SFS 1983:660

830660.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:660

Utkom från trycket

den 27 juni 1983

Lag

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

utfärdad den 16 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 3, 20, 21, 23 och 44 §§ lagen

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter skall ha nedan angivna ly­
delse.

1 § Vid tillämpningen av denna lag skall som samfällighet an ses

1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastig­

heterna i en sock en,

3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter

gemensamt,

4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973: 1149),
5. samfällighet enligt vattenlagen (1983:291).

Med delägarfastighet förstås i lagen fastigh et som har del i sam fällighet

och med delägare ägaren av delägarfastighet. I fråga om samfälligh et enligt
första stycket 5 förstås dock med de lägarfastighet fastighet som på annat
sätt än genom delaktighet omfattas av samfälligheten och med delägare

den som deltar i sam fälligheten. Beträffande sådan samfällighet skall vi­
dare vad som sägs i lagen om delägarfastighets andelstal i stället gälla

delägares andelstal.

3 § Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på

sådan tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning eller naturreservat som
har del i samfällighet enligt 1 § första stycket 3. 4 eller 5.

1.562

Prop 1982/83: 26. JoU 31 . rskr 37 0.

¬

background image

Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan

att äganderätten tillkommer någon anses vid la gens tillämpning som fas­

tighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar
reservatet.

Innehavare av tomträtt i fa stighet som har del i samfälligh et enligt 1 §

första stycket 1 e ller 2 skall vid tillämpningen av denna lag anses som
delägare i fa stighetsägarens ställe.

I fråga om s amfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall lagens bestäm­

melser om fastighetsdomstol i ställe t gälla vattendomstol. När talan skall

föras hos vattendomstol, gäller vattenlagens (1983:291) bestämmelser om
stämningsmål.

20 § Samfällighetsförening bildas vid sammanträde med delägarna ge­
nom att de antager stadgar och utser styrelse.

Sammanträde enligt första stycket hålles av den som fastighetsdomsto­

len förordnat därtill. Sådant förordnande meddelas på begäran av delägare.
Dock skall i samband med förrättning enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988) eller anläggningslagen (1973: 1149) fastighetsbildningsmyndig­

heten eller, om särskild förrättningsman förordnats enligt 4 § sistnämnda
lag, denne hålla sammanträde enligt första stycket beträffande samfällighet

som beröres av förrättningen, om delägare i sam fälligheten begär det eller
om det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att samfällighetsför­
ening bildas.

I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall vad som i andra

styckets sägs om förrättning och förrättningsman gälla förrättning och
förrättningsman enligt vattenlagen (1983:291). Om det är av väsentlig

betydelse från allmän synpunkt att en samfällighetsförening bildas för

förvaltningen av en bevattnings- eller vattenregleringssamfällighet, får
domstolen förordna någon att hålla sammanträde enligt första stycket även
om delägare i samfälligh eten inte har begärt det.

SFS 1983:660

21 § 1 fråga om sammanträde för bildande av samfällighetsförening äger
7 § an dra stycket, 8-11 §§, 12 § fö rsta stycket första punkten och 14 §

motsvarande tillämpning. Hålles sammanträdet i samband med förrättning

enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149)
eller vattenlagen (1983:291), äger dock i fråga om delgivning av kallelse till
sammanträdet vad som gäller om delgivning av kallelse till sam manträde

vid förrättningen motsvarande tillämpning.

23

I fråga om klander av beslut vid s ammanträdet äger 15 § m otsva­

rande tillämpning.

Har fastighetsbildnings- eller anläggningsbeslut eller tillståndsdom eller

tillståndsbeslut enligt vattenlagen (1983:291) meddelats, får sammanträde

för bildande av sa mfällighetsförening hållas innan domen eller beslutet om
samfällighetens bildande vunnit laga kraft. Som delägare anses därvid
ägaren av fastighet och annan som enligt domen eller beslutet skall ha del i

samfälligheten. Beslut som fattas vid sammanträdet gäller endast under

* Senaste lydelse 1977: 36.S.

1563

¬

background image

SFS 1983:660

förutsättning att fastighetsbildnings-, anläggnings- eller tillståndsbeslutet

eller tillståndsdomen vinner laga kraft eller att förordnande meddeläs
enligt 27 a § anläggningslagen (1973: 1149) eller 13 kap. 50 § första stycket

vattenlagen.

44 § Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom försälj­

ning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med den förre

ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan påförts
den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej förfallit till betalning
tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen. Mot den nye ägaren

anses beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej beloppet enligt debiterings­
längden förfaller först efter denna dag.

I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall vad som i första

stycket sägs om ny ägare till en delägarfastighet i stället gälla den på vilken
delaktigheten i samf älligheten har övergått på annat sätt än genom över­
gång av äganderätten till en delä garfastighet.

Denna lag tr äder i kraft de n 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.