SFS 1987:128

870128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:128

Lag

Utkom från trycket

den 6 maj 1987
Omtryck

330

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter;

utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 4, 5, 18, 20, 21, 23 och 61 §§

lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter skall ha följande ly­
delse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

' Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr. 126.

¬

background image

Inledande bestämmelser

SFS 1987:128

1

Vid tillämpningen av denna lag skall som samfållighet anses

1. samfallighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988),

2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastig­

heterna i en soc ken,

3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till f lera fastigheter

gemensamt,

4. samfallighet enligt anläggningslagen (1973:1149),

5. samfallighet enligt vat tenlagen (1983:291),

I 6. samfallighet enligt lagen (1987:11) om ex ploateringssamverkan.

Med delägarfastighet förstås i lagen fastighet som har del i samfallighet

och med delägare ägaren av delägarfastighet. I fråga om samfållighet enligt

första stycket 5 förstås dock med delägarfastighet fastighet som på annat

sätt än genom delaktighet omfattas av samfälligheten och med delägare

den som deltar i samfällighe ten. Beträffande sådan samfållighet skall vida­
re vad som sägs i lagen om delägarfastighets andelstal i stället gäll a deläga­
res andelstal. Lag (1987:128).

2 § Lagen äger tillämpning endast i den mån det är förenligt med annan

lag eller författning. Dock får enligt lagen beslutas om nyttjande av samfål­
lighet i strid mot byggningabalken. Lag (1982:329).

3 § Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på

sådan tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning eller naturreservat som

har del i samfållighet enligt 1 § för sta stycket 3, 4 eller 5.

Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan

att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fas­

tighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar
reservatet.

Innehavare av tomträtt i fast ighet som har del i samfållighet enligt 1 §

första stycket 1 e ller 2 skall vid tillämpningen av denna lag anses som

delägare i fastighetsägarens ställe.

I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall lagens bestäm ­

melser om fastighetsdomstol i stället gälla va ttendomstol. När talan skall

föras hos v attendomstol, gäller vattenlagens (1983:291) bestämmelser om

stämningsmål. Lag (1983:660).

4 § Samfållighet förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarförvalt-
ning) eller av särskilt bildad s amfällighetsförening (föreningsförvaltning). I

fråga om mark som är belägen inom ett samverkansområde gäller även vad

därom föreskrivs i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan. Lag

(1987:128).

5 § Avstyckas samfållighet som avses i 1 § fö rsta stycket 1 eller 2 eller

viss ägovidd av sådan samfållighet utan att ha övergått till annan ägare och

förvaltas samfälligheten av samfällighetsförening, övergår äganderätten till
den sålunda bildade fastigheten genom avstyckningen till föreningen. Det­

ta gäller dock ej samfällighetsförening som förvaltar en exploateringssam-

^ Senaste lydelse 1983:660.

331

¬

background image

SFS 1987:128

fällighet enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan. Lag

(1987:128).

Delägarförvaitning

6 § Vid delägarförvaitning beslutar delägarna gemensamt.

7 § Kan delägarna icke enas i fråga om viss förvaltningsåtgärd, skall
fastighetsdomstolen på begäran av delägare förordna någon att hålla sam­

manträde med delägarna för avgörande av frågan. Förordnande skall dock

icke meddelas, om åtgärden med hänsyn till samfallighetens omfattning
och beskaffenhet samt övriga omständigheter ej bör vidtagas utan att
föreningsförvaltning anordnas.

Har begäran framställts om förordnande enligt första stycket, får dom­

stolen, om synnerliga skäl föranleder det, i avbidan på att den med förord­

nandet avsedda frågan avgjorts utse god man för förvaltning av samfällig-
heten eller vidtaga annan åtgärd som behövs för att säkerställa delägarbe-

slutet.

8 § Den som förordnats att hålla sammanträde enligt 7 § skall utreda

vilka som är delägare.

9 § Till sammanträdet skall samtliga kända delägare kallas. �r det ovisst

vilken av flera som är delägare, kallas samtliga. Om det kan antagas att

okända delägare finns, utfärdas kallelse även på dessa.

Kallelse skall i god tid före sammanträdet delges delägarna. 10 § första

stycket och 16 § andra stycket delgivningslagen (1970:428) äger icke
tillämpning på sådan delgivning.

10 § Kallelse och delgivning enligt 9 § ombesöijes av den som skall hålla

sammanträdet. Denne skall vidare göra anmälan hos rätten, när god man
enligt 18 kap. 4 § föräldraba lken behöver förordnas.

11 § Har delägare infunnit sig till sammanträdet, får det hållas även om

han icke fått del av kallelse.

332

12 § Delägare, som själv eller genom ombud är närvarande vid samman­

trädet, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. I

fråga som har ekonomisk betydelse skall delägarnas röstetal i stället beräk­

nas efter delägarfastigheternas andelstal, om delägare begär det. Dock får

delägares röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet
för samtliga närvarande röstberättigade delägare.

