SFS 1973:1150

731150.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:1150

om förvaltning av samfälUgheter;

utkom f rän tr ycket

utfärdad den 14 december 1973.

^ januari 1974

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen^.

Inledande bestämmelser

1 § Vid tillämpningen av denna lag skall som samfäUighet anses

1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970: 988),

2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fas­

tigheterna i en socken,

3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter

gemensamt,

4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973: 1149).

Med delägarfastighet förstås i lagen fastighet som har del i samfällig­

het och med delägare ägaren av delägarfastighet.

1 Prop. 1973: 160, CU 33 , rskr 38 9.

2397

¬

background image

SFS 1973:1150

2 § Lagen äger tillämpning endast i den mån det är förenligt med
annan lag eller författning. Dock får enligt lagen beslutas om nyttjande
av samfällighet i strid mot byggningabalken eller förordningen den 1

augusti 1805 om skogarna i riket.

3 § Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning

på sådan tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning eller naturreservat

som har del i samfällighet enligt 1 § första stycket 3 eller 4.

Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande

utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning

som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som för­

valtar reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt

1 § första stycket 1 eller 2 skall vid tillämpningen av denna lag anses som

delägare i fastighetsägarens ställe.

4 § Samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarför-

valtning) eller av särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvalt­
ning).

5 § Avstyckas samfällighet som avses i 1 § första stycket 1 eller 2

eller viss ägovidd av sådan samfällighet utan att ha övergått till annan
ägare och förvaltas samfälligheten av samfälhghetsförening, övergår
äganderätten till den sålunda bildade fastigheten genom avstyckningen

till föreningen.

Delägarförvaltning

6 § Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt.

7 § Kan delägarna icke enas i fråga om viss förvaltningsåtgärd, skall

fastighetsdomstolen på begäran av delägare förordna någon att hålla

sammanträde med delägarna för avgörande av frågan. Förordnande skall

dock icke meddelas, om åtgärden med hänsyn till samfällighetens om­

fattning och beskaffenhet samt övriga omständigheter ej bör vidtagas

utan att föreningsförvaltning anordnas.

Har begäran framställts om förordnande enligt första stycket, får

domstolen, om synnerliga skäl föranleder det, i avbidan på att den med
förordnandet avsedda frågan avgjorts utse god man för förvaltning av
samfälligheten eller vidtaga annan åtgärd som behövs för att säker­

ställa delägarbeslutet.

8 § Den som förordnats att hålla samanträde enligt 7 § skall utreda
vilka som är delägare.

9 § Till sammanträdet skall samtliga kända delägare kallas. �r det

ovisst vilken av flera som är delägare, kallas samtliga. Om det kan
antagas att okända delägare finns, utfärdas kallelse även på dessa.

Kallelse skall i god tid fö re sammanträdet delges delägarna. 10 § första

stycket och 16 § andra stycket delgivningslagen (1970: 428) äger icke

2398

tillämpning på sådan delgivning.

¬

background image

l� § Kallelse och delgivning enligt 9 § ombesörjes av den som skall

SFS 1973:1150

hålla sammanträdet. Denne skall vidare göra anmälan hos rätten, när

god man enligt 18 kap. 4 § föräldrabalken behöver förordnas.

11 § Har delägare infunnit sig till sammanträdet, får det hållas även

om han icke fått del av kallelse.

12 § Delägare, som själv eller genom ombud är närvarande vid sam­

manträdet, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en

röst. I fråga som har ekonomisk betydelse skall delägarnas röstetal i

stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om delägare begär

det. Dock får delägares röstetal ej överstiga en femtedel av det sam­
manlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade delägare.

För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att

upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år ford­

ras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. I andra frågor skall

som beslut gälla den mening för vilken de flesta rösterna avgivits eller,
vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid

behandlingen av fråga som rör hans rätt.

13 § När beslut fattas om överlåtelse eller om upplåtelse av rättighet,

kan även bestämmas vem som skall underteckna överlåtelse- eller upp­
låtelsehandling på delägarnas vägnar. Vad som nu sagts äger motsva­

rande tillämpning i fråga om ansökan om inteckning.

14 § Vid sammanträdet skall föras protokoll genom ordförandens för­

sorg.

15 § Anser delägare att beslut som fattats vid sammanträdet icke till­

kommit i behörig ordning eller att det strider mot denna lag eller annan

författning eller att hans enskilda intressen icke i skälig omfattning be­
aktats i beslutet, får han klandra beslutet genom att väcka talan mot öv­
riga delägare hos fastighetsdomstolen inom fyra veckor från beslutets
dag vid påföljd att rätten till talan annars är förlorad.

När talan väckts, kan domstolen förordna att beslutet tills vidare icke

skall lända till efterrättelse.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får klandra beslut som rör

hans rätt. I fråga om sådan talan äger första och andra styckena mot­

svarande tillämpning.

Dom varigenom beslut upphävts eller ändrats gäller även för delägare

eller rättighetshavare som ej fört talan.

