SFS 1973:1150

731150.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:1150

om förvaltning av samfälUgheter;

utkom f rän tr ycket

utfärdad den 14 december 1973.

^ januari 1974

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen^.

Inledande bestämmelser

1 § Vid tillämpningen av denna lag skall som samfäUighet anses

1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970: 988),

2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fas­

tigheterna i en socken,

3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter

gemensamt,

4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973: 1149).

Med delägarfastighet förstås i lagen fastighet som har del i samfällig­

het och med delägare ägaren av delägarfastighet.

1 Prop. 1973: 160, CU 33 , rskr 38 9.

2397

¬

background image

SFS 1973:1150

2 § Lagen äger tillämpning endast i den mån det är förenligt med
annan lag eller författning. Dock får enligt lagen beslutas om nyttjande
av samfällighet i strid mot byggningabalken eller förordningen den 1

augusti 1805 om skogarna i riket.

3 § Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning

på sådan tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning eller naturreservat

som har del i samfällighet enligt 1 § första stycket 3 eller 4.

Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande

utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning

som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som för­

valtar reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt

1 § första stycket 1 eller 2 skall vid tillämpningen av denna lag anses som

delägare i fastighetsägarens ställe.

4 § Samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarför-

valtning) eller av särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvalt­
ning).

5 § Avstyckas samfällighet som avses i 1 § första stycket 1 eller 2

eller viss ägovidd av sådan samfällighet utan att ha övergått till annan
ägare och förvaltas samfälligheten av samfälhghetsförening, övergår
äganderätten till den sålunda bildade fastigheten genom avstyckningen

till föreningen.

Delägarförvaltning

6 § Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt.

7 § Kan delägarna icke enas i fråga om viss förvaltningsåtgärd, skall

fastighetsdomstolen på begäran av delägare förordna någon att hålla

sammanträde med delägarna för avgörande av frågan. Förordnande skall

dock icke meddelas, om åtgärden med hänsyn till samfällighetens om­

fattning och beskaffenhet samt övriga omständigheter ej bör vidtagas

utan att föreningsförvaltning anordnas.

Har begäran framställts om förordnande enligt första stycket, får

domstolen, om synnerliga skäl föranleder det, i avbidan på att den med
förordnandet avsedda frågan avgjorts utse god man för förvaltning av
samfälligheten eller vidtaga annan åtgärd som behövs för att säker­

ställa delägarbeslutet.

8 § Den som förordnats att hålla samanträde enligt 7 § skall utreda
vilka som är delägare.

9 § Till sammanträdet skall samtliga kända delägare kallas. Är det

ovisst vilken av flera som är delägare, kallas samtliga. Om det kan
antagas att okända delägare finns, utfärdas kallelse även på dessa.

Kallelse skall i god tid fö re sammanträdet delges delägarna. 10 § första

stycket och 16 § andra stycket delgivningslagen (1970: 428) äger icke

2398

tillämpning på sådan delgivning.

¬

background image

lÖ § Kallelse och delgivning enligt 9 § ombesörjes av den som skall

SFS 1973:1150

hålla sammanträdet. Denne skall vidare göra anmälan hos rätten, när

god man enligt 18 kap. 4 § föräldrabalken behöver förordnas.

11 § Har delägare infunnit sig till sammanträdet, får det hållas även

om han icke fått del av kallelse.

12 § Delägare, som själv eller genom ombud är närvarande vid sam­

manträdet, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en

röst. I fråga som har ekonomisk betydelse skall delägarnas röstetal i

stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om delägare begär

det. Dock får delägares röstetal ej överstiga en femtedel av det sam­
manlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade delägare.

För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att

upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år ford­

ras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. I andra frågor skall

som beslut gälla den mening för vilken de flesta rösterna avgivits eller,
vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid

behandlingen av fråga som rör hans rätt.

13 § När beslut fattas om överlåtelse eller om upplåtelse av rättighet,

kan även bestämmas vem som skall underteckna överlåtelse- eller upp­
låtelsehandling på delägarnas vägnar. Vad som nu sagts äger motsva­

rande tillämpning i fråga om ansökan om inteckning.

14 § Vid sammanträdet skall föras protokoll genom ordförandens för­

sorg.