För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att

upplåta sådan egendom med ny ttjanderätt för längre tid än fem år fordras
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. I andra frågor skall som
beslut gälla den mening för vilken de flesta rösterna avgivits eller, vid lika
röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vi d

behandlingen av fråga som rör hans rätt.

¬

background image

13 § När beslut fattas om överlåtelse eller om upplåtelse av rättighet,

1987:128

kan även bestämmas vem som skall underteckna överlåtelse- eller upplå­
telsehandling på delägarnas vägnar. Vad som nu sagts äger motsvarande
tillämpning i fråga om ansökan om inteckning.

14 § Vid sammanträdet skall föras protokoll genom ordförandens för­

sorg.

15 § Anser delägare att beslut som fattats vid sammanträdet icke tillkom­

mit i behörig ordning eller att det strider mot denna lag eller annan författ­
ning eller att hans enskilda intressen icke i skälig omfattning beaktats i
beslutet, får han klandra beslutet genom att väcka talan mot övriga deläga­
re hos fastighetsdomstolen inom fyra veckor från beslutets dag vid påföljd

att rätten till talan annars är förlorad.

När talan väckts, kan domstolen förordna att beslutet tills vidare icke

skall lända till efterrättelse.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får klandra beslut som rör hans

rätt. I fråga om sådan talan äger första och andra styckena motsvarande
tillämpning.

Dom varigenom beslut upphävts eller ändrats gäller även för delägare

eller rättighetshavare som ej fört talan.

16 § Kostnad för sammanträdet förskjutes av sökanden. Leder samman­

trädet till beslut om förvaltningsåtgärd, skall kostnaden slutligt betalas av

delägarna efter deras delaktighet i samfälligheten.

Föreningsförvaltning

Allmänna bestämmelser om samfällighetsförening

17 § Samfällighetsförening är en enligt denna lag bildad sammanslutning,

som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars medlem­
mar utgöres av delägarna i samfällighet.

18 § Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för

vilken den bildats.

Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det

ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

Samfällighetsförening som förvaltar en exploateringssamfällighet enligt

lagen (1987:11) om exploateringssamverkan får ej äga mark. Lag

(1987:128).

19 § Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas ge­

mensamma bä sta. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i

skälig omfattning.

Bildande av s amfällighetsförening

20

Samfällighetsförening bildas vid s ammanträde med delägarna ge­

nom att de antager stadgar och utser styrelse.

' Senaste lydelse 1983:660.

333

¬

background image

SFS 1987:128

Sammanträde enligt första stycket hålles av den som fastighetsdomsto­

len förordnat därtill. Sådant förordnande meddelas på begäran av delägare.
Dock skall i samband med förrättning enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988), anläggningslagen (1973:1149) eller lagen (1987:11) om exploa­
teringssamverkan fastighetsbildningsmyndigheten eller, om särskild för­
rättningsman förordnats enligt 4 § anläggningslagen, denne hålla samman­

träde enligt första stycket beträffande samfällighet som beröres av förrätt­
ningen, om delägare i samfalligheten begär det eller om det är av väsentlig

betydelse från allmän synpunkt att samfäilighetsförening bildas.

I fråga om samfalligheter enligt 1 § första stycke t 5 skall vad som i andra

stycket sägs om förrättning och förrättningsman gälla förrättning och för­

rättningsman enligt vattenlagen (1983: 291). Om det är av väsentlig bety­
delse från allmän synpunkt att en samfäilighetsförening bildas för förvalt­

ningen av en bevattnings- eller vattenregleringssamfällighet, får domstolen

förordna någon att hålla sammanträde enligt första s tycket även om del­

ägare i samfälligheten inte har begärt det. Lag (1987:128).

21 §"* I fråga om sammanträde för bildande av samfäilighetsförening äger

7 § andra stycket, 8�11 §§, 12 § första stycket första punkten och 14 §

motsvarande tillämpning. Hålles sammanträdet i samband med förrättning
enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149),
vattenlagen (1983:291) eller lagen (1987:11) om exploateringssamverkan,
äger d ock i fråga om delgivning av kallelse till sammanträdet vad som
gäller om delgivning av kallelse till sammanträde vid förrättningen motsva­
rande tillämpning. Lag (1987:128).

22 § Som sammanträdets beslut gäller den mening som fått de flesta

rösterna. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller
den mening som biträdes av ordföranden.

23

I fråga om klander av beslut vid sammanträdet äger 15 § motsva­

rande tillämpning.

Har fastighetsbildnings-, anläggnings- eller exploateringsbeslut eller till­

ståndsdom eller tillståndsbeslut enligt vattenlagen (1983:291) meddelats,

får sammanträde för bildande av samfäilighetsförening h ållas innan domen

eller beslutet om samfallighetens bildande vunnit laga kraft. Som delägare
anses därvid ägaren av fastighet och annan som enligt domen eller beslutet

skall ha del i samfälligheten. Beslut som fattas vid sammanträdet gäller

endast under förutsättning att fastighetsbildnings-, anläggnings-, exploate­
rings- eller tillståndsbeslutet eller tillståndsdomen vinner laga kraft eller, i

fråga om anläggningsbeslut, att förordnande meddelas enligt 27 a § anlägg­

ningslagen (1973:1149) eller 13 kap. 50 § första sty cket vattenlagen. Lag

(1987:128).