16 § Kostnad för sammanträdet förskjutes av sökanden. Leder sam­

manträdet till beslut om förvaltningsåtgärd, skall kostnaden slutligt beta­

las av delägarna e fter deras delaktighet i samfälligheten.

Föreningsförvaltning

Allmänna bestämmelser om samfällighetsförening

17 § Samfällighetsförening är en enligt denna lag bildad sammanslut­

ning, som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars

medlemmar utgöres av delägarna i samfällighet.

2399

.⬢f',

¬

background image

SFS 1973: 1150

18 § Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet'

för vilken den bildats.

Samfälligbetsförening får ej driva verksamhet som är främmande for

det ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

19 § Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas ge­

mensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas

i skälig omfattning.

Bildande av sainfällighetsförening

20 § Samfållighetsförening bildas vid sam manträde med delägarna ge­
nom att de antager stadgar och utser styrelse.

Sammanträde enligt första stycket hålles av den som fastighets­

domstolen förordnat därtill. Sådant förordnande meddelas på begäran
av delägare. Dock skall i samband med förrättning enligt fastighets­

bildningslagen (1970; 988) eller anläggningslagen (1973: 1149) fast ighets­
bildningsmyndigheten eller, om särskild förrättningsman förordnats en­
ligt 4 § sistnämnda lag, denne hålla sammanträde enligt första stycket
beträffande samfällighet som beröres av förrättningen, om delägare i

samfälligheten begär det eller om det är av väsentlig betydelse från all­
män synpunkt att samfälligbetsförening bildas.

21 § I fråga om sammanträde för bildande av samfälligbetsförening
äger 7 § andra stycket, 8�11 §§, 12 § första stycket första punkten och

14 § motsvarande tillämpning. Hålles sammanträdet i samband med

förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970: 988) eller anläggnings­
lagen (1973: 1149), äger dock i fråga om delgivning av kallelse till sam­

manträdet vad som gäller om delgivning av kallelse till sammanträde

vid förrättningen motsvarande tillämpning.

22 § Som sammanträdets beslut gäller den mening som fått de flesta

rösterna. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor

gäller den mening som biträdes av ordföranden.

23 § I fråga om klander av beslut vid sammanträdet äger 15 § mot­

svarande tillämpning.

Har fastighetsbildnings- eller anläggningsbeslut meddelats, får sam­

manträde för bildande av samfälligbetsförening hållas innan beslutet om

samfällighetens bildande vunnit laga kraft. Som delägare anses därvid

ägaren av fastighet som enligt beslutet skall ha del i samfälligheten.
Beslut som fattas vid sammanträdet gäller endast under förutsättning

att fastighetsbildnings- eller anläggningsbeslutet vinner laga kraft.

24 § Kostnad för sammanträdet skall förskjutas av sökanden men

slutligt betalas av föreningen.

Registrering, stadgar och finna

25 § Samfälligbetsförening registreras hos länsstyrelsen i det län där

föreningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte.

2400

Hos varje länsstyrelse skall föras samfällighetsföreningsregistcr för

¬

background image

införing av de uppgifter som enligt denna lag eller annan författning

SFS 1973:1150

skall anmälas för registrering eller annars intagas i registret. I fråga om

registrering i samfällighetsföreningsregistret äger 99�103 §§ lagen

(1951: 308) om ekonomiska föreningar motsvarande tillämpning. Därvid

skall 100 § första stycket andra punkten gälla klandertalan som avses

i 23 § första stycket och 53 § andra stycket denna lag samt hänvis­

ningen i 100 § andra stycket till 7 § tredje stycket avse 29 § första

stycket andra punkten denna lag.

Närmare bestämmelser om samfällighetsföreningsregistret och om

avgifter för registrering meddelas av Kungl. Maj:t.

26 § Registrering av samfällighetsförening sker på ansökan av för­
eningens styrelse. Har sammanträde för bildande av föreningen hållits

enligt 20 § andra stycket tredje punkten, får registrering ske också på

ansökan av den som hållit sammanträdet.

Vid ansökningshandlingen skall fogas två bestyrkta avskrifter av

stadgarna samt en bestyrkt avskrift av protokoll från sammanträde en­
ligt 20 §.

Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om föreningens post­

adress samt styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads- och post­

adress och telefon. Om särskild firmatecknare utsetts, skall uppgift
lämnas också om denne.

27 § Innan samfällighetsförening blivit registrerad, kan den ej för­

värva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

Handlar medlemmar i samfällighetsförening eller dess styrelse eller

annan, som enligt denna lag är ställföreträdare för föreningen, på

föreningens vägnar innan den registrerats, skall de som deltagit i åt­
gärden eller beslut därom svara solidariskt för uppkommande förbin­

delser.

