SFS 1987:670

870670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:670

Utkom från trycket

den 28 juli 1987

1534

Lag

om ändring i lagen (1973:1X50) om förvaltning av

samfälligheter;

utfårdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 25 och 54 §§ lagen (19 73:1150)

om förvaltning av samfälligheter skall ha följande lydelse.

25

Samfallighetsförening registreras hos länsstyrelsen i det län dä r

föreningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte.

Hos vaije länsstyrelse skall föras samfällighetsföreningsregister för infö-

ring av de uppgifter som enligt denna lag eller annan författning skall

anmälas för registrering eller annars intagas i reg istret. I fråga om registre­
ring i samlallighetsföreningsregistret gäller 15 kap. 4 § fö rsta-tredje styc-^

kena lagen (1987; 667) om ekonomiska föreningar. Därvid skall hänvisning-,

en i paragrafens tredje stycke gälla klandertalan som avses i 23 § fö rgtaj

stycket och 53 § andra stycket denna lag. Ett beslut om sådan ändring ay
stadgarna att styrelsens säte skall flyttas från ett län till ett annat får dock
inte registreras, om samfällighetsföreningens firma på grund av bestämjj

melserna i 29 § första stycket andra meningen denna lag inte får föras jn j;

det senare länets samfällighetsföreningsregister.

' Prop. 1986/87:7, LU 20, rskr. 172.

^ Senaste lydelse 1976:999.

I.
C:

u;

r

tti

v 'o

Ir

¬

background image

Närmare bestämmelser om samfäliighetsföreningsregistret och om av-

SFS 1987:670

gifter för registrering meddelas av regeringen.

54 § I fråga om skyldighet för styrelseledamot, syssloman enligt denna

lag, revisor eller medlem att ersätta skada, som han tillskyndat föreningen,

medlem eller tredje man, och om talan om sådan ersättning äger 13 kap.

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar motsvarande tillämpning. Ta­
lan upptages dock av fastighetsdomstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.