SFS 1989:727

890727.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:19px;font-family:UJBIKF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;line-height:21px;font-family:UJBIKF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:UJBIKF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:UJBIKF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:UJBIKF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:UJBIKF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:19px;line-height:21px;font-family:UJBIKF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:668px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1989:727 </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1973:1150) om f�rvaltning av </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10">samfalligheter; </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:628px;white-space:nowrap" class="ft10">den 29 augusti 1 989 </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 1 juni 1989. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 7, 8, 19, 20, 28 o ch 41 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10">(1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft10">7 � Kan del�garna inte enas i fr�ga om e n viss f�rvaltnings�tg�rd, skall, </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">om n�gon del�gare beg� r det, fastighetsbildningsmyndigheten eller den <br/>som myn digheten f�rordnar d�rtill h�lla sammantr�de med del�garna f�r <br/>att avg�ra fr�gan eller, om omst�ndigheterna f�ranleder det, anordna </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reningsf�rvaltning. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10">Fastighetsbildningsmyndigheten f�r, om syn nerliga sk�l f�ranleder det, </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10">vidta �tg�rd som beh�vs f�r att s�kerst�lla del�garbeslutet. </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft10">8 � Den som skall h�lla sammantr�de enligt 7 � skall utreda vilka som �r </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10">del�gare. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft10">' Prop. 1988/89:77, BoU 11. rskr. 255. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft10">^ Lagen omtryckt 1987:128. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft10">1357 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:78px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1989; 727 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft20">19 � F�reningen skall vid f�rvaltningen tilldogose medlemmarnas ge�</p> <p style="position:absolute;top:100px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft20">mensamma b�sta. Varje medlems enskilda intresse skall �ven beaktas i </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft20">sk�lig omfattning. </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en samf�llighetsforening f�rvaltar gemensamhetsanl�ggning som �r </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft20">av kommunalteknisk natur eller annars av st�rre v�rde och som �r inr�ttad </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r sm�husfastigheter eller f�r s�dana fastigheter j�mte hyresfastigheter </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft20">eller bostadsr�ttsfastigheter, skall samf�llighetsf�reningen avs�tta medel </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft22">till en fond f�r att s�kerst�lla underh�ll och f�rnyelse av gemensamhetsan-<br/>l�ggningen. F�reningens styrelse skall i s�dant fall ocks� uppr�tta en </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft20">underh�lls- och f�myelseplan som skall inn eh�lla de upplysningar som �r </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft20">av betydelse f�r att fondavs�ttningarnas storlek skall kunna bed�mas. </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft23">20 � Samfallighetsf�rening bildas vid sammantr�de med del�garna ge�<br/>nom att de antager stadgar och u tser styrelse. </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft20">Sammantr�de enligt f�rsta stycket skall, om n�gon del�gare beg�r det, </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">h�llas av fastighetsbildningsmyndigheten eller den som myndigheten f�r�</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft22">ordnat d�rtill. Dock skall i sam band med f�rr�ttning enligt fastighetsbild�<br/>ningslagen (1970:988), anl�ggningslagen (1973:1149) eller lagen (1987:11) </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">om exploateringssamverkan fastighetsbildningsmyndigheten eller, om s�r�</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">skild f�rr�ttningsman f�rordnats enligt 4 � anl�ggningslagen, denne h�lla </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">sammantr�de enligt f�rsta stycket betr�ffande samf�ilighet som ber�res av </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rr�ttningen, om del�gare i samf�lligheten beg�r det eller om det �r av <br/>v�sentlig betydelse fr�n allm�n synpunkt att samfallighetf�rening bildas. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om samf�lligheter enligt 1 � f�rsta stycket 5 skall vad som i andra </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket s�gs om f�rr�ttning och f�rr�ttningsman g�lla f�rr�ttning och </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rr�ttningsman enligt vattenlagen (1983:291). Om det �r av v�sentlig <br/>betydelse fr�n allm�n synpunkt att en samfallighetsf�rening bildas f�r <br/>f�rvaltningen av en bevattnings- eller vattenregleringssamfallighet, f�r fas�</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">tighetsbildningsmyndigheten h�lla sammantr�de enligt f�rsta stycket �ven </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">om del�gare i samf�lligheten int e har beg�rt det. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20">1358 </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">28 � Stadgar f�r samfallighetsf�rening skall ange </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft22">1. f�reningens firma, <br/>2. samf�ilighet som f�rvaltas av f�reningen och grunderna f�r f�rvalt�</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">ningen, </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">3. den ort d�r styrelsen skall ha sitt s�te, </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">4. hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">grunderna f�r dess beslutf�rhet, </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">5. hur revision av styrelsens f�rvaltning skall ske, </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft20">6. f�reningens r�kenskapsperiod, </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">7. grunderna f�r s�dan fondavs�ttning som avses i 19 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft20">8. hur ofta ordinarie f�reningsst�mma skall h�llas, </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">9. det s�tt p� vilket kallelse till f�reningsst�mma skall ske och andra </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">meddelanden bringas till medlemmarnas k�nnedom �vensom den tid f�re </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">sammantr�de d� kallelse�tg�rd senast skall vidtagas. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">Stadgarna f�r ej inneh�lla f�reskrift som strider mot denna lag eller </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">annan f�rfattning. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft20">41 � Innan uttaxering sker, skall styrelsen uppr�tta utgifts- och in�</p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft22">komststat f�r f�reningen. Staten f�rel�gges f�reningsst�mman f�r godk�n�<br/>nande. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">G�ller i fr�ga om skyldigheten att deltaga i kost iiader olika best�mmel- </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1989:727 </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft30">ser f�r skilda verksamhetsgrenar, skall inkomsterna och utgifterna f�r </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">vaije verksamhetsgren ber�knas f�r sig. Gemensamma inkomster och </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">utgifter f�rdelas p� verksamhetsgrenarna efter vad som �r sk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">Om f�reningen skall g�ra fondsavs�ttning enligt 19 � andra stycket skall </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft30">av utgifts- och inkomststaten framg� de belopp som g�r �t till fondavs�tt�</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">ningen. </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft32">1. Denna lag tr�der i kra ft den 1 j anuari 1990. <br/>2. Betr�ffande samf�llighetsf�reningar som har bildats f�re ikrafttr�</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft30">dandet skall s�dana �ndringar av f�reningens stadg ar som f�ranleds av </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft30">19 � andra stycket beslutas p� den f�reningsst�mma som �ger rum n�rmast </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft30">efter sex m�nader efter ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft30">ULF L�NNQVIST </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft30">Nina Pripp </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft30">(Bostadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1989:727