28 § Stadgar för samfällighetsförening skall ange

1. föreningens firma,
2. samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för för­

valtningen,

3. den ort där styrelsen skall ha sitt säte,
4. hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt

grunderna för dess beslutförhet,

5. hur revision av styrelsens förvaltning skall ske,
6. föreningens räkenskapsperiod,

7. hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas,
8. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra

meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom ävensom den tid

före sammanträde då kallelseåtgärd senast skall vidtagas.

Stadgarna får ej innehålla föreskrift som strider mot denna lag eller

annan författning.

29 § Samfällighetsf�renings firma skall innehålla ordet samfällighets­

förening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen

registrerade ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor.

Annan än samfällighetsförening får ej i sin firma använda ordet

samfällighetsförening. Den som bryter mot vad som nu sagts dömes till

böter.

2401

151-SFS 1973

, ^ ^

¬

background image

SFS 1973: 1150

Styrelse och firmateckning

30 § Styrelsen för samfållighetsförening skall bestå av en eller flera

f

ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller

^

huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig.

31 § När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att sty­

relsen skall bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna. Sådant

förordnande har samma verkan som beslut om stadgeändring. Länssty­

relsen får vidare i föreningsstämmans ställe utse en ledamot eller, om

i

synnerliga skäl föreligger, flera ledamöter i styrelsen. Kan överenskom-

I

melse ej träffas om arvode till sådan ledamot, bestämmer länsstyrelsen
arvodet.

Om länsstyrelsens beslut enligt första stycket skall anteckning göras

i samfällighetsföreningsregistret.

'

32 § Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt

uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts.

33 § Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot
förhindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får
länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl

som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen

ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som

j

styrelse. Sysslomannens förordnande gäller till dess beslutför styrelse

i

åter finns.

lij

Sysslomannen har rätt till arvode som bestämmes av länsstyrelsen,

t'

Arvodet betalas av föreningen.

i

34 § Om ej annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobe­

slut, får styrelsen utse särskild firmatecknare.

Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst åter­

kallas.

35 § Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i överensstämmel­
se med denna lag, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån be­

slutet ej strider mot denna lag eller annan författning eller mot stad­

garna.

36 § Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vil­

ken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

37 § Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till
tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen
och firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller förenings­

stämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upp­

låta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år.

38 § Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelse­
sammanträde de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgöres

val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av
ordföranden.

2402

Första stycket gäller ej, om annat föreskrives i stadgarna.

¬

background image

30 § Sker ändring i fråga om sådant förhållande som anges i 26 §

SFS 1973:1150

tredje stycket, skall detta genom styrelsens försorg genast anmälas för
registrering.

Uttaxering av bidrag m . m.

40 § Om samfällighetsförenings medelsbehov ej täckes på annat sätt,
skall bidrag i pengar uttaxeras av medlemmarna.

41 § Innan uttaxering sker, skall styrelsen upprätta utgifts- och in­
komststat f ör föreningen. Staten förelägges föreningsstämman för god­

kännande.

Gäller i fråga om skyldigheten att deltaga i kostnader olika be­

stämmelser för skilda verksamhetsgrenar, skall inkomsterna och ut­

gifterna för varje verksamhetsgren beräknas för sig. Gemensamma in­

komster och utgifter fördelas på verksamhetsgrenarna efter vad som är
skäligt.

42 § Om ej annat föreskrives i stadgarna, uttaxeras medlemmarnas
bidrag genom att styrelsen upprättar och på föreningsstämma framläg­

ger debiteringslängd.

I debiteringslängden anges det belopp som uttaxeras, vad som belöper

på varje medlem och när betalning skall ske.

I fall som avses i 41 § andra stycket redovisas varje verksamhetsgren

för sig i debiteringslängden.

43 § Räcker ej tillgängliga medel till betalning av klar och förfallen

skuld för vilken föreningen svarar, skall styrelsen utan dröjsmål upp­

rätta och på föreningsstämma framlägga särskild debiteringslängd samt
omedelbart uttaga vad som fordras.

Försummar styrelsens ledamöter vad som åligger dem enligt första

stycket, är de solidariskt ansvariga för skulden. �r försummelsen uppen­

bar, förordnar länsstyrelsen på borgenärens yrkande syssloman att
debitera och uttaga vad som fordras. I fråga om ersättning till sådan
syssloman äger 33 § andra stycket motsvarande tillämpning.

44 § �vergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom

försäljning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med
den förre ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dess­
förinnan påförts den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej för­
fallit till betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen.

Mot den nye ägaren anses beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej be­
loppet enligt debiteringslängden förfaller först efter denna dag.

45 § I fall som avses i 41 § andra stycket får medel och andra till­

gångar som är att hänföra enbart till viss ve rksamhetsgren icke använ­

das eller utmätas för ändamål som faller utanför verksamhetsgrenen.

Medel som nyss sagts får ej heller sammanblandas med andra medel.

46 § Anser medlem att uttaxering ej överensstämmer med denna lag,

stadgarna eller föreningsstämmobeslut, får han väcka talan mot för-

2403

' '

1

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.