SFS 1987:128

870128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:128

Lag

Utkom från trycket

den 6 maj 1987
Omtryck

330

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter;

utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 4, 5, 18, 20, 21, 23 och 61 §§

lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter skall ha följande ly­
delse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

' Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr. 126.

¬

background image

Inledande bestämmelser

SFS 1987:128

1

Vid tillämpningen av denna lag skall som samfållighet anses

1. samfallighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988),

2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastig­

heterna i en soc ken,

3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till f lera fastigheter

gemensamt,

4. samfallighet enligt anläggningslagen (1973:1149),

5. samfallighet enligt vat tenlagen (1983:291),

I 6. samfallighet enligt lagen (1987:11) om ex ploateringssamverkan.

Med delägarfastighet förstås i lagen fastighet som har del i samfallighet

och med delägare ägaren av delägarfastighet. I fråga om samfållighet enligt

första stycket 5 förstås dock med delägarfastighet fastighet som på annat

sätt än genom delaktighet omfattas av samfälligheten och med delägare

den som deltar i samfällighe ten. Beträffande sådan samfållighet skall vida­
re vad som sägs i lagen om delägarfastighets andelstal i stället gäll a deläga­
res andelstal. Lag (1987:128).

2 § Lagen äger tillämpning endast i den mån det är förenligt med annan

lag eller författning. Dock får enligt lagen beslutas om nyttjande av samfål­
lighet i strid mot byggningabalken. Lag (1982:329).

3 § Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på

sådan tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning eller naturreservat som

har del i samfållighet enligt 1 § för sta stycket 3, 4 eller 5.

Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan

att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fas­

tighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar
reservatet.

Innehavare av tomträtt i fast ighet som har del i samfållighet enligt 1 §

första stycket 1 e ller 2 skall vid tillämpningen av denna lag anses som

delägare i fastighetsägarens ställe.

I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall lagens bestäm ­

melser om fastighetsdomstol i stället gälla va ttendomstol. När talan skall

föras hos v attendomstol, gäller vattenlagens (1983:291) bestämmelser om

stämningsmål. Lag (1983:660).

4 § Samfållighet förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarförvalt-
ning) eller av särskilt bildad s amfällighetsförening (föreningsförvaltning). I

fråga om mark som är belägen inom ett samverkansområde gäller även vad

därom föreskrivs i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan. Lag

(1987:128).

5 § Avstyckas samfållighet som avses i 1 § fö rsta stycket 1 eller 2 eller

viss ägovidd av sådan samfållighet utan att ha övergått till annan ägare och

förvaltas samfälligheten av samfällighetsförening, övergår äganderätten till
den sålunda bildade fastigheten genom avstyckningen till föreningen. Det­

ta gäller dock ej samfällighetsförening som förvaltar en exploateringssam-

^ Senaste lydelse 1983:660.

331

¬

background image

SFS 1987:128

fällighet enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan. Lag

(1987:128).

Delägarförvaitning

6 § Vid delägarförvaitning beslutar delägarna gemensamt.

7 § Kan delägarna icke enas i fråga om viss förvaltningsåtgärd, skall
fastighetsdomstolen på begäran av delägare förordna någon att hålla sam­

manträde med delägarna för avgörande av frågan. Förordnande skall dock

icke meddelas, om åtgärden med hänsyn till samfallighetens omfattning
och beskaffenhet samt övriga omständigheter ej bör vidtagas utan att
föreningsförvaltning anordnas.

Har begäran framställts om förordnande enligt första stycket, får dom­

stolen, om synnerliga skäl föranleder det, i avbidan på att den med förord­

nandet avsedda frågan avgjorts utse god man för förvaltning av samfällig-
heten eller vidtaga annan åtgärd som behövs för att säkerställa delägarbe-

slutet.

8 § Den som förordnats att hålla sammanträde enligt 7 § skall utreda

vilka som är delägare.

9 § Till sammanträdet skall samtliga kända delägare kallas. �r det ovisst

vilken av flera som är delägare, kallas samtliga. Om det kan antagas att

okända delägare finns, utfärdas kallelse även på dessa.