15 § Anser delägare att beslut som fattats vid sammanträdet icke till­

kommit i behörig ordning eller att det strider mot denna lag eller annan

författning eller att hans enskilda intressen icke i skälig omfattning be­
aktats i beslutet, får han klandra beslutet genom att väcka talan mot öv­
riga delägare hos fastighetsdomstolen inom fyra veckor från beslutets
dag vid påföljd att rätten till talan annars är förlorad.

När talan väckts, kan domstolen förordna att beslutet tills vidare icke

skall lända till efterrättelse.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får klandra beslut som rör

hans rätt. I fråga om sådan talan äger första och andra styckena mot­

svarande tillämpning.

Dom varigenom beslut upphävts eller ändrats gäller även för delägare

eller rättighetshavare som ej fört talan.

16 § Kostnad för sammanträdet förskjutes av sökanden. Leder sam­

manträdet till beslut om förvaltningsåtgärd, skall kostnaden slutligt beta­

las av delägarna e fter deras delaktighet i samfälligheten.

Föreningsförvaltning

Allmänna bestämmelser om samfällighetsförening

17 § Samfällighetsförening är en enligt denna lag bildad sammanslut­

ning, som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars

medlemmar utgöres av delägarna i samfällighet.

2399

.•f',

¬

background image

SFS 1973: 1150

18 § Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet'

för vilken den bildats.

Samfälligbetsförening får ej driva verksamhet som är främmande for

det ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

19 § Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas ge­

mensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas

i skälig omfattning.

Bildande av sainfällighetsförening

20 § Samfållighetsförening bildas vid sam manträde med delägarna ge­
nom att de antager stadgar och utser styrelse.

Sammanträde enligt första stycket hålles av den som fastighets­

domstolen förordnat därtill. Sådant förordnande meddelas på begäran
av delägare. Dock skall i samband med förrättning enligt fastighets­

bildningslagen (1970; 988) eller anläggningslagen (1973: 1149) fast ighets­
bildningsmyndigheten eller, om särskild förrättningsman förordnats en­
ligt 4 § sistnämnda lag, denne hålla sammanträde enligt första stycket
beträffande samfällighet som beröres av förrättningen, om delägare i

samfälligheten begär det eller om det är av väsentlig betydelse från all­
män synpunkt att samfälligbetsförening bildas.

21 § I fråga om sammanträde för bildande av samfälligbetsförening
äger 7 § andra stycket, 8—11 §§, 12 § första stycket första punkten och

14 § motsvarande tillämpning. Hålles sammanträdet i samband med

förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970: 988) eller anläggnings­
lagen (1973: 1149), äger dock i fråga om delgivning av kallelse till sam­

manträdet vad som gäller om delgivning av kallelse till sammanträde

vid förrättningen motsvarande tillämpning.

22 § Som sammanträdets beslut gäller den mening som fått de flesta

rösterna. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor

gäller den mening som biträdes av ordföranden.

23 § I fråga om klander av beslut vid sammanträdet äger 15 § mot­

svarande tillämpning.

Har fastighetsbildnings- eller anläggningsbeslut meddelats, får sam­

manträde för bildande av samfälligbetsförening hållas innan beslutet om

samfällighetens bildande vunnit laga kraft. Som delägare anses därvid

ägaren av fastighet som enligt beslutet skall ha del i samfälligheten.
Beslut som fattas vid sammanträdet gäller endast under förutsättning

att fastighetsbildnings- eller anläggningsbeslutet vinner laga kraft.

24 § Kostnad för sammanträdet skall förskjutas av sökanden men

slutligt betalas av föreningen.

Registrering, stadgar och finna

25 § Samfälligbetsförening registreras hos länsstyrelsen i det län där

föreningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte.

2400

Hos varje länsstyrelse skall föras samfällighetsföreningsregistcr för

¬

background image

införing av de uppgifter som enligt denna lag eller annan författning

SFS 1973:1150

skall anmälas för registrering eller annars intagas i registret. I fråga om

registrering i samfällighetsföreningsregistret äger 99—103 §§ lagen

(1951: 308) om ekonomiska föreningar motsvarande tillämpning. Därvid

skall 100 § första stycket andra punkten gälla klandertalan som avses

i 23 § första stycket och 53 § andra stycket denna lag samt hänvis­

ningen i 100 § andra stycket till 7 § tredje stycket avse 29 § första

stycket andra punkten denna lag.