om �ndring i lagen (1973:1150) om f�rvaltning av

utkom fr�n trycket

samfalligheter;

den 29 augusti 1 989

utf�rdad den 2 1 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 7, 8, 19, 20, 28 o ch 41 �� lagen

(1973:1150) om f�rvaltning av samf�lligheter^ skall ha f�ljande lydelse.

7 � Kan del�garna inte enas i fr�ga om e n viss f�rvaltnings�tg�rd, skall,

om n�gon del�gare beg� r det, fastighetsbildningsmyndigheten eller den
som myn digheten f�rordnar d�rtill h�lla sammantr�de med del�garna f�r
att avg�ra fr�gan eller, om omst�ndigheterna f�ranleder det, anordna

f�reningsf�rvaltning.

Fastighetsbildningsmyndigheten f�r, om syn nerliga sk�l f�ranleder det,

vidta �tg�rd som beh�vs f�r att s�kerst�lla del�garbeslutet.

8 � Den som skall h�lla sammantr�de enligt 7 � skall utreda vilka som �r

del�gare.

' Prop. 1988/89:77, BoU 11. rskr. 255.

^ Lagen omtryckt 1987:128.

1357

background image

SFS 1989; 727

19 � F�reningen skall vid f�rvaltningen tilldogose medlemmarnas ge�

mensamma b�sta. Varje medlems enskilda intresse skall �ven beaktas i

sk�lig omfattning.