Kallelse skall i god tid före sammanträdet delges delägarna. 10 § första

stycket och 16 § andra stycket delgivningslagen (1970:428) äger icke
tillämpning på sådan delgivning.

10 § Kallelse och delgivning enligt 9 § ombesöijes av den som skall hålla

sammanträdet. Denne skall vidare göra anmälan hos rätten, när god man
enligt 18 kap. 4 § föräldraba lken behöver förordnas.

11 § Har delägare infunnit sig till sammanträdet, får det hållas även om

han icke fått del av kallelse.

332

12 § Delägare, som själv eller genom ombud är närvarande vid samman­

trädet, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. I

fråga som har ekonomisk betydelse skall delägarnas röstetal i stället beräk­

nas efter delägarfastigheternas andelstal, om delägare begär det. Dock får

delägares röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet
för samtliga närvarande röstberättigade delägare.

För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att

upplåta sådan egendom med ny ttjanderätt för längre tid än fem år fordras
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. I andra frågor skall som
beslut gälla den mening för vilken de flesta rösterna avgivits eller, vid lika
röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vi d

behandlingen av fråga som rör hans rätt.

¬

background image

13 § När beslut fattas om överlåtelse eller om upplåtelse av rättighet,

1987:128

kan även bestämmas vem som skall underteckna överlåtelse- eller upplå­
telsehandling på delägarnas vägnar. Vad som nu sagts äger motsvarande
tillämpning i fråga om ansökan om inteckning.

14 § Vid sammanträdet skall föras protokoll genom ordförandens för­

sorg.

15 § Anser delägare att beslut som fattats vid sammanträdet icke tillkom­

mit i behörig ordning eller att det strider mot denna lag eller annan författ­
ning eller att hans enskilda intressen icke i skälig omfattning beaktats i
beslutet, får han klandra beslutet genom att väcka talan mot övriga deläga­
re hos fastighetsdomstolen inom fyra veckor från beslutets dag vid påföljd

att rätten till talan annars är förlorad.

När talan väckts, kan domstolen förordna att beslutet tills vidare icke

skall lända till efterrättelse.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får klandra beslut som rör hans

rätt. I fråga om sådan talan äger första och andra styckena motsvarande
tillämpning.

Dom varigenom beslut upphävts eller ändrats gäller även för delägare

eller rättighetshavare som ej fört talan.

16 § Kostnad för sammanträdet förskjutes av sökanden. Leder samman­

trädet till beslut om förvaltningsåtgärd, skall kostnaden slutligt betalas av

delägarna efter deras delaktighet i samfälligheten.

Föreningsförvaltning

Allmänna bestämmelser om samfällighetsförening

17 § Samfällighetsförening är en enligt denna lag bildad sammanslutning,

som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars medlem­
mar utgöres av delägarna i samfällighet.

18 § Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för

vilken den bildats.

Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det

ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

Samfällighetsförening som förvaltar en exploateringssamfällighet enligt

lagen (1987:11) om exploateringssamverkan får ej äga mark. Lag

(1987:128).

19 § Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas ge­

mensamma bä sta. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i

skälig omfattning.

Bildande av s amfällighetsförening

20

Samfällighetsförening bildas vid s ammanträde med delägarna ge­

nom att de antager stadgar och utser styrelse.

' Senaste lydelse 1983:660.

333

¬

background image

SFS 1987:128

Sammanträde enligt första stycket hålles av den som fastighetsdomsto­

len förordnat därtill. Sådant förordnande meddelas på begäran av delägare.
Dock skall i samband med förrättning enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988), anläggningslagen (1973:1149) eller lagen (1987:11) om exploa­
teringssamverkan fastighetsbildningsmyndigheten eller, om särskild för­
rättningsman förordnats enligt 4 § anläggningslagen, denne hålla samman­

träde enligt första stycket beträffande samfällighet som beröres av förrätt­
ningen, om delägare i samfalligheten begär det eller om det är av väsentlig

betydelse från allmän synpunkt att samfäilighetsförening bildas.

