SFS 1990:1498

901498.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

tag

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

samialligheter;

utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1973:1150) om

förvaltning av samfalligheter^

dels att i 29 § ordet "länsstyrelsen" skall bytas ut mot "den statliga

fastighetsregistermyndigheten",

dels att 25 och 67 §§ samt rubriken före 67 § skall ha följande lydelse.

25 §' En samfällighets förening registreras hos den statliga fastighetsre­

gistermyndigheten i det län där föreningens styrelse enligt stadgarna har
sitt säte.

Hos vaije statlig fastighetsregistermyndighet skall föras samfällighets-

föreningsregister för införing av de uppgifter som enligt denna lag eller

någon annan författning skall anmälas för registrering eller annars intagas i
registret. I fråg a om registrering i samfällighetsföreningsregistret gäller 15
kap. 4§ första-tredje styckena lagen (1987:667) om ekonomiska för­

eningar. Därvid skall hänvi sningen i parag rafens tredje stycke gälla klan­

dertalan som avses i 23 § första stycket och 53 § andra stycket denna lag.
Ett beslu t om s ådan ändring av stadgarna att styrelsens säte skall flyttas

från ett län till ett annat får dock inte registreras, om samfällighetsför-

eningens firma på grund av bestämmelserna i 29 § första stycket andra

meningen denna lag inte får föras in i det senare länets samfällighetsför-

eningsregister.

Närmare bestämmel ser om samfällighetsföreningsregistret och om av­

gifter för registrering meddelas a v regeringen.

SFS 1990; 1498

Utkom från trycket

den 28 december 1990

överklagande av en fastighetsregistermyndighets eller länsstyrelses beslut
67 § Fastighetsregistermyndighetens beslut, varigenom ansökan om el­
ler anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägras enligt denna

lag, får överklagas hos kammarrätten inom två månader från dagen för
beslutet.

Länsstyrelsens beslut enligt 31 § första stycket första eller tredje punk­

ten, 32 §, 33 § första stycket, 61 § eller 64 § får överklagas hos regeringen.

Länsstyrelsens beslut i övrigt får överklagas hos kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

^•'Prop. 1990/91:27. BoU5. rskr. 65.

'Lagen omlryckt 198 7:128.

"Senaste lydelse 1987:670.

2723

¬

background image

J

SFS 1990:1498

Bestämmelserna i 67 § första stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande

i fråga om beslut som länsstyrelsen meddelat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF LÖNNQVIST

Nina Pripp

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.