SFS 1974:172

740172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:172 Lag

Utkom frå n trycket

äodong i lagcH (1973:1150) om förvaltoiiig av

den 30 april 1974

samfällighetcr;

utfärdad den 29 mars 1974.

Kung). Maj:t förordnar med riksdagen' att 25 och 29 §§ lagen

(1973:1150) om förvaltning av samfäll igheter skall ha nedan angivna

434

lydelse.

' Prop. 1974:4, LU6, rskr56.

¬

background image

25 § Samfällighetsförening registreras hos länsstyrel sen i det län där

SFS 1974:172

föreningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte.

Hos varje länsstyrelse skall fö ras samfällighetsföreningsregister för

införing av de uppgifter som enligt denna lag eller annan författning
skall anmälas för registrering eller annars.intagäs i registret. I fråga om

registrering i samfällighetsföreningsregistret äger 99-103 §§ lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar motsvarande tillämpning.

Därvid skall 100 § fjärde stycket gälla Idandertalan som avses i 23 §
första stycket och 53 § andra stycket denna lag samt hänvisningen i
100 § femte stycket till 7 § tredje stycket avse 29 § första stycket andra

I punkten denna lag.

Närmare bestämmelser om samfällighetsföreningsregistret och om

avgifter för registrering meddelas av Kungl. Maj:t.

29 § Samfällighetsförenings firma skall innehålla ordet samfällighets­

förening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen
registrerade ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor. För
registrering av samfällighetsförenings. firma gäller i övrigt vad som

föreskrives i firmalagen (1974:156).

Annan än samfällighetsförening får ej i sin firma använda ordet

samfällighetsförening. Den som'bryter mot vad som nu sagts dömes till

böter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.