpas bestämmelserna om stämningsmål i lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för förrättningar som har påbörjats före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211.

2 Senaste lydelse 2010:999.

SFS 2015:374

Utkom från trycket
den 12 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.