SFS 1981:794

810794.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:794

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

utkom från trycket

samfälligheter;

den l september 1981

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 46 § lagen (1973:1150) om fö r­

valtning av samfälligheter orden "utsökningslagen (1877:31 s. 1)" skall by­
tas ut mot "uts ökningsbalken".

Denna lag träde r i kraft d en 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow
(Justitiedepartementet)

Prop. 1980/81:84, LU 24, rskr 351.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.