SFS 2016:196 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

160196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 67 § lagen (1973:1150) om förvalt-

ning av samfälligheter

2 ska ha följande lydelse.

67 §

3

Lantmäterimyndighetens beslut får överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol. Ett beslut av den statliga lantmäterimyndigheten att vägra
registrering av en firma överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.
Ett beslut som gäller avskrivning av en ansökan eller anmälan om registrering
eller vägrad registrering får överklagas inom två månader från dagen för be-
slutet.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Lagen omtryckt 1987:128.

3 Senaste lydelse 1998:379.

SFS 2016:196

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.