I fråga om samfalligheter enligt 1 § första stycke t 5 skall vad som i andra

stycket sägs om förrättning och förrättningsman gälla förrättning och för­

rättningsman enligt vattenlagen (1983: 291). Om det är av väsentlig bety­
delse från allmän synpunkt att en samfäilighetsförening bildas för förvalt­

ningen av en bevattnings- eller vattenregleringssamfällighet, får domstolen

förordna någon att hålla sammanträde enligt första s tycket även om del­

ägare i samfälligheten inte har begärt det. Lag (1987:128).

21 §"* I fråga om sammanträde för bildande av samfäilighetsförening äger

7 § andra stycket, 8�11 §§, 12 § första stycket första punkten och 14 §

motsvarande tillämpning. Hålles sammanträdet i samband med förrättning
enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149),
vattenlagen (1983:291) eller lagen (1987:11) om exploateringssamverkan,
äger d ock i fråga om delgivning av kallelse till sammanträdet vad som
gäller om delgivning av kallelse till sammanträde vid förrättningen motsva­
rande tillämpning. Lag (1987:128).

22 § Som sammanträdets beslut gäller den mening som fått de flesta

rösterna. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller
den mening som biträdes av ordföranden.

23

I fråga om klander av beslut vid sammanträdet äger 15 § motsva­

rande tillämpning.

Har fastighetsbildnings-, anläggnings- eller exploateringsbeslut eller till­

ståndsdom eller tillståndsbeslut enligt vattenlagen (1983:291) meddelats,

får sammanträde för bildande av samfäilighetsförening h ållas innan domen

eller beslutet om samfallighetens bildande vunnit laga kraft. Som delägare
anses därvid ägaren av fastighet och annan som enligt domen eller beslutet

skall ha del i samfälligheten. Beslut som fattas vid sammanträdet gäller

endast under förutsättning att fastighetsbildnings-, anläggnings-, exploate­
rings- eller tillståndsbeslutet eller tillståndsdomen vinner laga kraft eller, i

fråga om anläggningsbeslut, att förordnande meddelas enligt 27 a § anlägg­

ningslagen (1973:1149) eller 13 kap. 50 § första sty cket vattenlagen. Lag

(1987:128).

24 § Kostnad för sammanträdet skall förskjutas av sökanden men slutligt
betalas av föreningen.

334

Senaste lydelse 1983:6 60.

^ Senaste lydelse J983: 660.

/

¬

background image

Registrering, stadgar och firma

SFS 1987:128

25 § Samfällighetsförening registreras hos länsstyrelsen i det län där
föreningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte.

Hos vaije länsstyrelse skall föras samfällighetsföreningsregister för in-

föring av de uppgifter som enligt denna lag eller annan författning skall
anmälas för registrering eller annars intagas i regis tret. I fråga om registre­

ring i samfällighe tsföreningsregistret äger 99-103 §§ lagen (1951; 308) om

ekonomiska föreningar motsvarande tillämpning. Därvid skall 100 § fiärde
stycket gälla klandertalan som avses i 23 § fö rsta stycket och 53 § an dra
stycket denna lag sam t hänvisningen i 100 § femte stycket till 7 § tredje
stycket avse 29 § första stycket andra punkten denna lag.

Närmare b estämmelser om samfällighetsföreningsregistret och om av­

gifter för registrering meddelas av regeringen. Lag (1976:999).

26 § Registrering av samfällighetsförening sker på ansökan av förening­
ens styrelse. Har sammanträde för bildande av föreningen hållits enligt
20 § andra stycket tredje punkten, får registrering ske också på ansökan av
den som hållit samman trädet.

Vid ansökn ingshandlingen skall fogas två bestyrkta avskrifter av stad­

garna samt en bestyrkt avskrift av protokoll från sammanträde enligt 20 §.

Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om föreningens post­

adress samt styrelseledamötemas fullständiga namn, bostads- och post­
adress och telefon. Om särskild firmatecknare utsetts, skall uppgift lämnas
också om denne.