Närmare bestämmelser om samfällighetsföreningsregistret och om

avgifter för registrering meddelas av Kungl. Maj:t.

26 § Registrering av samfällighetsförening sker på ansökan av för­
eningens styrelse. Har sammanträde för bildande av föreningen hållits

enligt 20 § andra stycket tredje punkten, får registrering ske också på

ansökan av den som hållit sammanträdet.

Vid ansökningshandlingen skall fogas två bestyrkta avskrifter av

stadgarna samt en bestyrkt avskrift av protokoll från sammanträde en­
ligt 20 §.

Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om föreningens post­

adress samt styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads- och post­

adress och telefon. Om särskild firmatecknare utsetts, skall uppgift
lämnas också om denne.

27 § Innan samfällighetsförening blivit registrerad, kan den ej för­

värva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

Handlar medlemmar i samfällighetsförening eller dess styrelse eller

annan, som enligt denna lag är ställföreträdare för föreningen, på

föreningens vägnar innan den registrerats, skall de som deltagit i åt­
gärden eller beslut därom svara solidariskt för uppkommande förbin­

delser.

28 § Stadgar för samfällighetsförening skall ange

1. föreningens firma,
2. samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för för­

valtningen,

3. den ort där styrelsen skall ha sitt säte,
4. hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt

grunderna för dess beslutförhet,

5. hur revision av styrelsens förvaltning skall ske,
6. föreningens räkenskapsperiod,

7. hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas,
8. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra

meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom ävensom den tid

före sammanträde då kallelseåtgärd senast skall vidtagas.

Stadgarna får ej innehålla föreskrift som strider mot denna lag eller

annan författning.

29 § SamfällighetsfÖrenings firma skall innehålla ordet samfällighets­

förening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen

registrerade ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor.

Annan än samfällighetsförening får ej i sin firma använda ordet

samfällighetsförening. Den som bryter mot vad som nu sagts dömes till

böter.

2401

151-SFS 1973

, ^ ^

¬

background image

SFS 1973: 1150

Styrelse och firmateckning

30 § Styrelsen för samfållighetsförening skall bestå av en eller flera

f

ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller

^

huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig.

31 § När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att sty­

relsen skall bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna. Sådant

förordnande har samma verkan som beslut om stadgeändring. Länssty­

relsen får vidare i föreningsstämmans ställe utse en ledamot eller, om

i

synnerliga skäl föreligger, flera ledamöter i styrelsen. Kan överenskom-

I

melse ej träffas om arvode till sådan ledamot, bestämmer länsstyrelsen
arvodet.

Om länsstyrelsens beslut enligt första stycket skall anteckning göras

i samfällighetsföreningsregistret.

'

32 § Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt

uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts.

33 § Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot
förhindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får
länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl

som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen

ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som

j

styrelse. Sysslomannens förordnande gäller till dess beslutför styrelse

i

åter finns.

lij

Sysslomannen har rätt till arvode som bestämmes av länsstyrelsen,

t'

Arvodet betalas av föreningen.

i

34 § Om ej annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobe­

slut, får styrelsen utse särskild firmatecknare.

Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst åter­

kallas.

35 § Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i överensstämmel­
se med denna lag, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån be­

slutet ej strider mot denna lag eller annan författning eller mot stad­

garna.

36 § Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vil­

ken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

37 § Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till
tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen
och firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller förenings­

stämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upp­

låta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år.

38 § Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelse­
sammanträde de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgöres

val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av
ordföranden.

2402

Första stycket gäller ej, om annat föreskrives i stadgarna.

¬

background image

30 § Sker ändring i fråga om sådant förhållande som anges i 26 §

SFS 1973:1150

tredje stycket, skall detta genom styrelsens försorg genast anmälas för
registrering.

Uttaxering av bidrag m . m.

40 § Om samfällighetsförenings medelsbehov ej täckes på annat sätt,
skall bidrag i pengar uttaxeras av medlemmarna.

