SFS 1989:727

890727.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:727

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

utkom från trycket

samfalligheter;

den 29 augusti 1 989

utfärdad den 2 1 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7, 8, 19, 20, 28 o ch 41 §§ lagen

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter^ skall ha följande lydelse.

7 § Kan delägarna inte enas i fråga om e n viss förvaltningsåtgärd, skall,

om någon delägare begä r det, fastighetsbildningsmyndigheten eller den
som myn digheten förordnar därtill hålla sammanträde med delägarna för
att avgöra frågan eller, om omständigheterna föranleder det, anordna

föreningsförvaltning.

Fastighetsbildningsmyndigheten får, om syn nerliga skäl föranleder det,

vidta åtgärd som behövs för att säkerställa delägarbeslutet.

8 § Den som skall hålla sammanträde enligt 7 § skall utreda vilka som är

delägare.

' Prop. 1988/89:77, BoU 11. rskr. 255.

^ Lagen omtryckt 1987:128.

1357

¬

background image

SFS 1989; 727

19 § Föreningen skall vid förvaltningen tilldogose medlemmarnas ge­

mensamma bästa. Varje medlems enskilda intresse skall även beaktas i

skälig omfattning.

Om en samfällighetsforening förvaltar gemensamhetsanläggning som är

av kommunalteknisk natur eller annars av större värde och som är inrättad

för småhusfastigheter eller för sådana fastigheter jämte hyresfastigheter

eller bostadsrättsfastigheter, skall samfällighetsföreningen avsätta medel

till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsan-
läggningen. Föreningens styrelse skall i sådant fall också upprätta en

underhålls- och fömyelseplan som skall inn ehålla de upplysningar som är

av betydelse för att fondavsättningarnas storlek skall kunna bedömas.

20 § Samfallighetsförening bildas vid sammanträde med delägarna ge­
nom att de antager stadgar och u tser styrelse.

Sammanträde enligt första stycket skall, om någon delägare begär det,

hållas av fastighetsbildningsmyndigheten eller den som myndigheten för­

ordnat därtill. Dock skall i sam band med förrättning enligt fastighetsbild­
ningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) eller lagen (1987:11)

om exploateringssamverkan fastighetsbildningsmyndigheten eller, om sär­

skild förrättningsman förordnats enligt 4 § anläggningslagen, denne hålla

sammanträde enligt första stycket beträffande samfäilighet som beröres av

förrättningen, om delägare i samfälligheten begär det eller om det är av
väsentlig betydelse från allmän synpunkt att samfallighetförening bildas.

I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall vad som i andra

stycket sägs om förrättning och förrättningsman gälla förrättning och

förrättningsman enligt vattenlagen (1983:291). Om det är av väsentlig
betydelse från allmän synpunkt att en samfallighetsförening bildas för
förvaltningen av en bevattnings- eller vattenregleringssamfallighet, får fas­

tighetsbildningsmyndigheten hålla sammanträde enligt första stycket även

om delägare i samfälligheten int e har begärt det.

1358

28 § Stadgar för samfallighetsförening skall ange

1. föreningens firma,
2. samfäilighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvalt­

ningen,

3. den ort där styrelsen skall ha sitt säte,

4. hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt

grunderna för dess beslutförhet,

5. hur revision av styrelsens förvaltning skall ske,

6. föreningens räkenskapsperiod,

7. grunderna för sådan fondavsättning som avses i 19 § andra stycket,

8. hur ofta ordinarie föreningsstämma skall hållas,

9. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske och andra

meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom ävensom den tid före

sammanträde då kallelseåtgärd senast skall vidtagas.

Stadgarna får ej innehålla föreskrift som strider mot denna lag eller

annan författning.

41 § Innan uttaxering sker, skall styrelsen upprätta utgifts- och in­

komststat för föreningen. Staten förelägges föreningsstämman för godkän­
nande.

¬

background image

Gäller i fråga om skyldigheten att deltaga i kost iiader olika bestämmel-

SFS 1989:727

ser för skilda verksamhetsgrenar, skall inkomsterna och utgifterna för

vaije verksamhetsgren beräknas för sig. Gemensamma inkomster och

utgifter fördelas på verksamhetsgrenarna efter vad som är skäligt.

Om föreningen skall göra fondsavsättning enligt 19 § andra stycket skall

av utgifts- och inkomststaten framgå de belopp som går åt till fondavsätt­

ningen.

1. Denna lag träder i kra ft den 1 j anuari 1990.
2. Beträffande samfällighetsföreningar som har bildats före ikraftträ­

dandet skall sådana ändringar av föreningens stadg ar som föranleds av

19 § andra stycket beslutas på den föreningsstämma som äger rum närmast

efter sex månader efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF L�NNQVIST

Nina Pripp

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.