27 § Innan samfällighetsförening blivit registrerad, kan den ej förvärva
rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

Handlar medlemmar i s amfällighetsförening eller dess styrelse eller an­

nan, som enligt denna lag är ställföreträdare för föreningen, på föreningens
vägnar innan den registrerats, skall de som deltagit i åtgärden eller beslut

därom svara solidariskt för uppkommande förbindelser.

28 § Stadgar för samfällighetsförening skall ange

1. föreningens firma,
2. samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvalt­

ningen,

3. den ort där styrelsen skall ha sitt säte,
4. hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt

grunderna för dess beslutförhet,

5. hur revision av styrelsens förvaltning skall ske,

6. föreningens räkenskapsperiod,
7. hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas,

8. det sätt på vilket kallelse till för eningsstämma skall ske och andra

meddelanden bringas till medlem marnas kännedom ävensom den tid före
sammanträde då kallelseåtgärd senast skall vidtagas.

Stadgarna får ej innehålla föreskrift som strider mot denna lag eller

annan författning.

29 § Samfällighetsförenings firma skall innehålla ordet samfällighetsför­
ening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen registrera-

335

¬

background image

SFS 1987:128

de ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor. För registrering av sam-
fällighetsförenlngs firma gäller i övrig t vad som föreskrives i firmalagen

(1974:156).

Annan än samfallighetsförening får ej i sin firma använda ordet samfäl-

lighetsförening. Den som bryter mot vad som nu sagts domes till böter.

Lag (1974:172).

Styrelse och firmateckning

30 § Styrelsen för samfallighetsförening skall bestå av en eller flera leda­

möter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvud­

delen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig.

31 § När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen
skall bestå av flera ledamöter än som anges i st adgarna. Sådant förord­

nande har samma verkan som beslut om stadgeändring. Länsstyrelsen får
vidare i föreningsstämmans ställe utse en ledamot eller, om synnerliga skäl

föreligger, flera ledamöter i styrelsen. Kan överenskommelse ej träffas om
arvode till sådan le damot, bestämmer länsstyrelsen arvodet.

Om länsstyrelsens beslut enligt första stycket skall anteckning göras i

samfällighetsföreningsregistret.

32 § Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt upp­

drag före utgången av den tid för vilken han utsetts.

33 § Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot för­

hindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får länssty­
relsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu

sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam hand­

ha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse.

Sysslomannens förordnande gäller till dess beslutför styrelse åter finns.

Sysslomannen har rätt till arvode som bestämmes av länsstyrelsen.

Arvodet betalas av föreningen.

34 § Om ej annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobeslut, får
styrelsen utse särskild firmatecknare.

Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkal­

las.

35 § Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse

med denna lag, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet

ej strider mot denna lag eller annan författning eller mot stadg arna.

36 § Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han

har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

37 § Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tre dje

man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firma­

tecknaren får dock ej utan stöd a\ stadgarna eller föreningsstämmobeslut
överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom

336

med nyttjanderätt för länge tid än fem å r.

¬

background image

38 § Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styre lsesam-

SFS 1987:128

manträde de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgöres val

genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföran­
den.

Första stycket gäller ej, om annat föreskrives i sta dgarna.

39 § Sker ändring i fråga om sådant förhållande som anges i 26 § tredje
stycket, skall detta genom styrelsens försorg genast anmälas för registre­

ring.

Uttaxering av bidrag m .m.
40 § Om samfallighetsförenings medelsbehov ej täckes på annat sätt,

skall bidrag i pengar u ttaxeras av medlemmarna.

41 § Innan uttaxering sker, skall styrelsen upprätta utgifts- och inkomst­
stat för föreningen. Staten förelägges föreningsstämman för godkännande.

Gäller i fråga om skyldigheten att deltaga i kostnader olika bestämmelser

för skilda verksamhetsgrenar, skall inkomsterna och utgifterna för vaije

verksamhetsgren beräknas för sig. Gemensamma inkomster och utgifter

fördelas på verksamhetsgrenarna efter vad som är skäligt.

42 § Om ej annat föreskrives i stadgarna, uttaxeras medlemmarnas bi­
drag genom att styrelsen upprättar och på föreningsstämma framlägger
debiteringslängd.