41 § Innan uttaxering sker, skall styrelsen upprätta utgifts- och in­
komststat f ör föreningen. Staten förelägges föreningsstämman för god­

kännande.

Gäller i fråga om skyldigheten att deltaga i kostnader olika be­

stämmelser för skilda verksamhetsgrenar, skall inkomsterna och ut­

gifterna för varje verksamhetsgren beräknas för sig. Gemensamma in­

komster och utgifter fördelas på verksamhetsgrenarna efter vad som är
skäligt.

42 § Om ej annat föreskrives i stadgarna, uttaxeras medlemmarnas
bidrag genom att styrelsen upprättar och på föreningsstämma framläg­

ger debiteringslängd.

I debiteringslängden anges det belopp som uttaxeras, vad som belöper

på varje medlem och när betalning skall ske.

I fall som avses i 41 § andra stycket redovisas varje verksamhetsgren

för sig i debiteringslängden.

43 § Räcker ej tillgängliga medel till betalning av klar och förfallen

skuld för vilken föreningen svarar, skall styrelsen utan dröjsmål upp­

rätta och på föreningsstämma framlägga särskild debiteringslängd samt
omedelbart uttaga vad som fordras.

Försummar styrelsens ledamöter vad som åligger dem enligt första

stycket, är de solidariskt ansvariga för skulden. Är försummelsen uppen­

bar, förordnar länsstyrelsen på borgenärens yrkande syssloman att
debitera och uttaga vad som fordras. I fråga om ersättning till sådan
syssloman äger 33 § andra stycket motsvarande tillämpning.

44 § Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom

försäljning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med
den förre ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dess­
förinnan påförts den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej för­
fallit till betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen.

Mot den nye ägaren anses beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej be­
loppet enligt debiteringslängden förfaller först efter denna dag.

45 § I fall som avses i 41 § andra stycket får medel och andra till­

gångar som är att hänföra enbart till viss ve rksamhetsgren icke använ­

das eller utmätas för ändamål som faller utanför verksamhetsgrenen.

Medel som nyss sagts får ej heller sammanblandas med andra medel.

46 § Anser medlem att uttaxering ej överensstämmer med denna lag,

stadgarna eller föreningsstämmobeslut, får han väcka talan mot för-

2403

' '

1

¬

background image

SFS 1973:1150

eningen om rättelse hos fastighetsdomstolen inom fyra veckor från deri

dag då debiteringslängden framlades på föreningsstämma.

Debiterat och till betalning förfallet belopp får, om domstolen ej för­

ordnar annat när den prövar talan om rättelse, uttagas enligt bestäm­

melserna i utsökningslagen (1877: 31 s. 1) om fordran för vilken betal­

ningsskyldighet ålagts genom dom som äger laga kraft.

Föreningsstämma

47 § Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens

angelägenheter utövas på föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallel­

sen anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman.

Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstäm­

ma i enlighet med stadgarnas föreskrifter, skall länsstyrelsen på anmälan
av medlem utlysa föreningsstämma. Om minst en femtedel av samtliga
röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara be­
stämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall
hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det
styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart
det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej,

utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem.

48 § I fall som avses i 41 § andra stycket får vid avgörande av fråga
som enbart rör viss verksamhetsgren rösträtt utövas endast av de med­

lemmar som är bidragsskyldiga till denna verksamhetsgren.

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får

deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt, innan han fullgjort vad

han eftersatt.

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som om­

bud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsent­

ligt intresse som strider mot föreningens.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig

vid behandlingen av fråga som rör hans rätt.

49 § Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma,
har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. I
fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stäl­
let beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det.
Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det samman­

lagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda

mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken

de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning,
medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden.

Första och andra styckena gäller ej i den mån annat följer av 51 eller

52 §. Avvikelse från andra stycket får föreskrivas i stadgarna.

50 § Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplys­

ningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan

vara av betydelse för medlemmarna.

2404

över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens

¬

background image

försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna

SFS 1973:1150

senast två veckor efter stämman.

Överlåtelse av fast egendom m. m.
51 § För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller
att upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år

fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat före-

skrives i stadgarna.

Ändring av föreningens stadgar

52 § Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har
varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägar-
fastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två

tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrives strängare villkor i stad­
garna, skall det gälla.

