SFS 2018:710 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

SFS2018-710.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfäl igheter
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 och 54 §§ lagen (1973:1150) om

förvaltning av samfälligheter2 ska ha följande lydelse.

25 §3 En samfällighetsförening registreras hos den statliga lantmäterimyn-

digheten.

Hos den statliga lantmäterimyndigheten ska det föras ett samfällighetsför-

eningsregister för införing av de uppgifter som enligt denna lag eller någon

annan författning ska anmälas för registrering eller annars tas in i registret. I

registret ska uppgifterna föras separat för varje län. Uppgifter om en sam-

fällighetsförening ska föras i den del av registret som avser det län där för-

eningens styrelse enligt stadgarna har sitt säte. I fråga om registrering i sam-

fällighetsföreningsregistret tillämpas 19 kap. 3 och 4 §§ lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar. Hänvisningen i 4 § i det kapitlet ska då gälla en sådan

klandertalan som avses i 23 § första stycket och 53 § andra stycket i denna

lag. Ett beslut om en sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte ska flyttas

från ett län till ett annat får dock inte registreras, om samfällighetsföreningens

firma på grund av 29 § första stycket andra meningen i denna lag inte får föras

in i den delen av samfällighetsföreningsregistret.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om registrering

enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

kan vidare med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare före-

skrifter om samfällighetsföreningsregistret.

54 §4 I fråga om skyldigheten för en styrelseledamot, en syssloman enligt

denna lag, en revisor eller en medlem att ersätta skada som han eller hon har

tillfogat föreningen, en medlem eller en tredje man, och om talan om sådan

ersättning, tillämpas 21 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

En sådan talan ska prövas av mark- och miljödomstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Lagen omtryckt 1987:128.

3

Senaste lydelse 2008:544.

4

Senaste lydelse 2010:999.

SFS 2018:710

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:710

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.