I debiteringslängden anges det belopp som uttaxeras, vad som belöper

på vaije medlem och när betalning skall ske.

I fall som avses i 41 § andra stycket redovisas vaije verksamhetsgren för

sig i debiteringslängden.

43 § Räcker ej tillgängliga medel till betalning av klar och förfallen skuld

för vilken föreningen svarar, skall styrelsen utan dröjsmål upprätta och på
föreningsstämma framlägga särskild debiteringslängd samt omedelbart ut­

taga vad som fordras.

Försummar styrelsens ledamöter vad som åligger dem enligt första

stycket, är de solidariskt ansvariga för skulden. �r försummelsen uppen­

bar, förordnar länsstyrelsen på borgenärens yrkande syssloman att debi­
tera och uttaga vad som fordras. I fråga om ersättning till sådan syssloman

äger 33 § andra stycket motsvarande tillämpning.

44 § �vergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom försälj­

ning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med den förre

ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan påförts
den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej förfallit till betalning tidigare
än e tt år före den bestämda tillträdesdagen. Mot den nya ägaren anses

beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej beloppet enligt debiteringslängden

förfaller först efter denna dag.

1 fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall vad som i första

stycket sägs om ny ägare till en delägarfastighet i stället gälla den på vilken
delaktigheten i samfalligheten har övergått på annat sätt än genom över­
gång av äganderätten till en deläga rfastighet. Lag (1983:660).

337

¬

background image

SFS 1987:128

45 § I fall som avses i 41 § andra stycket får medel och andra tillgångar
som är att hänföra enbart till viss verksamhetsgren icke användas eller
utmätas för ändamål som faller utanför verksamhetsgrenen. Medel som
nyss sagts får ej heller sammanblandas med andra medel.

46 § Anser medlem att uttaxering ej överensstämmer med denna lag,
stadgarna eller föreningsstämmobeslut, får han väcka talan mot föreningen
om rättelse hos fastighetsdomstolen inom fyra veckor från den dag då
debiteringslängden framlades på föreningsstämma.

Debiterat och till betalning förfallet belopp får, om domstolen ej förord­

nar annat när den prövar talan om rättelse, uttagas enligt bestämmelserna i
utsökningsbalken om fordran för vilken betalningssk yldighet ålagts genom

dom som äger lag kraft. Lag (1981:794).

Föreningsstämma

47 § Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens ange­
lägenheter utövas på föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen

anges vilka ärenden som skall b ehandlas på stämman.

Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i

enlighet med stadgamas föreskrifter, skall länsstyrelsen på anmälan av

medlem utlysa föreningsstämma. Om minst en femtedel av samtliga röst­
berättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i

stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och
därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom

en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av
föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma

på anmälan av medlem.

48 § I fall som a vses i 41 § andra stycket får vid avgöran de av fråga som

enbart rör viss verksamhetsgren rösträtt utövas endast av de medlemmar
som är bidragsskyldiga till denna verksamhetsgren.

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får de ltaga

i förhandlingarna men ej utöva rösträtt, innan han fullgjort vad han efter­

satt.

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud,

deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intres­
se som strider mot föreningens.

Innehavare av rättighet i deläga rfastighet får närvara och yttra sig v id

behandlingen av fråga som rör hans rätt.

49 § Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämm a,

har, oavsett om han äg er en eller flera delägarfastigheter, en röst. I fråga

som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället ber äk­

nas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär de t. Dock får
medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet

för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer

än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta

338

¬

background image

rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i

SFS 1987:128

andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden.

Första och andra styckena gäller ej i de n mån annat följer av 51 eller

52 §. Avvikelse från andra stycket får föreskrivas i stadgarna.

50 § Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar
om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av

betydelse för medlemmarna.

�ver beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens för­

sorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast
två veckor efter stämman.

�verlåtelse av fa st egendom m. m.

51 § För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att

upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras

minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrives i

stadgarna.

�ndring av förenin gens stadgar

52 § Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har vaije

röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastighe-
ter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av

de avgivna rösterna. Föreskrives strängare villkor i stadgarna, skall det
gälla.