Beslut enligt första stycket skall genom styrelsens försorg genast an­

mälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter

av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering

skett.

Talan mot föreningsstämmobeslut

53 § Anser styrelseledamot eller sådan medlem eller innehavare av

rättighet i delägarfastighet vars rätt beröres att beslut som fattats på

föreningsstämma ej tillkommit i behörig ordning eller att det strider
mot denna lag eller annan författning eller mot stadgarna, får han
klandra beslutet genom att väcka talan mot föreningen hos fastighets­

domstolen.

Grundas talan enligt första stycket på att beslutet ej tillkommit i be­

hörig ordning eller att det eljest kränker endast medlems eller rättig-
hetshavares rätt, skall talan väckas inom fyra veckor från beslutets dag
vid påföljd att beslutet annars är gällande.

När talan väckts, äger fastighetsdomstolen förordna att beslutet tills

vidare ej får verkställas.

Dom varigenom stämmobeslut upphävts eller ändrats gäller även för

medlem eller rättig hetshavare som ej fört talan.

Skadeståndsskyldigliet m. m.
54 § I fråga om skyldighet för styrelseledamot, syssloman enligt den­
na lag, revisor eller medlem att ersätta skada, som han tillskyndat för­

eningen, medlem eller tredje man, och om talan om sådan ersättning
äger 63—66 och 106—109 §§ lagen (1951: 308) om ekonomiska för­
eningar motsvarande tillämpning. Talan upptages dock av fastighets­
domstolen.

Föreningar för förvaltning av flera samfälligheter

55 § Samfällighetsförening kan bildas för att handha förvaltningen

av flera samfälligheter. 20—24 §§ äger motsvarande tillämpning på

sådan föreningsbildning. Föreligger olikhet i fråga om delaktigheten i

samfälligheterna, gäller dock de avvikelser som anges i andra stycket.

Begäran om sammanträde för bildande av sådan samfällighetsför-

2405

¬

background image

SFS 1973:1150

ening som avses i första stycket tredje punkten skall göras av minst éti
delägare i varje samfällighet. Vid sammanträdet skall särskild omröst­
ning ske bland delägarna i varje samfällighet över yrkandet att bilda
gemensam förening. Härvid äger bestämmelserna i 12 § första stycket

om omröstning i fråga som har ekonomisk betydelse motsvarande till-

lämpning. Bifalles yrkandet vid samtliga omröstningar, skall delägarna

vid gemensam omröstning utse styrelse och antaga stadgar för för­
eningen. I annat fall har frågan förfallit. På begäran av delägare skall

dock vid sammanträdet behandlas fråga om bildande av annan förening

enligt denna paragraf eller 20 §.

56 § Finner den som enligt 20 § skall hålla sammanträde för bildande
av samfållighetsförening att förvaltningen av samfälligheten lämpligen

kan handhas av befintlig samfållighetsförening, skall han inhämta ytt­
rande från föreningens styrelse huruvida den förordar att samfällig­
heten anslutes till föreningen. Om sådant förord lämnas, skall vid sam­
manträdet omröstning ske i anslutningsfrågan. Härvid äger bestämmel­

serna i 12 § första stycket om omröstning i fråga som har ekonomisk

betydelse motsvarande tillämpning. Fattas beslut om anslutning, skall
föreningen upptaga fråga om den ändring av föreningens stadgar som

behövs fö r att anslutning skall ske. Till dess det slutligt avgjorts huru­

vida anslutning kommer till stånd, skall frågan om bildande av ny sam­

fållighetsförening vila.

57 § Mellan samfällighetsföreningar får avtalas att den ena förening­

en (överlåtande föreningen) skall uppgå i den andra (övertagande för­
eningen) på så sätt att medlemmarna i den överlåtande föreningen blir
medlemmar i den övertagande föreningen och att den överlåtande för­

eningen upphör att bestå samt alla dess tillgångar och skulder övertages
av den övertagande föreningen (fusion),

58 § Fusionsavtal är bindande först när det godkänts av förenings­
stämma i den överlåtande föreningen och behövlig änd ring i den över­
tagande föreningens stadgar beslutats.