24 § Kostnad för sammanträdet skall förskjutas av sökanden men slutligt
betalas av föreningen.

334

Senaste lydelse 1983:6 60.

^ Senaste lydelse J983: 660.

/

¬

background image

Registrering, stadgar och firma

SFS 1987:128

25 § Samfällighetsförening registreras hos länsstyrelsen i det län där
föreningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte.

Hos vaije länsstyrelse skall föras samfällighetsföreningsregister för in-

föring av de uppgifter som enligt denna lag eller annan författning skall
anmälas för registrering eller annars intagas i regis tret. I fråga om registre­

ring i samfällighe tsföreningsregistret äger 99-103 §§ lagen (1951; 308) om

ekonomiska föreningar motsvarande tillämpning. Därvid skall 100 § fiärde
stycket gälla klandertalan som avses i 23 § fö rsta stycket och 53 § an dra
stycket denna lag sam t hänvisningen i 100 § femte stycket till 7 § tredje
stycket avse 29 § första stycket andra punkten denna lag.

Närmare b estämmelser om samfällighetsföreningsregistret och om av­

gifter för registrering meddelas av regeringen. Lag (1976:999).

26 § Registrering av samfällighetsförening sker på ansökan av förening­
ens styrelse. Har sammanträde för bildande av föreningen hållits enligt
20 § andra stycket tredje punkten, får registrering ske också på ansökan av
den som hållit samman trädet.

Vid ansökn ingshandlingen skall fogas två bestyrkta avskrifter av stad­

garna samt en bestyrkt avskrift av protokoll från sammanträde enligt 20 §.

Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om föreningens post­

adress samt styrelseledamötemas fullständiga namn, bostads- och post­
adress och telefon. Om särskild firmatecknare utsetts, skall uppgift lämnas
också om denne.

27 § Innan samfällighetsförening blivit registrerad, kan den ej förvärva
rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

Handlar medlemmar i s amfällighetsförening eller dess styrelse eller an­

nan, som enligt denna lag är ställföreträdare för föreningen, på föreningens
vägnar innan den registrerats, skall de som deltagit i åtgärden eller beslut

därom svara solidariskt för uppkommande förbindelser.

28 § Stadgar för samfällighetsförening skall ange

1. föreningens firma,
2. samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvalt­

ningen,

3. den ort där styrelsen skall ha sitt säte,
4. hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt

grunderna för dess beslutförhet,

5. hur revision av styrelsens förvaltning skall ske,

6. föreningens räkenskapsperiod,
7. hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas,

8. det sätt på vilket kallelse till för eningsstämma skall ske och andra

meddelanden bringas till medlem marnas kännedom ävensom den tid före
sammanträde då kallelseåtgärd senast skall vidtagas.

Stadgarna får ej innehålla föreskrift som strider mot denna lag eller

annan författning.

29 § Samfällighetsförenings firma skall innehålla ordet samfällighetsför­
ening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen registrera-

335

¬

background image

SFS 1987:128

de ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor. För registrering av sam-
fällighetsförenlngs firma gäller i övrig t vad som föreskrives i firmalagen

(1974:156).

Annan än samfallighetsförening får ej i sin firma använda ordet samfäl-

lighetsförening. Den som bryter mot vad som nu sagts domes till böter.

Lag (1974:172).

Styrelse och firmateckning

30 § Styrelsen för samfallighetsförening skall bestå av en eller flera leda­

möter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvud­

delen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig.

31 § När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen
skall bestå av flera ledamöter än som anges i st adgarna. Sådant förord­

nande har samma verkan som beslut om stadgeändring. Länsstyrelsen får
vidare i föreningsstämmans ställe utse en ledamot eller, om synnerliga skäl

föreligger, flera ledamöter i styrelsen. Kan överenskommelse ej träffas om
arvode till sådan le damot, bestämmer länsstyrelsen arvodet.

Om länsstyrelsens beslut enligt första stycket skall anteckning göras i

samfällighetsföreningsregistret.

32 § Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt upp­

drag före utgången av den tid för vilken han utsetts.

33 § Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot för­

hindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får länssty­
relsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu

sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam hand­

ha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse.

Sysslomannens förordnande gäller till dess beslutför styrelse åter finns.

Sysslomannen har rätt till arvode som bestämmes av länsstyrelsen.

Arvodet betalas av föreningen.

34 § Om ej annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobeslut, får
styrelsen utse särskild firmatecknare.

Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkal­

las.

35 § Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse

med denna lag, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet

ej strider mot denna lag eller annan författning eller mot stadg arna.

36 § Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han

har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

37 § Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tre dje

man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firma­

tecknaren får dock ej utan stöd a\ stadgarna eller föreningsstämmobeslut
överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom

336

med nyttjanderätt för länge tid än fem å r.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.