Beslut enligt första stycket skall genom styrelsens försorg genast anmä­

las för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av

protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett.

Talan mot föreningsstämmobeslut

53 § Anser styrelseledamot eller sådan medlem eller innehavare av rät­

tighet i delägarfastighet vars rätt beröres att beslut som fattas på förenings­

stämma ej tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot denna lag
eller annan författning eller mot stadgarna, får han klandra beslutet genom
att väcka talan mot föreningen hos fastighetsdomstolen.

Grundas talan enligt första stycket på att beslutet ej tillkommit i behörig

ordning eller att det eljest kränker endast medlems eller rättighetshavares

rätt, skall talan väckas inom fyra veckor från beslutets dag vid påföljd att
beslutet annars är gällande.

När talan väckts, äger fastighetsdomstolen förordna att beslutet tills

vidare ej får verkställas.

Dom varigenom stämmobeslut upphävts eller ändrats gäller även för

medlem eller rättighetshavare som ej fört talan.

Skadeståndsskyldighet m. m.
54 § 1 fråga om skyldighet för styrelseledamot, syssloman enligt d enna
lag, revisor eller medlem att ersätta skada, som han tillskyndat föreningen,
medlem eller tredje man, och om talan om sådan ersättning äger 63-66 och

106-109§§ lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar motsvarande

tillämpning. Talan u pptages dock av fastighetsdomstolen.

339

¬

background image

SFS 1987; 128

Föreningar för förvaltning av flera samfålligheter

55 § Samfällighetsförening kan bildas för att handha förvaltningen ,av
flera samfalligheter. 20�24§§ äger motsvarande tillämpning på sådan för ­

eningsbildning. Föreligger olikhet i fråga om delaktigheten i samfal lighe-

terna, gäller dock de avvikelser som anges i andra stycket.

Begäran om sammanträde för bildande av sådan samfällighetsförening

som avses i första stycket tredje punkten skall göras av minst en delägare i

varje samfällighet. Vid sammanträdet skall särskild omröstning ske bland

delägarna i varje samfällighet ö ver yrkandet att bilda gemensam förening.

Härvid äger bestämmelserna i 12§ första stycket om omröstning i fråga

som har ekonomisk betydelse motsvarande tillämpning. Bifalles yrkan det
vid samtliga omröstningar, skall delägarna vid gemensam omröstning uts e

styrelse och antaga stadgar för föreningen. I annat fall har frågan förfallit.
På begäran av delägare skall dock vid sammanträdet behandlas fråga om

bildande av annan förening enligt denna paragraf eller 20 §.

56 § Finner den som enligt 20 § skall hålla sammanträde för bildande av
samfällighetsförening att förvaltningen av samfälligheten lämpligen kan

handhas av befintlig samfällighetsförening, skall han inhämta yttrande från

föreningens styrelse huruvida den förordar att samfälligheten anslutes till
föreningen. Om sådant förord lämnas, skall vid sammanträdet omröstning

ske i anslutnings frågan. Härvid äger bestämmelserna i 12 § första stycket

om omröstning i fråga som ha r ekonomisk betydelse motsvarande tillämp­

ning. Fattas beslut om anslutning, skall föreningen upptaga fråga om den

ändring av föreningens stadgar som behövs för att anslutning skall ske. Till
dess det slutligt avgjorts huruvida anslutning kommer till stånd, skall

frågan om bildande av ny samfällighetsförening vila.

57 § Mellan samfällighetsföreningar får avtalas att den ena föreningen

(överlåtande föreningen) skall uppgå i den andr a (övertagande föreningen)

på så sätt att medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i

den övertagande föreningen och att den överlåtande föreningen upphör att

bestå samt alla dess tillgångar och skulder övertages av den övertagande

föreningen (fusion).

58 § Fusionsavtal är bindande först när det godkänts av föreningsstäm­

ma i d en överlåtande föreningen och behövlig ändring i den övertagande

föreningens stadgar beslutats.