59 § Den överlåtande föreningens styrelse skall anmäla fusionsavtal

för registrering. Vid anmälan skall fogas bestyrkt avskrift av fusions­
avtalet samt av protokoll över föreningsstämmans beslut att godkänna
avtalet.

Registrering av fusionsavtalet får ske endast i samband med registre­

ring av beslutet om ändring i den övertagande föreningens stadgar. När
registrering skett, är fusionen genomförd.

60 § Förvaltar samfållighetsförening flera samfälligheter och förelig­

ger olikhet i fråga om delaktigheten i dessa, äger 41 § andra stycket,
42 § tredje stycket, 45 § och 48 § första stycket motsvarande tillämp­
ning.

Upplösning av samfälUghetsförening

61 § Samfällighetsförcning skall upplösas, när den eller de samfallig-

2406

heter som förvaltas av föreningen upphör att bestå. Upplösning skall

¬

background image

vidare ske, om medlemmarna är ense om det och länsstyrelsen medger

SFS 1973:1150

det. Om rätt för fastighetsbildningsmyndigheten att förordna om upp­

lösning av samfällighetsförening finns bestämmelser i anläggningslagen
(1973: 1149).

6Z § Samfällighetsförening får ej upplösas förrän alla dess skulder be­

talats eller de medel som fordras för betalningen nedsatts hos länssty­

relsen. I samband med upplösningen får kallelse sökas på föreningens

okända borgenärer. De i förordningen (1862: 10 s. 1) om tioårig pre­
skription och om kallelse å okända borgenärer meddelade bestämmel­

serna om sådan kallelse äger därvid motsvarande tillämpning.

överstiger vid upplösningen av föreningen dess tillgångar skulderna,

skall överskottet skiftas mellan medlemmarna enligt grunder som för­

eningsstämman beslutat. Vad som nu sagts gäller ej, om annat före-

skrives i stadgarna.

63 § När samfällighetsförening upplösts, skall detta genom styrelsens
försorg anmälas för registrering. Har skifte av tillgångarna skett, skall
vid anmälan fogas bestyrkt avskrift av skifteshandlingen.

64 § Förvaltar samfällighetsförening flera samfälligheter och upphör

någon av dessa att bestå, skall den verksamhetsgren som samfälligheten
utgör avvecklas. D etsamma gäller om delägarna i samfälligheten är ense
om att avveckling skall ske och.om länsstyrelsen medger det. Om rätt
för fastighetsbildningsmyndigheten att förordna om avveckling av verk­
samhetsgren finns bestämmelser i anläggningslagen (1973: 1149).

62 och 63 §§ äger motsvarande tillämpning i fråga om avveckling

som anges i första stycket.

65 § Framkommer efter upplösning av samfällighetsförening eller av­
veckling av verksamhetsgren ny skuld eller tillgång, skall länsstyrelsen på

begäran av borgenär eller annan som saken rör förordna syssloman att

vidtaga de åtgärder som skulle ha ålegat styrelsen, om skulden eller till­

gången varit känd tidigare.

Fastighetsdomstols behörighet

66 § Mål eller ärende, som enligt denna lag skall prövas av fastighets­

domstol, upptages av den fastighetsdomstol inom vars område samfäl­
ligheten är belägen. Ligger samfälligheten under flera fastighetsdom­

stolar, upptages talan av den domstol under vilken huvuddelen ligger.

Detsamma gäller om målet eller ärendet rör flera samfälligheter som

ligger under skilda fastighetsdomstolar.

Talan mot länsstyrelses beslut

67 § Talan mot länsstyrelses beslut att vägra registrering enligt denna
lag fö res hos kammarrätt genom besvär inom två månader från dagen
för beslutet.

2407

ri

j

1}

.^1

¬

background image

SFS 1973:1150

Talan mot länsstyrelses beslut enligt 31 § första stycket första ellBf

tredje punkten, 32 §, 33 § första stycket, 61 § eller 64 § föres hos Kungl.
Maj:t genom besvär.

Mot annat länsstyrelses beslut enligt denna lag föres talan hos kam­

marrätt genom besvär.

Om ikraftträdandet av denna lag förordnar Kungl. Maj :t rned riksda­

gen.
CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.