Om en samf�llighetsforening f�rvaltar gemensamhetsanl�ggning som �r

av kommunalteknisk natur eller annars av st�rre v�rde och som �r inr�ttad

f�r sm�husfastigheter eller f�r s�dana fastigheter j�mte hyresfastigheter

eller bostadsr�ttsfastigheter, skall samf�llighetsf�reningen avs�tta medel

till en fond f�r att s�kerst�lla underh�ll och f�rnyelse av gemensamhetsan-
l�ggningen. F�reningens styrelse skall i s�dant fall ocks� uppr�tta en

underh�lls- och f�myelseplan som skall inn eh�lla de upplysningar som �r

av betydelse f�r att fondavs�ttningarnas storlek skall kunna bed�mas.

20 � Samfallighetsf�rening bildas vid sammantr�de med del�garna ge�
nom att de antager stadgar och u tser styrelse.

Sammantr�de enligt f�rsta stycket skall, om n�gon del�gare beg�r det,

h�llas av fastighetsbildningsmyndigheten eller den som myndigheten f�r�

ordnat d�rtill. Dock skall i sam band med f�rr�ttning enligt fastighetsbild�
ningslagen (1970:988), anl�ggningslagen (1973:1149) eller lagen (1987:11)

om exploateringssamverkan fastighetsbildningsmyndigheten eller, om s�r�

skild f�rr�ttningsman f�rordnats enligt 4 � anl�ggningslagen, denne h�lla

sammantr�de enligt f�rsta stycket betr�ffande samf�ilighet som ber�res av

f�rr�ttningen, om del�gare i samf�lligheten beg�r det eller om det �r av
v�sentlig betydelse fr�n allm�n synpunkt att samfallighetf�rening bildas.

I fr�ga om samf�lligheter enligt 1 � f�rsta stycket 5 skall vad som i andra

stycket s�gs om f�rr�ttning och f�rr�ttningsman g�lla f�rr�ttning och

f�rr�ttningsman enligt vattenlagen (1983:291). Om det �r av v�sentlig
betydelse fr�n allm�n synpunkt att en samfallighetsf�rening bildas f�r
f�rvaltningen av en bevattnings- eller vattenregleringssamfallighet, f�r fas�

tighetsbildningsmyndigheten h�lla sammantr�de enligt f�rsta stycket �ven

om del�gare i samf�lligheten int e har beg�rt det.

1358

28 � Stadgar f�r samfallighetsf�rening skall ange

1. f�reningens firma,
2. samf�ilighet som f�rvaltas av f�reningen och grunderna f�r f�rvalt�

ningen,

3. den ort d�r styrelsen skall ha sitt s�te,

4. hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt

grunderna f�r dess beslutf�rhet,

5. hur revision av styrelsens f�rvaltning skall ske,

6. f�reningens r�kenskapsperiod,

7. grunderna f�r s�dan fondavs�ttning som avses i 19 � andra stycket,

8. hur ofta ordinarie f�reningsst�mma skall h�llas,

9. det s�tt p� vilket kallelse till f�reningsst�mma skall ske och andra

meddelanden bringas till medlemmarnas k�nnedom �vensom den tid f�re

sammantr�de d� kallelse�tg�rd senast skall vidtagas.

Stadgarna f�r ej inneh�lla f�reskrift som strider mot denna lag eller

annan f�rfattning.

41 � Innan uttaxering sker, skall styrelsen uppr�tta utgifts- och in�

komststat f�r f�reningen. Staten f�rel�gges f�reningsst�mman f�r godk�n�
nande.

background image

G�ller i fr�ga om skyldigheten att deltaga i kost iiader olika best�mmel-

SFS 1989:727

ser f�r skilda verksamhetsgrenar, skall inkomsterna och utgifterna f�r

vaije verksamhetsgren ber�knas f�r sig. Gemensamma inkomster och

utgifter f�rdelas p� verksamhetsgrenarna efter vad som �r sk�ligt.

Om f�reningen skall g�ra fondsavs�ttning enligt 19 � andra stycket skall

av utgifts- och inkomststaten framg� de belopp som g�r �t till fondavs�tt�

ningen.

1. Denna lag tr�der i kra ft den 1 j anuari 1990.
2. Betr�ffande samf�llighetsf�reningar som har bildats f�re ikrafttr�

dandet skall s�dana �ndringar av f�reningens stadg ar som f�ranleds av

19 � andra stycket beslutas p� den f�reningsst�mma som �ger rum n�rmast

efter sex m�nader efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ULF L�NNQVIST

Nina Pripp

(Bostadsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.