59 § Den överlåtande föreningens styrelse skall anmäla fusionsavtal för

registrering. Vid a nmälan skall fogas bestyrkt avskrift av fusionsavtalet

samt av protokoll över föreningsstämmans beslut att godkänna avtalet.

Registrering av fusionsavtalet får ske endast i samband med regis trering

av beslutet om ändring i den övertagande föreningens stadgar. När reg i­
strering skett, är fusionen genomförd.

60 § Förvaltar samfällighetsförening flera samfälligheter och föreligger
olikhet i fråga om delaktigheten i dessa , äger 41 § andra stycket, 42 § tredje
stycket, 45 § och 48 § första stycket motsvarande tillämpning.

340

¬

background image

Upplösning av samfällighetsförening

SFS 1987:128

61 § Samfällighetsförening skall upplösas, när den eller de samfälligheter

som förvaltas av föreningen upphör att bestå. Upplösning skall vidare ske,

om medlemmarna är ense om det och länsstyrelsen medger det. Bestäm­

melser om rätt för fastighetsbildningsmyndigheten att förordna om upplös­
ning av samfällighetsförening finns i anläggningslagen (1973:1149) och
lagen (1987:11) om exploateringssamverkan. Lag (1987:128).

62 § Samfällighetsförening får ej upplösas förrän alla dess skulder beta­
lats eller de medel som fordras för betalningen nedsatts hos länsstyrelsen. I

samband med upplösningen far kallelse sökas på föreningens okända bor­

genärer. Bestämmelserna i lagen (1981:131) om kallelse på okända borge­

närer äger därvid motsvarande tillämpning.

�verstiger vid upplösningen av föreningen dess tillgångar skulderna,

skall överskottet skiftas mellan medlemmarna enligt grunder som för­

eningsstämman beslutat. Vad som nu sagts gäller ej, om annat föreskrives i

stadgarna. Lag (1981:136).

63 § När samfällighetsförening upplösts, skall detta genom styrelsens
försorg anmälas för registrering. Har skifte av tillgångarna skett, skall vid
anmälan fogas bestyrkt avskrift av skifteshandlingen.

64 § Förvaltar samfällighetsförening flera samfälligheter och upphör nå­
gon av dessa att bestå, skall den verksamhetsgren som samfälligheten
utgör avvecklas. Detsamma gäller om delägarna i samfällighe ten är ense
om att avveckling skall ske och om länsstyrelsen medger det. Om rätt för
fastighetsbildningsmyndigheten att förordna om avveckling av verksam­

hetsgren finns bestämmelser i anläggningslagen (1973:1149 ).

62 och 63 §§ äger motsvarande tillämpning i fråg a om avveckling som

anges i första stycket.

65 § Framkommer efter upplösning av samfällighetsförening eller av­

veckling av verksamhetsgren ny skuld eller tillgång, skall länsstyrelsen på
begäran av borgenär eller annan som saken rör förordna syssloman att
vidtaga de åtgärder som skulle ha ålegat styrelsen, om skulden eller till­
gången varit känd tidiga re.

Fastighetsdomstols behörighet
66 § Mål eller ärende, som enligt denna lag skall prövas av fastighets­
domstol, upptages av den fastighetsdomstol inom vars område samfällig­
heten är belägen. Ligger samfälligheten under flera fastighetsdomstolar,
upptages talan av den domstol under vilken huvuddelen ligger. Detsamma

gäller om målet eller ärendet rör flera samfälligheter som ligger under

skilda fastighetsdomstolar.

Talan mot länsstyrelses beslut
67 § Talan mot läns styrelses beslut, varigenom ansökan om eller a nmä­

lan för registrering avskrivits eller registrering vägrats enligt denna lag,

341

¬

background image

SFS 1987:128

föres hos kammarrätt genom besvär inom två månader från dagen för

beslutet.

Talan mot länsstyrelses beslut enligt 31 § första stycket första eller tredje! ^

punkten, 32 §, 33 § första stycket, 61 § eller 64 § föres hos regeringen

genom besvär.

^

Mot annat länsstyrelse s beslut enligt denna lag föres talan hos kammar­

rätt genom besvär. Lag (]976:999).

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

i

⬢ril

,r

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.